Ví dụ Xây dựng mảng đối tượng trọng trong Java

Xây dựng project theo mô hình kế thừa:


Yêu cầu:

1. Nhập thông tin cho n sinh viên (3<n<30)

2. In ra danh sách sinh viên có điểm chữ là A

3. Đổi tên tên cả sinh viên thành chữ in hoa

--------------------

Xây dựng project với các lớp theo hình vẽ dưới đây


Code:

// class SV


package vd_adstract_130114;
import java.util.Scanner;

abstract class SV {
    String hoTen, diaChi,he;
    int namSinh;
    // phuong thuc khoi tao
    public SV(String hoTen, String diaChi,String he,int namSinh){
        this.hoTen=hoTen;
        this.diaChi=diaChi;
        this.he=he;
        this.namSinh=namSinh;
    }
    
    // Tinh diem
    abstract float TinhDiem();
    // diem chu
    char DiemChu(){
        float diem=TinhDiem();
        char dchu;
        if(diem<4)
            dchu='F';
        else if(diem<5.5)
            dchu='D';
        else if(diem<7)
            dchu='C';
        else if(diem<8.5)
            dchu='B';
        else dchu='A';
        
        return dchu;
    }
    // in ket qua
    void InKQ(){
        System.out.print("\n\n IN KET QUA SINH VIEN "+he);
        System.out.print("\n + Ho ten: "+hoTen);
        System.out.print("\n + Dia chi: "+diaChi);
        System.out.print("\n + Nam sinh: "+namSinh);
        System.out.print("\n + Diem tong ket: "+TinhDiem());
        System.out.println("\n + Diem chu: "+DiemChu());        
    }


}


// class SVCD

package vd_adstract_130114;

class SVCD extends SV{
    float dTA,dToan,dLT,dCSDL;
    // khoi tao
    public SVCD(String hoTen, String diaChi,String he,int namSinh,float dTA, float dToan,float dLT,float dCSDL){
        super(hoTen,diaChi,he,namSinh);
        this.dCSDL=dCSDL;
        this.dLT=dLT;
        this.dTA=dTA;
        this.dToan=dToan;
    }

 
 
    // Tinh diem
    float TinhDiem(){
        return (dTA*2+dToan*2+dLT*3+dCSDL*2)/10;
    }

}


// class SVDH

package vd_adstract_130114;


public class SVDH extends SV {
    float dTA,dToan,dLT,dCSDL,dTTNT;
    // khoi tao
    public SVDH(String hoTen, String diaChi,String he,int namSinh,float dTA, float dToan,float dLT,float dCSDL,float dTTNT){
        super(hoTen,diaChi,he,namSinh);
        this.dCSDL=dCSDL;
        this.dLT=dLT;
        this.dTA=dTA;
        this.dToan=dToan;
    }
    // Tinh diem
    float TinhDiem(){
        return (dTA*2+dToan*2+dLT*3+dCSDL*2+dTTNT*2)/12;
    }


}// class _adstract_130114 (class main)


package vd_adstract_130114;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author tranxuanthanh
 */
public class Vd_adstract_130114 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
       
        
        // khai bao mang doi tuong
        SV[] a =new SV[30];
        // Nhap thong tin sinh vien
        System.out.print("\n Chon he sinh vien \n 1 - Dai hoc; \n 2 - Cao dang; \n 3 - thoat \n Nhap so: ");
        
        // Nhap he (Dai hoc hoac Cao dang)
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        int chonHe;
        do{
            chonHe=inp.nextInt();
            if(chonHe!=1 && chonHe!=2&&chonHe!=3)
             System.out.print("\n Chon he chua dung!");
        }while(chonHe!=1 && chonHe!=2&&chonHe!=3);
        
        // Nhap so sinh vien
        
        System.out.print("\n Nhap so sinh vien \n n= ");
        int n;
        do{
            n=inp.nextInt();
            if(n<3 && n>30)
             System.out.print("\n Nhap lai so sinh vien!");
        }while(n<3 && n>30);
        
        String hoTen, diaChi, he;
        int namSinh; 
        float d1, d2, d3, d4,d5;
                
        switch (chonHe){
            
            // SINH VIEN CAO DANG
            case 2:
            {
                
               
                for (int i=0;i<n;i++){
                    System.out.print("\n Nhap thong tin cho sv thu"+(i+1));
                    System.out.print("\n + Ho va ten: ");
                    hoTen = inp.next();
                    System.out.print("\n + Dia chi: ");
                    diaChi = inp.next();
                    he = "Cao dang";
                    System.out.print("\n + Nam sinh: ");
                    namSinh = inp.nextInt();
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 1: ");
                        d1 =inp.nextFloat();
                        if(d1<0&&d1>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d1<0&&d1>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 2: ");
                        d2 =inp.nextFloat();
                        if(d2<0&&d2>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d2<0&&d2>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 3: ");
                        d3 =inp.nextFloat();
                        if(d3<0&&d3>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d3<0&&d3>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 4: ");
                        d4 =inp.nextFloat();
                        if(d4<0&&d4>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d4<0&&d4>10);
                    
                     // khoi tao mang doi tuong
                    a[i] = new SVCD(hoTen,diaChi, he,namSinh,d1,d2,d3,d4);
                   
                    
                }
                
                 // in danh sach sinh vien co diem chu A
                System.out.print("\n * IN DANH SACH SV CO DIEM CHU LA A: \n");
                 for(int i=0;i<n;i++)
                    if(a[i].DiemChu()=='A')
                        a[i].InKQ();
                  // Doi ten sinh vien sang chu in hoa
                  System.out.print("\n * IN TEN SINH VIEN DA DOI THANH CHU HOA \n");
                  for(int i=0;i<n;i++){
                   a[i].hoTen = a[i].hoTen.toUpperCase();
                   System.out.print("\n" + a[i].hoTen);
                   
                  }
            }
            
            // SINH VIEN DAI HOC
            case 1:
            {
                for (int i=0;i<n;i++){
                    System.out.print("\n Nhap thong tin cho sv thu"+(i+1));
                    System.out.print("\n + Ho va ten: ");
                    hoTen = inp.next();
                    System.out.print("\n + Dia chi: ");
                    diaChi = inp.next();
                    he = "Dai hoc";
                    System.out.print("\n + Nam sinh: ");
                    namSinh = inp.nextInt();
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 1: ");
                        d1 =inp.nextFloat();
                        if(d1<0&&d1>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d1<0&&d1>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 2: ");
                        d2 =inp.nextFloat();
                        if(d2<0&&d2>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d2<0&&d2>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 3: ");
                        d3 =inp.nextFloat();
                        if(d3<0&&d3>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d3<0&&d3>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 4: ");
                        d4 =inp.nextFloat();
                        if(d4<0&&d4>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d4<0&&d4>10);
                    
                    do{
                        System.out.print("\n + Diem 5: ");
                        d5 =inp.nextFloat();
                        if(d5<0&&d5>10)
                            System.out.print("\n Nhap lai diem! ");
                    }while(d5<0&&d5>10);
                    
                     // khoi tao mang doi tuong
                    a[i] = new SVDH(hoTen,diaChi, he,namSinh,d1,d2,d3,d4,d5);
                   
                    
                }
               
                 // in danh sach sinh vien co diem chu A
                System.out.print("\n * IN DANH SACH SV CO DIEM CHU LA A: \n");
                 for(int i=0;i<n;i++)
                    if(a[i].DiemChu()=='A')
                        a[i].InKQ();
                 // Doi ten sinh vien sang chu in hoa
                  System.out.print("\n * IN TEN SINH VIEN DA DOI THANH CHU HOA \n");
                  for(int i=0;i<n;i++){
                   a[i].hoTen = a[i].hoTen.toUpperCase();
                   System.out.print("\n" + a[i].hoTen);
                   
                  }
                 
            }
                 default :
                System.out.print("\n Ket thuc ");
        }
        
        
    }
    

}[Assembly] Code Assebmbly: In ra màn hình dãy Fibonacci

Ví dụ Assembly: In ra màn hình dãy Fibonacci; fibo.asm
; assemble using nasm: 
; nasm -o fibo.com -f bin fibo.asm
;
;****************************
; Alterable Constant
;****************************
; You can adjust this upward but the upper limit is around 150000 terms.
; the limitation is due to the fact that we can only address 64K of memory
; in a DOS com file, and the program is about 211 bytes long and the
; address space starts at 100h.  So that leaves roughly 65000 bytes to
; be shared by the two terms (num1 and num2 at the end of this file).  Since
; they're of equal size, that's about 32500 bytes each, and the 150000th
; term of the Fibonacci sequence is 31349 digits long.
;
maxTerms    equ 15000 ; number of terms of the series to calculate

;****************************
; Number digits to use.  This is based on a little bit of tricky math.
; One way to calculate F(n) (i.e. the nth term of the Fibonacci seeries)
; is to use the equation int(phi^n/sqrt(5)) where ^ means exponentiation
; and phi = (1 + sqrt(5))/2, the "golden number" which is a constant about
; equal to 1.618.  To get the number of decimal digits, we just take the
; base ten log of this number.  We can very easily see how to get the
; base phi log of F(n) -- it's just n*lp(phi)+lp(sqrt(5)), where lp means
; a base phi log.  To get the base ten log of this we just divide by the
; base ten log of phi.  If we work through all that math, we get:
;
; digits = terms * log(phi) + log(sqrt(5))/log(phi)
;
; the constants below are slightly high to assure that we always have
; enough room.  As mentioned above the 150000th term has 31349 digits,
; but this formula gives 31351.  Not too much waste there, but I'd be
; a little concerned about the stack!
;
        digits     equ (maxTerms*209+1673)/1000

; this is just the number of digits for the term counter
cntDigits   equ 6 ; number of digits for counter

        org     100h            ; this is a DOS com file
;****************************
main:
; initializes the two numbers and the counter.  Note that this assumes
; that the counter and num1 and num2 areas are contiguous!
;
mov ax,'00' ; initialize to all ASCII zeroes
mov di,counter ; including the counter
mov cx,digits+cntDigits/2 ; two bytes at a time
cld ; initialize from low to high memory
rep stosw ; write the data
inc ax ; make sure ASCII zero is in al
mov [num1 + digits - 1],al ; last digit is one
mov [num2 + digits - 1],al ;
mov [counter + cntDigits - 1],al

jmp .bottom ; done with initialization, so begin

.top
; add num1 to num2
mov di,num1+digits-1
mov si,num2+digits-1
mov cx,digits ;
call AddNumbers ; num2 += num1
mov bp,num2 ;
call PrintLine ;
dec dword [term] ; decrement loop counter
jz .done ;

; add num2 to num1
mov di,num2+digits-1
mov si,num1+digits-1
mov cx,digits ;
call AddNumbers ; num1 += num2
.bottom
mov bp,num1 ;
call PrintLine ;
dec dword [term] ; decrement loop counter
jnz .top ;
.done
call CRLF ; finish off with CRLF
mov ax,4c00h ; terminate
int 21h ;

;****************************
;
; PrintLine
; prints a single line of output containing one term of the
; Fibonacci sequence.  The first few lines look like this:
;
; Fibonacci(1): 1
; Fibonacci(2): 1
; Fibonacci(3): 2
; Fibonacci(4): 3
;
; INPUT:     ds:bp ==> number string, cx = max string length
; OUTPUT:    CF set on error, AX = error code if carry set
; DESTROYED: ax, bx, cx, dx, di
;
;****************************
PrintLine:
mov dx,eol ; print combined CRLF and msg1
mov cx,msg1len+eollen   ;
call PrintString ;

mov di,counter ; print counter
mov cx,cntDigits ;
call PrintNumericString

call IncrementCount ; also increment the counter

mov dx,msg2 ; print msg2
mov cx,msg2len ;
call PrintString ;

mov di,bp ; recall address of number
mov cx,digits ;
; deliberately fall through to PrintNumericString

;****************************
;
; PrintNumericString
; prints the numeric string at DS:DI, suppressing leading zeroes
; max length is CX
;
; INPUT:     ds:di ==> number string, cx = max string length
; OUTPUT:    CF set on error, AX = error code if carry set
; DESTROYED: ax, bx, cx, dx, di
;
;****************************
PrintNumericString:
; first scan for the first non-zero byte
mov al,'0' ; look for ASCII zero
cld ; scan from MSD to LSD
repe scasb ;
mov dx,di ; points to one byte after
dec dx ; back up one character
inc cx ;
; deliberately fall through to PrintString

;****************************
;
; PrintString
; prints the string at DS:DX with length CX to stdout
;
; INPUT:     ds:dx ==> string, cx = string length
; OUTPUT:    CF set on error, AX = error code if carry set
; DESTROYED: ax, bx
;
;****************************
PrintString:
mov bx, 1 ; write to stdout
mov     ah, 040h        ; write to file handle
int 21h ; ignore return value
ret ;

;****************************
;
; AddNumbers
; add number 2 at ds:si to number 1 at es:di of width cx
;
;
; INPUT:     es:di ==> number1, ds:si ==> number2, cx= max width
; OUTPUT:    CF set on overflow
; DESTROYED: ax, si, di
;
;****************************
AddNumbers:
std ; go from LSB to MSB
clc ;
pushf ; save carry flag
.top
mov ax,0f0fh ; convert from ASCII BCD to BCD
and  al,[si] ; get next digit of number2 in al
and ah,[di] ; get next digit of number1 in ah
popf ; recall carry flag
adc al,ah ; add these digits
aaa ; convert to BCD
pushf ;
add al,'0' ; convert back to ASCII BCD digit
stosb ; save it and increment both counters
dec si ;
loop .top ; keep going until we've got them all
popf ; recall carry flag
ret ;

;****************************
;
; IncrementCount
; increments a multidigit term counter by one
;
; INPUT:     none
; OUTPUT:    CF set on overflow
; DESTROYED: ax, cx, di
;
;****************************
IncrementCount:
mov cx,cntDigits ;
mov di,counter+cntDigits-1
std ; go from LSB to MSB
stc ; this is our increment
pushf ; save carry flag
.top
mov ax,000fh ; convert from ASCII BCD to BCD
and al,[di] ; get next digit of counter in al
popf ; recall carry flag
adc al,ah ; add these digits
aaa ; convert to BCD
pushf ;
add al,'0' ; convert back to ASCII BCD digit
stosb ; save and increment counter
loop .top ;
popf ; recall carry flag
ret ;

;****************************
;
; CRLF
; prints carriage return, line feed pair to stdout
;
; INPUT:     none
; OUTPUT:    CF set on error, AX = error code if carry set
; DESTROYED: ax, bx, cx, dx
;
;****************************
CRLF: mov dx,eol ;
mov cx,eollen ;
jmp PrintString ;

;****************************
; static data
;****************************
eol db  13,10 ; DOS-style end of line
eollen equ $ - eol

msg1 db  'Fibonacci(' ;
msg1len equ $ - msg1

msg2 db  '): ' ;
msg2len equ $ - msg2
;****************************
; initialized data
;****************************
term dd maxTerms ;
;****************************
; unallocated data
;
; A better way to do this would be to actually ask for a memory
; allocation and use that memory space, but this is a DOS COM file
; and so we are given the entire 64K of space.   Technically, this
; could fail since we *might* be running on a machine which doesn't
; have 64K free.  If you're running on such a memory poor machine,
; my advice would be to not run this program.
;
;****************************
; static data
counter: ;
num1 equ counter+cntDigits ;
num2 equ num1+digits ;

;***********************************************

#

[Bài viết] Gợi ý cách viết một bài báo khoa học

Gợi ý cách viết một bài báo khoa học

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có tổ chức và logic, do vậy viết báo cáo cũng phải có tổ chức và logic.

Bài viết nầy cung cấp các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo về kết quả nghiên cứu. Hy vọng rằng các nội dung được giải thích trong bài viết có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng trong việc viết một bài báo khoa học.


Gợi ý cách viết một bài báo khoa học


Gợi ý cách viết một bài báo khoa học


Blockchain Công Nghệ Của Tương Lai

Đại Số Gia Tử Và Ứng Dụng1. Viết bài báo khoa học

Một câu hỏi thông thường là tại sao các nhà khoa học phải viết bài báo khoa học? Có nhiều lý do, có thể là để đóng góp kiến thức trong một lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, báo cáo cho nhà tài trợ đã cung cấp tiền nghiên cứu, hoặc để trở nên nổi tiếng,... Trong nhiều lý do, lý do quan trọng nhất để viết bài báo khoa học là thông tin vì thông tin hiệu quả là sức sống cho khoa học phát triển.

2. Các câu hỏi đầu tiên

Trước khi viết bài báo khoa học bạn cần tự hỏi mình các câu hỏi sau:
- Nghiên cứu của bạn đã đủ sâu chưa để viết bài báo?
- Đây là bài báo để trình cho nhà tài trợ hay một tổ chức giảng dạy để nhận bằng cấp hoặc đây là một bài báo để báo cáo định kỳ cho một tổ chức?
- Đây là bài báo cần xuất bản để thông tin kết quả nghiên cứu cho mọi người?

3. Các đặc điểm của một bài báo khoa học tốt

- Trình bày chính xác về kết quả nghiên cứu.
- Viết rõ ràng và dễ hiểu.
- Tuân theo kiểu trình bày chuyên biệt về kiến thức khoa học.
- Không sử dụng từ ngữ khó hiểu hay thông tục.
- Tài liệu chứng minh đầy đủ và thích hợp, có liên hệ với chủ đề của bài báo.
- Không sử dụng kết quả nghiên cứu (chưa xuất bản) của người khác khi chưa được sự đồng ý (đây là một lỗi lầm rất nghiêm trọng).

4. Các phần của một bài báo

Một bài báo khoa học mẫu bao gồm các thành phần sau đây, được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài viết:
- Tựa đề (Title): Đây là tên của bài báo, cần ngắn gọn và phù hợp để chú dẫn (indexing).
- Tác giả (Authors): Liệt kê tên người thực hiện nghiên cứu và viết bài báo.
- Địa chỉ thư tín (Postal address): Địa chỉ đầy đủ của tác giả để người đọc có thể liên hệ được.
- Tóm lược (Abstract): Mô tả vắn tắt vấn đề và kết quả.
- Giới thiệu (Introduction): Cho biết vấn đề nghiên cứu là vấn đề gì và giới thiệu các thông số nghiên cứu.
- Vật liệu và phương pháp (Materials and methods): Bạn đã nghiên cứu vấn đề như thế nào, phải trình bày như thế nào để người khác có khả năng lập lại nghiên cứu của bạn.
- Kết quả (Results): Bạn đã tìm được kết quả gì, trình bày số liệu.
- Thảo luận (Discussion): Các kết quả tìm được có ý nghĩa gì? thảo luận và giải thích kết quả.
- Cảm tạ (Ackowledgements): Cảm tạ người tài trợ kinh phí nghiên cứu, những người quan trọng đã giúp bạn nghiên cứu (không phải các tác giả viết chung bài báo).
- Tài liệu tham khảo (References): Liệt kê các tác giả, năm xuất bản và tên tài liệu,… mà bạn đã tham khảo để phát biểu trong bài báo.

5. Các hướng dẫn cho các phần của một bài báo

5.1. Tên đề tài (Title)

Tên đề tài là phần được đọc nhiều nhất vì các lý do: các nhà nghiên cứu khác đọc nó khi lướt qua nội dung của một tạp chí và thông qua việc tìm kiếm tài liệu từ các nguồn thông tin thứ cấp thường ghi tên đề tài và tên tác giả. Tên đề tài có thể được lưu trữ trong thư mục về cơ sở dữ liệu, chú dẫn và được trích dẫn trong các bài báo khác. Tên đề tài có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm kiếm các thông tin quan trọng. Một tên đề tài tốt cần:
- Chứa ít từ ngữ nếu có thể được. Bỏ các từ không cần thiết, thí dụ: Một số chú ý trên…., Các quan sát trên…. để làm tên đề tài được cô đọng. Nhiều tạp chí yêu cầu tối đa 25 từ.
- Mô tả chủ đề một cách chuyên biệt trong một không gian giới hạn. Không được hứa hẹn nhiều hơn nội dung của bài viết. Thông thường tên đề tài nêu rõ chủ đề nghiên cứu hơn là kết quả nghiên cứu.
- Tên đề tài phản ánh chính xác về nội dung bài viết và dễ hiểu, tránh dùng chữ viết tắt, công thức và từ ngữ khó hiểu. Sử dụng những từ ngữ quan trọng nhất, đặt chúng trước tiên trong tên đề tài.
- Hạn chế sử dụng động từ (verb).
- Bao gồm các từ khóa (keywords) quan trọng nếu có thể được vì chúng sẽ được sử dụng cho chú dẫn và tìm kiếm qua mạng.
- Tuân theo kiểu định dạng bài báo của nơi bạn định xuất bản.

5.2. Tác giả (Authors)

- Tên tác giả cần ghi đầy đủ, không sử dụng tên viết tắt.
- Chỉ ghi tên người thật sự là tác giả có tham gia viết bài.
- Ghi theo thứ tự tên tác giả đóng góp quan trọng trong bài báo.
- Ghi chú địa chỉ của tác giả theo định dạng của nhà xuất bản.
- Tên tác giả ghi đầu tiên là tác giả chính (senior author), thứ tự các tên tác giả tiếp theo được ghi tùy theo mức độ đóng góp quan trọng cho nghiên cứu. Người hướng dẫn, cố vấn cho nghiên cứu, và đôi khi một trưởng phòng thí nghiệm hay trưởng cơ quan nghiên cứu muốn được ghi vào nhóm tên tác giả thì vị trí thích hợp nhất là tên tác giả cuối cùng.
- Những người chỉ tiếp thu thập số liệu hoặc giúp đỡ thực hiện thí nghiệm thì ghi trong phần cảm tạ.

5.3. Tóm tắt (Abstract)

Tóm tắt cần được viết theo kiểu khẳng định hơn là kiểu mô tả, do vậy nó trình bày sự thật hơn là viết chung chung. Một tóm lược tốt cần phải:
- Ngắn gọn, khoảng 200-250 từ (tiếng Anh), khoảng 350-400 từ (tiếng Việt, khoảng 1/2 trang A4), thông thường là một đoạn văn (paragraph).
- Tóm tắt mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp sử dụng, các kết quả chính bao gồm bất kỳ phát hiện mới nào, các kết luận chủ yếu và ý nghĩa của chúng.
- Không ghi lược khảo theo tên bảng, hình vì bảng và hình chỉ xuất hiện trong nội dung bài viết mà thôi.
- Không sử dụng các chữ viết tắt ngoại trừ chúng là những thuật ngữ tiêu chuẩn hoặc đã được giải thích.
- Không ghi tên tác giả và tài liệu tham khảo.
- Không ghi bất kỳ thông tin hoặc kết luận nào nằm ngoài nội dung bài viết.
- Không ghi các phát biểu tổng quát hoặc tóm tắt, phải ghi các kết quả tìm được một cách rõ ràng.
- Từ khóa (keywords): Các từ khóa được liệt kê độc lập bên dưới tóm tắt, khoảng 3-5 từ. Tất cả các từ khóa phải hiện diện trong phần tóm tắt.

5.4. Giới thiệu (Introduction)

Một giới thiệu tốt cần tương đối ngắn gọn, để nói tại sao người đọc cần chú ý đến bài báo, tại sao tác giả thực hiện nghiên cứu và cung cấp kiến thức cần thiết cho người đọc để hiểu và nhận xét bài báo.
- Trình bày các tính chất và phạm vi của các vấn đề đã được nghiên cứu.
- Liên hệ đến các nghiên cứu trước đây, có thể sơ lược ngắn gọn tài liệu tham khảo nhưng phải có liên quan rõ ràng đến vấn đã nghiên cứu.
- Giải thích các mục tiêu và các phương pháp nghiên cứu, khảo sát được bao gồm.
- Định nghĩa bất kỳ các thuật ngữ chuyên biệt hoặc chữ viết tắt sẽ được sử dụng sau đó trong bài viết.
- Cần phát biểu một cách logic và rõ ràng về giả thiết hoặc nguyên lý nghiên cứu.
- Phần giới thiệu không nên viết quá hai trang đánh máy.

5.5. Vật liệu và phương pháp (Materials and Methods)

Cách đơn giản nhất để viết phần nầy là trình bày theo trình tự. Bạn cần cung cấp tất cả thông tin cần thiết để những người nghiên cứu khác nhận xét được nghiên cứu của bạn hoặc có thể lập lại thí nghiệm của bạn. Các nội dung gồm có:
- Thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu.
- Mô tả đầy đủ chi tiết bố trí thí nghiệm (kiểu bố trí, nghiệm thức, lập lại,...).
- Mô tả chính xác các đối tượng đã được sử dụng trong nghiên cứu (thí dụ: giống, dòng, tuổi cây,...).
- Nêu chi tiết kỹ thuật, khối lượng, nguồn gốc và phương pháp chuẩn bị các vật liệu đã được sử dụng. Nên sử dụng tên Latin, tên hóa học, khô;.

Chú ý:
- Không được mơ hồ về tên, chữ viết tắt.
- Tất cả khối lượng sử dụng phải ghi theo đơn vị tiêu chuẩn.
- Tất cả hóa chất phải được nhận biết rõ ràng để những người nghiên cứu khác có thể sử dụng lập lại thí nghiệm của bạn.
- Mỗi bước thí nghiệm phải được nêu rõ, cho biết số lần lập lại.
- Không được đưa vào bất kỳ điều gì không liên hệ đến kết quả nghiên cứu.
- Không trình bày các chi tiết không cần thiết vì có thể làm người đọc nhầm lẫn.

5.6. Kết quả (Results)

Đây là phần cốt lỏi của bài báo. Cách dễ nhất là trình bày các kết quả tương ứng theo trình tự của các mục tiêu đã được nêu trong phần giới thiệu (Introduction).
- Phát biểu đơn giản và rõ ràng.
- Báo cáo số liệu trung bình cùng với sai số chuẩn (standard error) hoặc độ lệch chuẩn (standard deviation) hay kết quả từ phân tích thống kê.
- Trình bày số liệu trong bảng hoặc hình, không trình bày lập lại số liệu trong phần viết. Chỉ nhắc lại số liệu đã được trình bày trong bảng hoặc hình đối với các số liệu quan trọng nhất. Cùng một nội dung số liệu thì chọn trình bày bằng hình hoặc bảng, không trình bày cả hai.
- Có thể trình bày số liệu không có ý nghĩa thống kê nếu như chúng có ảnh hưởng đến việc giải thích kết quả.
- Chỉ trình bày số liệu có liên quan đến chủ đề bài báo như đã định nghĩa trong phần giới thiệu.
- Đánh số tất cả bảng và hình theo thứ tự.
- Chỉ nên trình bày những bảng và hình cần thiết, rõ ràng và có giá trị.
- Cần tránh: Số liệu lập đi lập lại; số liệu không có ý nghĩa thống kê không cần thiết; các bảng và hình không cần thiết; các từ ngữ không cần thiết.
- Phần kết quả cũng có thể viết chung với thảo luận nhưng phải phân biệt rõ nội dung nào là kết quả, nội dung nào là thảo luận.

5.7. Thảo luận (Discussion)

Đây là phần khó nhất của bài báo. Trong phần nầy bạn giải thích ý nghĩa của kết quả và gợi ý cho nghiên cứu trong tương lai. Một thảo luận tốt bao gồm:
- Không lập lại những gì đã đề cập trong phần lược khảo tài liệu.
- Liên hệ các kết quả với các câu hỏi được đặt ra trong phần giới thiệu.
- Cho thấy kết quả và giải thích phù hợp với nhau như thế nào hoặc không đồng ý như thế nào với kết quả trong các tài liệu đã công bố trước đó.
- Thảo luận các hàm ý lý thuyết của công việc nghiên cứu.
- Chỉ ra ý nghĩa của kết quả nghiên cứu.

Chú ý:
- Bám sát các mục tiêu nghiên cứu.
- Tuân theo trình tự của các mục tiêu nghiên cứu.
- Tránh các chi tiết không cần thiết hoặc lập lại thông tin từ những phần trước đó.
- Không đưa vào thảo luận các phương pháp, quan sát hay kết quả khác với phần đã trình bày.
- Giải thích kết quả và đề nghị hàm ý hoặc ý nghĩa của chúng.

5.8. Kết luận và đề nghị (Conclusions and recommendation)

- Chọn phát biểu các kết luận quan trọng nhất với các luận cứ rõ ràng cho từng kết luận.
- Không trình bày lập lại các số liệu của kết quả.
- Phải bám sát các chủ đề đã trình bày trong phần giới thiệu, không đưa vào các kết luận gây ngạc nhiên, khác với chủ đề.
- Đề xuất nghiên cứu trong tương lai tiếp theo kết quả đã đạt được hoặc đề nghị áp dụng kết quả nếu nghiên cứu có kết quả thật thuyết phục.

5.9. Cảm tạ (Acknowledgements)

Trong bài báo có thể có hay không có phần cảm tạ. Nếu có, trong phần nầy bạn có thể ghi lời cám ơn cơ quan hoặc cá nhân đã giúp bạn một cách có ý nghĩa trong việc thực hiện thí nghiệm. Đó có thể là nơi cung cấp kinh phí, phòng thí nghiệm cung cấp vật liệu, phương tiện nghiên cứu; có thể là người cho các lời khuyên khi thực hiện thí nghiệm, người giúp đọc và góp ý cho bài báo.

5.10. Tài liệu tham khảo (References)

Liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo mà các nội dung của chúng đã được trích dẫn trong bài viết. Không ghi dư các tài liệu không được trích dẫn.

Nguồn Internet

[Tự học lập trình Java] Bài 1: Chương trình JAVA đầu tiên

Chương trình sau đây cho phép hiển thị một thông điệp “My first program in Java”.

Để soạn thảo chương trình bạn có thể sử dụng 1 trong các công cụ lập trình phổ biến sau: Netbean, Eclipse, Jcreator. Đây là những công cụ hoàn toàn miễn phí.


Tiến hành soạn thảo (Ví dụ sau đây sử dụng công cụ Netbean7.4 để soạn thảo chương trình, các công cụ khác tiến hành tương tự)

Bước 1 - Tạo Project mới: File / New project

Bước 2 - Chọn: Java – Applications

Bước 3 - Đặt tên Project và class

Bước 4 - Soạn thảo chương trình dưới đây
// This is a simple program called “First.java”

package first;

public class First
{
public static void main(String args[])
 {
    System.out.println(“My first program in Java”);
 }
}

Lưu ý: Các bạn có thể xóa hết nội dung trong của sổ đi và gõ lại.

Bước 5 - Chạy chương trình: click RUN
Lưu ý:
Tên file đóng vai trò rất quan trọng trong Java. Chương trình biên dịch Java chấp nhận phần mở rộng .java. Trong Java, mã lệnh phải nằm trong các lớp. Bởi vậy tên lớp và tên file phải trùng nhau. Java phân biệt chữ hoa và chữ thường (case-sensitive).

Phân tích chương trình đầu tiên

// This is a simple program called “First.java”

Ký hiệu “// ” dùng để thuyết minh dòng lệnh. Trình biên dịch sẽ bỏ qua dòng thuyết minh này. Java còn hỗ trợ thuyết minh nhiều dòng. Loại thuyết minh này có thể bắt đầu với /* và kết thúc với */

/*This is a comment that

extends to two lines*/
/ *This is
a multi line

comment */

Dòng kế tiếp khai báo lớp có tên ‘First’. Để tạo một lớp thêm ta bắt đầu với từ khoá ‘class’, kế đến là tên lớp (và cũng chính là tên file).

class First: Tên lớp nói chung nên bắt đầu bằng chữ in hoa. Từ khoá ‘class’ khai báo định nghĩa lớp. ‘First’ là tên của lớp. Một định nghĩa lớp nằm trọn vẹn nằm giữa hai ngoặc móc mở ({) và đóng (}). Các ngoặc này đánh dấu bắt đầu và kết thúc một khối lệnh.

public static void main(String args[ ]): Đây là phương thức chính, từ đây chương trình bắt đầu việc thực thi của mình. Tất cả các ứng dụng java đều sử dụng một phương thức “main” này. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng từ trong lệnh này.

Từ khoá ‘public’ là một chỉ định truy xuất. Nó cho biết thành viên của lớp có thể được truy xuất từ bất cứ đâu trong chương trình. Trong trường hợp này, phương thức “main” được khai báo ‘public’, bởi vậy JVM có thể truy xuất phương thức này.

Từ khoá ‘static’ cho phép main được gọi tới mà không cần tạo ra một thể hiện (instance) của lớp. Nhưng trong trường hợp này, bản copy của phương thức main được phép tồn tại trên bộ nhớ, thậm chí không có một thể hiện của lớp đó được tạo ra. Điều này rất quan trọng vì JVM trước tiên gọi phương thức main để thực thi chương trình. Vì lý do này phương thức main cần phải là tĩnh (static). Nó không phụ thuộc vào các thể hiện của lớp được tạo ra.

Từ khoá ‘void’ thông báo cho máy tính biết rằng phương thức sẽ không trả lại bất cứ giá trị nào khi thực thi chương trình.

Phương thức ‘main()’ sẽ thực hiện một số tác vụ nào đó, nó là điểm mốc mà từ đó tất cả các ứng dụng Java được khởi động.

‘String args[]’ là tham số dùng trong phương thức ‘main’. Các biến số trong dấu ngoặc đơn nhận từng thông tin được chuyển vào ‘main’. Những biến này là các tham số của phương thức. Thậm chí ngay khi không có một thông tin nào được chuyển vào ‘main’, phương thức vẫn được thực hiện với các dữ liệu rỗng – không có gì trong dấu ngoặc đơn.

‘args[]’ là một mảng kiểu “String”. Các đối số (arguments) từ các dòng lệnh được lưu vào mảng. Mã nằm giữa dấu ngoặc móc ({ }) của ‘main’ được gọi là ‘method block’. Các lệnh được thực thi trong ‘main’ cần được viết trong khối này.

System.out.println(“My first program in Java”);

Dòng lệnh này hiển thị chuỗi “My first program in Java” trên màn hình. Phát biểu ‘println()’ tạo ra một cổng xuất (output). Phương thức này cho phép hiển thị chuỗi được truyền vào ra ‘System.out’. Ở đây ‘System’ là một lớp đã định trước, nó cho phép truy nhập vào hệ thống và ‘out’ là một chuỗi xuất được kết nối với dấu nhắc (console).

*Phụ lục* Nhập, xuất trong Java 
Có nhiều phương thức nhập, xuất khác nhau trong Java, trong phần này mình giới thiệu phương thức nhập, xuất đơn giản nhất để các bạn tiện làm bài tập. Còn các phương thức khác các bạn sẽ xem tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau.

- Xuất - In kết quả ra màn hình sử dụng câu lệnh:
  System.out.print("Xâu, ký tự, biến, biểu thức mà bạn cần in ra"); // in xong không xuống dòng
hoặc
  System.out.println("Xâu, ký tự, biến, biểu thức mà bạn cần in ra"); // in xong xuống dòng

Ví dụ: In ra tổng hai số a, b cho trước
   int a=4,b=5;
   System.out.print(" Tong cua "+ a +" cong "+b+" bang "+ (a+b)); // Trong đó "+" là toán tử nối xâu.
   //Kết quả: Tong cua 4 cong 5 bang 9

 - Nhập - Nhập dữ liệu từ bàn phím sử dụng phương thức Scanner.
  + Để sử dụng phương thức Scanner cần khai báo thư viện:
    import java.util.Scanner; // sau khai bao backage
  + Trước khi nhập bạn cần khai báo đối tượng Scanner
    Ví dụ: Scanner inp = new Scanner(System.in); // inp là đối tượng Scanner
  + Nhập dữ liệu cho biến:
    Ví dụ: Nhập dữ liệu cho một số nguyên
               int a;
               Scanner inp =new Scanner(System.in);
               a= inp.nextInt(); // bạn muốn nhập kiểu dữ liệu nào bạn cần chọn next_Kiểu dữ liệu tương ứng.

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, tính tổng 2 số đó.

package tinhtong;
import java.util.Scanner;
public class TinhTong
{

   public static void main(String[] arg) {
   int a,b;

   // nhap a, b
   Scanner inp=new Scanner(System.in);
   System.out.print("\n a= ");  
   a=inp.nextInt();
   System.out.print("\n b= ");
   b=inp.nextInt();

   // tinh tong
   int tong=a+b;
   System.out.print("\n Tong = "+tong);  
  }
}

 Lập trình Java - ĐH FPT

--------------------------------------------------- 


Đọc thêm các bài khác:

Bài 1: Chương trình JAVA đầu tiên
Bài 2: Các kiểu dữ liệu và toán tử trong
Bài 3: Các cấu trúc điều khiển trong Java
Bài 4 : Mảng và chuỗi trong Java
Bài 5: Lớp (class) và đối tượng (object) trong Java
Bài 6:Thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism)
Ví dụ lập trình giao diện đồ họa với Java (GUI)
Ví dụ lập trình kết nối dữ liệu với Java (JDBC)
Ví dụ về lập trình Android