Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

[Tự học lập trình Java] Bài 6: Thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism)

Các bài đăng gần đây

[Tự học lập trình Java] Bài 5: Lớp (class) và đối tượng (object) trong Java

[Tự học lập trình Java] Bài 5: Lớp (class) và đối tượng (object) trong Java

1. Đối tượng và lớp
1.1. Lớp (class)
a. Khái niệm
    Chúng ta có thể xem lớp như một khuôn mẫu (template) của đối tượng (Object). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng (fields hay properties) và các phương thức(methods) tác động lên thành phần dữ liệu đó gọi là các phương thức của lớp. Các đối tượng được xây dựng bởi các lớp nên được gọi là các thể hiện của lớp (class instance).


b. Khai báo/định nghĩa lớp
 [access rights(tiền tố)] class <ClassName>
 {
      <kiểu dữ liệu> <field_1>;
      <kiểu dữ liệu> <field_2>;
     constructor
     method_1
     method_2
     ...
}

Trong đó:
  - class: là từ khóa của java
  - ClassName: là tên chúng ta đặt cho lớp
  - field_1, field_2: các thuộc tính, các biến, hay các thành phần dữ liệu của lớp.
  - constructor: là sự xây dựng, khởi tạo đối tượng lớp.
  - method_1, method_2: là các phương thức/hàm thể hiện các thao tác xử lý,…

[Tự học lập trình Java] Bài 4: Mảng và chuỗi trong Java

[Tự học lập trình Java] Bài 4: Mảng và chuỗi trong Java

1. Mảng 1 chiều

1.1. Khai báo và tạo mảng
  Mảng được dùng để lưu trữ các khoản mục (items) cùng kiểu dữ liệu liền kề nhau trong bộ nhớ. Mỗi lần ta khai báo kích thước của một mảng, nó sẽ không thể thay đổi. Dữ liệu trên mảng có thể là kiểu dữ liệu nguyên thuỷ hoặc đối tượng. Cũng như các biến, ta có thể gán các giá trị vào mảng tại các phần tử được tạo ra trong mảng. Nếu không, Java sẽ gán giá trị mặc định vào tất cả các phần tử của mảng, giá trị mặc định phụ thuộc vào kiểu dữ liệu. Ví dụ : nếu kiểu dữ liệu là nguyên (int) thì giá trị mặc định ban đầu sẽ là 0.


Mảng có thể được khai báo bằng 3 cách :


Cách khai báo Mô tả Cú pháp Ví dụ Chỉ đơn thuần khai báo Chỉ đơn thuần khai báo mảng Datatype  identifier[] char ch[ ]; //khai báo mảng ký tự có tên ch Khai báo và tạo mảng Khai báo và cấp phát bộ nhớ cho các phần tử mảng sử dụng toán tử  “new” Datatype  identifier[] = new datatype [size ] char ch[] = new char [10 ]; //Khai báo…

[Java] Bài toán quản lý tiền lương cho Nhân viên [Kế thừa trong Lập trình hướng đối tượng]

Ví dụ về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

Bài toán quản lý tiền lương: Viết project Java theo mô hình kế thừa sau
Trong đó:
+ Nhân viên Văn phòng (NVVP)     lương = hệ số lương * LCB + phụ cấp     (phụ cấp = 1*LCB nếu số năm công tác <10; phụ cấp = 1.2*LCB nếu số năm công tác >=10)
+ Nhân viên Kinh doanh (NVKD)    lương = LCB + thưởng   (thưởng = doanh thu * phần trăm hoa hồng)
+ Công nhân (CN)    lương = hệ số lương * LCB + thưởng
   (thưởng = 1*LCB nếu sản lường <1000; thưởng = 1.5*LCB nếu sản lượng >=1000)

[Code Java]

 /* ********** Class NV ****************/
  * http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
 */
package quanlyluongnv181113;

public class NV {
    String maNV,ht,dvct;
    int ns,sonct;
    final float LCB=1050000;

    // khoi tao
    public NV(String maNV,String ht, String dvct, int ns, int sonct){
        this.maNV=maNV;
        this.ht=ht;
        this.dvct=dvct;
        this.ns=ns;
        this.sonct=sonct;
    }
    // In thong tin
    void InTT(){
    …