# Bài thực hành C\C++ (CDTin K8 - 26/10/2012)

/* Bài 1. In ra màn hình tất cả các số nguyên gồm 4 chữ số, sao cho tổng các chữ số là số nguyên tố */#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 
void main() {  
     int a, dv,ch,tr,ng;  
     cout<<"\n Ket qua: "; 
     for(a=1000;a<=9999; a++)
    {  
     dv=a%10;   
     ch=(a/10)%10; 
     tr=(a/100)%10;  
    ng=a/1000;
  
   // kiem tra nguyen to   
   int test=0,s=dv+ch+tr+ng;
   for(int i=2;i<s;i++)    
        if(s%i==0){ test=1; break;}  
   if (test==0) cout<<a<<", ";

  } 
getch(); 
}
//------------------------------------------------------
/* Bài 2.
- Nhập vào 1 dãy số nguyên có n số (1<=n<=100)
- In ra màn hình các số lớn hơn 0
- Tìm max
- Tính tổng các số lớn hơn 10
*/

#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 

void main(){

int a[100],n;
// Nhap so phan tu n
do{ cout<<"\n n= ";
cin>>n;
if(n<1||n>100) cout<<"\n Nhap lai n!";
}while (n<1||n>100); 
// Nhap day so cout<<"\n Nhap day so:"; for (int i=0; i<n;i++)
{ cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
cin>>a[i]; }

// In ra cac so >=0
cout<<"\n In r so khong am: ";
for (i=0;i<n;i++)
if (a[i]>=0)
cout<<a[i]<<", ";

// Tim max
int max=a[0];
for (i=0;i<n;i++)
if (a[i]>max) max=a[i];
cout<<"\n Max= "<<max;

// Tinh tong so >10 long s=0; for (i=0;i<n;i++)
if (a[i]>10) s+=a[i];  cout<<"\n Tong= "<<s;

getch();

} 

Bài viết nổi bật