[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

Lập trình hợp ngữ (Assembly)Bài tập
; nhập vào 2 số nguyên a, b <10
; tính tổng a+b, in kết quả ra màn hình

; Code Assmebly

.model small
.code    
org 100h

jmp Main
    a db ?
    b db ?
    t db ?
    tb1 db 'Nhap a: $'
    tb2 db 'Nhap b: $'
    tb3 db 'Ket qua: $'
    xdvdd db 13,10,'$' 
    
; chuong trinh chinh
Main Proc
        call Tong
        ;tro ve dos
        int 20h
Main endp
    

; chuong trinh con    


Tong Proc
    ;In ra tb1
    mov ah,9
    lea dx,tb1
    int 21h
    
    ;Nhap a
    mov ah,1
    int 21h
    sub al,30h
    mov a,al
       
    ; Xuong dong
    mov ah,9
    lea dx,xdvdd
    int 21h
    
    ; In ra tb2
    mov ah,9
    lea dx,tb2
    int 21h   

    ; Nhap b            
    mov ah,1
    int 21h
    sub al,30h
    mov b,al             
    
    ; tinh tong
    mov al,a
    add al,b
    mov t,al
    
    ; Xuong dong
    mov ah,9
    lea dx,xdvdd
    int 21h    
    
    ; in ra tb3
    mov ah,9
    lea dx,tb3
    int 21h
    
    ; in ra ket qua        
    mov ah,2       
    mov dl,t  
    ; inc dl - tang dl 1 don vi
    add dl,30h
    int 21h          
    
    ret
    
;-----------------------------------------------------------------

* Hướng dẫn lập trình CNC

 
3 comments:

 1. thầy ơi em gõ vào bão lỗi ròng 61 này Tong proc

  ReplyDelete
 2. Em bỏ Tong Proc (dòng dưới cùng) đi nhé.
  Chúc thành công!

  ReplyDelete
 3. bai nay chi in dc tong < 10 thoi

  ReplyDelete

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...