[C\C++] Bài tập KTLT: Làm việc với mảng cấu trúc

Bài tập mảng cấu trúc

/*
Viet cac ham:
- Nhap danh sach sinh vien
- In danh sach sinh vien duoi dang bang
- Tính diem tong ket
- In thong tin sinh vien co diem tong ket cao nhat
- Dem so sinh vien diem tk >=8, sinh nam 1993
- Sap xep sinh vien theo chieu giam cua diem
*/

[Code Tubor C/C++] #include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>


// khai bao bien

struct SV{

char maSV[6], hoTen[30], dc[50], lop[10];
int namSinh;
float d1,d2,d3,dtk;

};

SV a[30]; // mang cau truc SV
int n; // chua so sinh vien

// ham nhap thong tin

void NhapTT(){

// nhap so sinh vien
 do{  cout<<"\n n="; cin>>n;
if (n<3||n>30) cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(n<3||n>30);

 // nhap day sinh vien
 cout<<"\n Nhap vao thong tin sinh vien:";
 for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n SV thu "<<i+1<<" : ";
cout<<"\n - Ho ten : "; gets(a[i].hoTen);
cout<<"\n - Ma SV : "; gets(a[i].maSV);
cout<<"\n - Lop : "; gets(a[i].lop);
cout<<"\n - Dia chi : "; gets(a[i].dc);
cout<<"\n - Nam sinh : ";cin>>a[i].namSinh;
cout<<"\n - Diem ky I : "; cin>>a[i].d1;
cout<<"\n - Diem ky II : "; cin>>a[i].d2;
cout<<"\n - Diem ky III : "; cin>>a[i].d3;
}
}

// Ham In thong tin sinh vien

void InTT(){
  cout<<"\n \n DANH SACH SINH VIEN:\n";

  cout<<"\n|Ma SV\t|Ho ten \t|Dia chi\t|Nam sinh \t|Lop \t|Diem I \t|Diem II \t|DiemIII \t|";
  
 cout<<"\n|---- \t|----- \t|-------\t|------- \t|---\t|\t-----\t|------\t|------\t|";

for (int i=0;i<n;i++){
cout<<"\n|"<<a[i].maSV<<"\t|"<<a[i].hoTen<<"\t|"<<a[i].dc<<"\t|"<<a[i].namSinh<<"\t|"<<a[i].lop<<"\t|"<<a[i].d1<<"\t|"<<a[i].d2<<"\t|"<<a[i].d3<<"\t|";
}

}

// ham tinh diem

void TinhDiem(){
for(int i=0;i<n;i++)
a[i].dtk=(a[i].d1+a[i].d2+a[i].d3)/3;
}

// In sinh vien co diem tk cao nhat

void InSV_Diem_Max(){
float max=a[0].dtk;
int m=0;
for(int i=1;i<n;i++)
if (a[i].dtk>max){ max=a[i].dtk ; m=i;}
// in sinh vien co diem cao nhat
cout<<"\n * SINH VIEN CO DIEM CAO NHAT:\n";
cout<<a[m].maSV<<"\t|\t"<<a[m].hoTen<<"\t|\t"<<a[m].dc<<"\t|\t"<<a[m].namSinh<<"\t|\t"<<a[m].lop<<"\t|\t"<<a[m].dtk;
}

// ham diem sinh vien diem tong ket >=8, sinh nam 1993

void DemSV(){
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
if (a[i].dtk>=8 && a[i].namSinh==1993) dem++;

cout<<"\n * So sinh vie co diem tk >=8 va sinh nam 1993 la: "<<dem;
}
// doi cho

void DoiCho(SV &a, SV &b){
char str[50];
int ns;
float diem;

diem=a.d1;
a.d1=b.d1;
b.d1=diem;

diem=a.d2;
a.d2=b.d2;
b.d2=diem;

diem=a.d3;
a.d3=b.d3;
b.d3=diem;

ns=a.namSinh;
a.namSinh=b.namSinh;
b.namSinh=diem;

strcpy(str,a.hoTen);
strcpy(a.hoTen,b.hoTen);
strcpy(b.hoTen,str);

strcpy(str,a.dc);
strcpy(a.dc,b.dc);
strcpy(b.dc,str);

strcpy(str,a.maSV);
strcpy(a.maSV,b.maSV);
strcpy(b.maSV,str);

strcpy(str,a.lop);
strcpy(a.lop,b.lop);
strcpy(b.lop,str);


}

// Ham sap xep diem giam dan

void SapXep(){
// sap xep
for (int i=0;i<n-1;i++)
for(int j= i+1;j<n;j++)
if (a[j].dtk>a[i].dtk)
DoiCho(a[j],a[i]);
}

// Ham chinh

void main(){
clrscr();
NhapTT();
InTT();
TinhDiem();
InSV_Diem_Max();
DemSV();
   SapXep();
InTT();

getch();
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)