[Java] Thiết kế giao diện với Java trong NetBean

Java  là ngôn ngữ lập trình  mã nguồn mở, phổ biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, người lập trình vẫn thấy khó khăn khi thiết kế giao diện đồ họa (G.U.I) do đặc tính kéo thả chưa hoàn thiện như .Net.

Mới đây, với sự cải tiến mạnh mẽ việc thiết kế giao diện đồ họa dễ dàng hơn với bộ công cụ NetBean.

Đoạn clip này sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng đặc tính này:Đang tải...


Đoc thêm các bài khác

Bài 1: Chương trình JAVA đầu tiên
Bài 2: Các kiểu dữ liệu và toán tử trong
Bài 3: Các cấu trúc điều khiển trong Java
Bài 4 : Mảng và chuỗi trong Java
Bài 5: Lớp (class) và đối tượng (object) trong Java
Bài 6:Thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism)
Ví dụ lập trình giao diện đồ họa với Java (GUI)
Ví dụ lập trình kết nối dữ liệu với Java (JDBC)
Ví dụ về lập trình Android 

Bài viết nổi bật