Chuyển đến nội dung chính

[C\C++] Cài đặt thuật toán duyệt Đồ thị (DFS, BFS) [Lý thuyết đồ thị]

Cài đặt thuật toán: Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS) và chiều sâu (DFS)/* Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS) và chiều sâu (DFS) */
// Code Turbo C++ #include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>

void create();  // For creating a graph
void dfs();  // For Deapth First Search(DFS) Traversal.
void bfs();  // For Breadth First Search(BFS) Traversal.

struct node  // Structure for elements in the graph
{
   int data,status;
   struct node *next;
   struct link *adj;
};

struct link  // Structure for adjacency list
{
   struct node *next;
   struct link *adj;
};

struct node *start,*p,*q;
struct link *l,*k;
int main()
{
   int chon;
   create();
   
   while(1)
   
   { 
 cout<<"\nMENU:\n";
      cout<<"1: DFS\n";
 cout<<"2: BSF\n";
      cout<<"3: Exit\n";
      cout<<" Nhap vao su lua chon cua ban : \n";
      cin>>chon;
      switch(chon)
      {
case 1:
   dfs();
   break;
case 2:
        bfs();
   break;
case 3:
   exit(0);
   break;
default:
   cout<<"Chon khong dung!\n";
cout<<"Nhap lai luc chon.\n";
   getch();
      }
   }
   return 0;
}

void create()    // Creating a graph
{
   int dat,flag=0;
   start=NULL;
   cout<<"Nhap cac nut trong do thi (nhap 0 de ket thuc): \n";
   while(1)
   {
      cin>>dat;
      if(dat==0)
break;
      p=new node;
      p->data=dat;
      p->status=0;
      p->next=NULL;
      p->adj=NULL;
      if(flag==0)
      {
start=p;
q=p;
flag++;
      }
      else
      {
q->next=p;
q=p;
      }
   }
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      cout<<"Cac nut noi ke voi "<<p->data<<" (nhap 0 de ket thuc) : \n";
      flag=0;
      while(1)
      {
cin>>dat;
if(dat==0)
   break;
k=new link;
k->adj=NULL;
if(flag==0)
{
   p->adj=k;
   l=k;
   flag++;
}
else
{
   l->adj=k;
   l=k;
}
q=start;
while(q!=NULL)
{
   if(q->data==dat)
      k->next=q;
   q=q->next;
}
      }
      p=p->next;
   }
   cout<<"\n-------------------------\n";
   return;
}
//Deapth First Search(DFS) Traversal.

void bfs()
{
   int qu[20],i=1,j=0;
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      p->status=0;
      p=p->next;
   }
   p=start;
   qu[0]=p->data;
   p->status=1;
   while(1)
   {
      if(qu[j]==0)
break;
      p=start;
      while(p!=NULL)
      {
if(p->data==qu[j])
    break;
p=p->next;
      }
      k=p->adj;
      while(k!=NULL)
      {
q=k->next;
if(q->status==0)
{
   qu[i]=q->data;
   q->status=1;
   qu[i+1]=0;
   i++;
}
k=k->adj;
      }
      j++;
   }
   j=0;
   cout<<"Ket qua theo BFS:  ";
   while(qu[j]!=0)
   {
      cout<<qu[j]<<"  ";
      j++;
   }
   getch();
   return;
}


// Breadth First Search(BFS) Traversal.
void dfs()
{
   int stack[25],top=1;
   cout<<"Ket qua theo DFS:  ";
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      p->status=0;
      p=p->next;
   }
   p=start;
   stack[0]=0;
   stack[top]=p->data;
   p->status=1;
   while(1)
   {
      if(stack[top]==0)
break;
      p=start;
      while(p!=NULL)
      {
if(p->data==stack[top])
   break;
p=p->next;
      }
      cout<<stack[top]<<"  ";
      top--;
      k=p->adj;
      while(k!=NULL)
      {
q=k->next;
if(q->status==0)
{
   top++;
   stack[top]=q->data;
   q->status=1;
}
k=k->adj;
      }
   }
   getch();
   return;
}

//--------------------------------------------------


----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]