Code Assembly: In ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10


/*
Code Assembly: In  ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10
*/

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

void main(){
clrscr();
int d,c,t,a;

thoatLap2:
 asm mov ax,1
 asm mov t,ax // t=1
 lap1:
asm mov ax,t
asm cmp ax,10 
asm je thoatLap1 // thoat khoi lap1


thoatLap3:
 asm mov ax,0
 asm mov c,ax //c=0
 lap2:
asm mov ax,c
asm cmp ax,10
asm je thoatLap2 // thoat khoi lap2

asm mov ax,0
asm mov d,ax // d=0

lap3:

     asm cmp d,10
          asm je thoatLap3 //thoat khoi lap3
     asm jmp kt
                              kt:
asm mov ax,0
asm mov ax,t
asm add ax,d
asm add ax,c
asm mov a,ax // a=dv+ch+tr

asm cmp a,10 // if a=10 then in
asm je in
asm jmp thoat
in:
cout<<t<<c<<d<<"; ";
thoat:
asm mov ax,d
asm add ax,1
asm mov d,ax
asm jmp lap3

asm mov ax,c
asm inc ax
asm mov c,ax
asm jmp lap2

asm mov ax,t
asm inc ax
asm mov t,ax
asm jmp lap1

thoatLap1:
getch();

}0 comments:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...