Chuyển đến nội dung chính

Code Assembly: In ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10


/*
Code Assembly: In  ra các số có 3 chữ số, sao cho tổng của chúng bằng 10
*/

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

void main(){
clrscr();
int d,c,t,a;

thoatLap2:
 asm mov ax,1
 asm mov t,ax // t=1
 lap1:
asm mov ax,t
asm cmp ax,10 
asm je thoatLap1 // thoat khoi lap1


thoatLap3:
 asm mov ax,0
 asm mov c,ax //c=0
 lap2:
asm mov ax,c
asm cmp ax,10
asm je thoatLap2 // thoat khoi lap2

asm mov ax,0
asm mov d,ax // d=0

lap3:

     asm cmp d,10
          asm je thoatLap3 //thoat khoi lap3
     asm jmp kt
                              kt:
asm mov ax,0
asm mov ax,t
asm add ax,d
asm add ax,c
asm mov a,ax // a=dv+ch+tr

asm cmp a,10 // if a=10 then in
asm je in
asm jmp thoat
in:
cout<<t<<c<<d<<"; ";
thoat:
asm mov ax,d
asm add ax,1
asm mov d,ax
asm jmp lap3

asm mov ax,c
asm inc ax
asm mov c,ax
asm jmp lap2

asm mov ax,t
asm inc ax
asm mov t,ax
asm jmp lap1

thoatLap1:
getch();

}BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]