Chuyển đến nội dung chính

Code Assembly: In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n (n nhập vào từ bàn phím) - nhúng C++


/* Code mã Assembly nhúng vào C++
In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n (n nhập vào từ bàn phím)
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
clrscr();
int n;
cout<<"\n Nhap n: ";cin>>n;
cout<<"\n So nguyen to nho hon "<< n<<": ";

char t,i;
int a;

for(a=1;a<n;a++){
t=1;
for(i=2;i<a;i++)
{
 // if(a%i==0) t=0;
asm mov ax,a
asm mov cl,i
asm div cl
asm cmp ah,0
asm je chiahet
asm jmp thoat3
chiahet:
asm mov bl,0
asm mov t,bl
}
thoat3:
asm mov al,t
asm cmp al,1
asm je thoat2
asm jmp thoat
thoat2:
cout<<a<<"; ";
thoat:
}


getch();
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]