Code Assembly: In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n (n nhập vào từ bàn phím) - nhúng C++


/* Code mã Assembly nhúng vào C++
In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n (n nhập vào từ bàn phím)
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
clrscr();
int n;
cout<<"\n Nhap n: ";cin>>n;
cout<<"\n So nguyen to nho hon "<< n<<": ";

char t,i;
int a;

for(a=1;a<n;a++){
t=1;
for(i=2;i<a;i++)
{
 // if(a%i==0) t=0;
asm mov ax,a
asm mov cl,i
asm div cl
asm cmp ah,0
asm je chiahet
asm jmp thoat3
chiahet:
asm mov bl,0
asm mov t,bl
}
thoat3:
asm mov al,t
asm cmp al,1
asm je thoat2
asm jmp thoat
thoat2:
cout<<a<<"; ";
thoat:
}


getch();
}
Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...