Chuyển đến nội dung chính

[Assembly] In ra màn hình xâu nghịch đảo

Ví dụ: In ra màn hình dãy nghịch đảo


; Code Assembly
org 100h

jmp start

; tao xau nghich dao

string1 db ' toi khong mo hoa $'

start:      lea bx, string1

            mov si, bx

next_byte:  cmp [si], 'a'
            je found_the_end
            inc si
            jmp next_byte

found_the_end:  dec si

; now bx points to beginning,
; and si points to the end of string.


; do the swapping:

do_reverse: cmp bx, si
            jae done
            
            mov al, [bx]
            mov ah, [si]
            
            mov [si], al
            mov [bx], ah
            
            inc bx
            dec si
jmp do_reverse; reverse complete, print out:
done:       lea dx, string1
            mov ah, 09h
            int 21h

; wait for any key press....
mov ah, 0
int 16h

ret

;------------------------------------------

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]