Code Assembly: Nhập a, b thỏa mãn (2<=a<=b<=7). Kiểm tra tính chẵn lẻ của a và b.


;Ví dụ lệnh nhảy ----------------------------------------------
;Nhập a, b thỏa mãn (2<=a<=b<=7),không thỏa mãn yêu cầu nhập lại
;Kiểm tra tính chẵn lẻ của a và b.
;--------------------------------------------------------------

org 100h
start: jmp code   

    tb_nhap_a       db 'Nhap a: $'
    tb_nhap_b       db 'Nhap b: $'
    tb_nhapLai_a    db 'Nhap lai a ! $'
    tb_nhapLai_b    db 'Nhap lai b ! $'
    tb_a_Chan       db 'a la so chan $'
    tb_a_Le         db 'a la so le $'  
    tb_b_Chan       db 'b la so chan $'
    tb_b_Le         db 'b la so le $'
    
    xd db 13,10,'$'
    
    a db ?
    b db ?
code: 
    ; nhap a
  Nhap_a: 
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ;
    lea dx,tb_nhap_a             
    mov ah,09
    int 21h
    ; nhap b
    mov ah,01
    int 21h
    mov a,al
    
    ; Kiem tra a
    
    cmp a,'2'
    jl NhapLai_a
    
    cmp a,'7'
    jg NhapLai_a
    jmp Nhap_b
      
    
    
  Nhap_b:  
    
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in ra thong bao nhap b
    lea dx,tb_nhap_b             
    mov ah,09
    int 21h
    ; nhap b
    mov ah,01
    int 21h
    mov b,al
    
    ; Kiem tra b   
    mov bl,a
    cmp b,bl
    jl NhapLai_b
    cmp b,'7'
    jg NhapLai_b
    jmp KiemTra_a_ChanLe
    
      
    
  KiemTra_a_ChanLe:  
     ; kiem tra a
     mov bl,a
     sub bl,30h 
     mov ah,0
     mov al,bl
     mov cl,2
     div cl
     cmp ah,0
     je InThongBao_a_chan
     jmp InThongBao_a_le
     
 KiemTra_b_ChanLe:     
   ; kiem tra b
     mov bl,b
     sub bl,30h 
     mov ah,0
     mov al,bl
     mov cl,2
     div cl
     cmp ah,0
     je InThongBao_b_chan
     jmp InThongBao_b_le
    
    
    
  NhapLai_a:  
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao nhap lai a
    lea dx,tb_nhapLai_a             
    mov ah,09
    int 21h   
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp Nhap_a

 NhapLai_b:
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao nhap lai b
    lea dx,tb_nhapLai_b             
    mov ah,09
    int 21h   
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp Nhap_b
    
    ; thong bao chan
 InThongBao_a_chan:  
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao so chan
    lea dx,tb_a_Chan             
    mov ah,09
    int 21h   
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp KiemTra_b_ChanLe 
    
 InThongBao_a_le:  
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao so chan
    lea dx,tb_a_Le             
    mov ah,09
    int 21h   
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp KiemTra_b_ChanLe
          
          
 InThongBao_b_chan:  
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao so chan
    lea dx,tb_b_Chan             
    mov ah,09
    int 21h    
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp KetThuc
    
 InThongBao_b_le:  
    ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    ; in thong bao so chan
    lea dx,tb_b_Le             
    mov ah,09
    int 21h  
     ; xuong dong             
    lea dx,xd
    mov ah,09
    int 21h
    jmp KetThuc
    
 KetThuc:                     
; ket thuc                     
    int 20h


end starts  

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)