Chuyển đến nội dung chính

Code Assembly: Vi dụ Nhúng mã asm vào C\C++ (tính tổng các số từ 1 đến n)


/* Tính tổng S=1+2+3+ ... +n; với n nhập từ bàn phím */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main()
{
int Sum;
int n;
cout<<"\n Nhap n:"; cin>>n;


asm xor ax,ax /* cho ax=0*/
asm mov cx,n /* so lan lap */
asm mov bx,1

Cong:
asm add ax,bx
asm inc bx
asm loop Cong
asm mov Sum,ax

cout<<"\n Tong = "<<Sum;
getch();
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]