Code Assembly: Vi dụ Nhúng mã asm vào C\C++ (tính tổng các số từ 1 đến n)


/* Tính tổng S=1+2+3+ ... +n; với n nhập từ bàn phím */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main()
{
int Sum;
int n;
cout<<"\n Nhap n:"; cin>>n;


asm xor ax,ax /* cho ax=0*/
asm mov cx,n /* so lan lap */
asm mov bx,1

Cong:
asm add ax,bx
asm inc bx
asm loop Cong
asm mov Sum,ax

cout<<"\n Tong = "<<Sum;
getch();
}

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật