Code Assembly: Vi dụ Nhúng mã asm vào C\C++ (tính tổng các số từ 1 đến n)


/* Tính tổng S=1+2+3+ ... +n; với n nhập từ bàn phím */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
void main()
{
int Sum;
int n;
cout<<"\n Nhap n:"; cin>>n;


asm xor ax,ax /* cho ax=0*/
asm mov cx,n /* so lan lap */
asm mov bx,1

Cong:
asm add ax,bx
asm inc bx
asm loop Cong
asm mov Sum,ax

cout<<"\n Tong = "<<Sum;
getch();
}

0 comments:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...