Code C\C++: Bài thực hành KTLT (ngày 07/12/2012)


/*
 Bài 1: In ra man hinh tat ca so nguyen to co 5 chu so sao cho tong cac chu so la so chan.

*/

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

// ham kiem tra so nguyen to
int TestSoNT(long a){
if (a<=0)
return 0; // khong phai so nguyen to
for (int i=2;i<a;i++)
if (a%i==0) return 0; // khong phai so nguyen to
return 1; // la so nguyen to
}

// ham chinh
void main(){
 clrscr();

 cout<<"\n Cac so thoa man dieu kien la: \n";
 long n;
 for(n=10000;n<=99999;n++)
 if (TestSoNT(n)==1)
 {
int a1,a2,a3,a4,a5; // so n co dang: a1a2a3a4a5
a5=n%10;
a4=(n/10)%10;
a3=(n/100)%10;
a2=(n/1000)%10;
a1=(n/10000)%10;

if ((a1+a2+a3+a4+a5)%2==0)
cout<<n<<" ; ";
 }

 getch();

}

//--------------------------------------------------------

//---------------------------------------------------------

/*
 Bài 2: Viet cac ham
 - Nhap vao day so co n so (3<=n<=30)
 - In cac so chan trong day
 - Dem so la boi cua 3 va 5
 - Sap xep day tang dan

*/

#include<conio.h>
#include<iostream.h>

int a[30],n;

// nhap day
void Nhap(){
 cout<<"\n Nhap so phan tu: ";
 do{
cout<<"\n n="; cin>>n;
if(n<3||n>30)
cout<<"\n Nhap lai n !";

 }while (n<3||n>30);

 cout<<"\n Nhap day so: ";
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
 cout<<"\n a["<<i<<"]= "; cin>>a[i];
 }

}

//In ra cac so chan trong day
void InSoChan(){
cout<<"\n * Cac so chan trong day: \n";
for (int i=0;i<n;i++)
if( a[i]%2==0) cout<<a[i]<<" ; ";

}

// Dem so phan tu la boi cua 3 va 5

int DemSo(){
 int dem=0,i=0;
 while(i<n){
if(a[i]%3==0&&a[i]%5==0) dem++;
i++;
 }
 return dem;

}

// Sap xep day tang dan

void SapXep(){
 // sap xep Insert_sort
 for(int i=1;i<n;i++)
{
int pos=i-1;
int x=a[i];
while(pos>=0&&a[pos]<x){
a[pos+1]=a[pos];
pos--;
}
a[pos+1]=x;

}

// in day da  sap xep

cout<<"\n * Day da sap xep: \n";
for(i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<" ; ";
  }

// ham main

void main(){

Nhap();
InSoChan();
cout<<"\n * Dem so la boi cua 3 va 5:"<<DemSo();
SapXep();
        
        getch();
}

Bài viết nổi bật