[Code C\C++] Ví dụ về Danh sách liên kết đơn [Danh sách liên kết đơn]

Cài đặt Danh sách liên kết đơn

 Ví dụ: sử dụng danh sách liên kết đơn
- Nhập vào danh sách sinh viên
- In ra màn hình danh sách sinh viên vừa nhập[Code Tubor C\C++
]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <alloc.h>
#include <string.h>

// cấu trúc sinh viên
typedef struct  tagsinhvien
{
  char hoten[40];
  char mslop[6]; 
  struct tagsinhvien *nexthoten, *nextmslop;
} SINHVIEN;

// khai bao list sv
SINHVIEN *headht, *headms;

// khởi tạo
void initialize(){
       headht = (SINHVIEN *)malloc(sizeof(SINHVIEN));
    headht->nexthoten = NULL;
    headms = (SINHVIEN *)malloc(sizeof(SINHVIEN));
    headms->nextmslop = NULL;
}

//

void release(SINHVIEN *s)
{
    if (s->nexthoten)
          release(s->nexthoten);
    free(s);
}

//
void cleanup()
{
    if (headht->nexthoten)
          release(headht->nexthoten);
          free(headht); free(headms);
}

//
void inds_ht(SINHVIEN *s)
{
    if (s == NULL) return;
        printf("\n%-6s %-40s", s->mslop, s->hoten);
    inds_ht(s->nexthoten);
}

void inds_ms(SINHVIEN *s)
{
    if (s == NULL) return;
        printf("\n%-6s %-40s", s->mslop, s->hoten);
    inds_ms(s->nextmslop);
}

void in_hoten()
{
    if (headht->nexthoten)
        inds_ht(headht->nexthoten);
}

void in_mslop()
{
    if (headms->nextmslop)
    inds_ms(headms->nextmslop);
}

void insert_hoten(SINHVIEN *s)
{
    SINHVIEN *a, *b;
    if (headht->nexthoten == NULL)
        headht->nexthoten = s;
    else {
        a = headht;
    b = headht->nexthoten;

    while (strcmp(b->hoten, s->hoten)<0 && b!= NULL)
    {
        a = a->nexthoten;
        b = b->nexthoten;
    }
    a->nexthoten = s;
    s->nexthoten = b;
    }
}

void insert_mslop(SINHVIEN *s)
{
    SINHVIEN *a, *b;
    if (headms->nextmslop == NULL)
        headms->nextmslop = s;
    else
    {
         a = headms;
        b = headms->nextmslop;
    while (strcmp(b->mslop, s->mslop)<0 && b!= NULL)
    {
        a = a->nextmslop;
        b = b->nextmslop;
    }
         a->nextmslop = s; s->nextmslop = b;
    }
}

void insert(char *hoten, char *mslop)
{
    SINHVIEN *s;
    s = (SINHVIEN *)malloc(sizeof(SINHVIEN));
    strncpy(s->hoten, hoten, 40);
    strncpy(s->mslop, mslop, 6);
    s->nexthoten = s->nextmslop = NULL;
    insert_hoten(s);
    insert_mslop(s);
}

void nhapds()
{
    int done = 0;
    char hoten[40], mslop[6];
    do
    {
        printf("\nNhap ho ten (trong de thoat) : ");
        gets(hoten);
        if (strcmp(hoten, "") == 0)
            done = 1;
        else
        {
            printf("\nNhap ma so lop : ");
            gets(mslop);
            insert(hoten, mslop);
        }
     } while (!done);

}

// hàm main

void main()
{
    initialize();
    nhapds();
    printf("\nDanh sach theo ho ten : ");
    in_hoten();
    printf("\nDanh sach theo ma so lop : ");
    in_mslop();
    getch();
    cleanup();
}

//---------------------------------------------------------------------------------
[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật