Chuyển đến nội dung chính

[C\C++] Ví dự về QUEUE (sử dụng mảng tĩnh) [Dữ liệu kiểu Hàng đợi]

Cài đặt hàng đợi (Queue)
Ví dụ xử lý QUEUE (hàng đợi)
- Tạo queue
- Nhập xuất queue[Code Tubor C/C++]

#include <stdio.h>
#define MAX 100

int queue[MAX + 1];
int front, rear, queue_size;

//khởi tạo hàng đợi
void khoi_tao_queue()
{
   front = rear = 0;
   queue_size = 0;
}

// kiểm tra hàng đợi rỗng
int is_empty()
{
   return (queue_size == 0);
}

// kiểm tra hàng đợi đầy
int is_full()
{
  return (queue_size == MAX);
}

// Đẩy phần tử vào Queue
int push(int value)
{
   if (queue_size < MAX)
  {
    queue_size++;
    queue[rear++] = value;
    if (rear == MAX)
      rear = 0;
  }
   return rear;
}

// lây phần tử
int pop(int *value)
{
  if (queue_size > 0)
  {
    *value = queue[front++];
     if (front > MAX)
     front = 0;
     queue_size--;
   }
   return front;
}

//
void main()
{
   int k;
   khoi_tao_queue();
   printf("\nNhap cac phan tu vao queue (-1 de ket thuc) : ");

   do {
      scanf("%d", &k);
      if (k != -1)
         push(k);
   } while (k != -1 && !is_full());
   printf("\n\nLay cac phan tu tu queue ra : ");
  while (!is_empty())
  {
    pop(&k);
    printf("%d ", k);
  }
  getch();
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]