Chuyển đến nội dung chính

[C\C++] Ví dụ về Stack (sử dụng mảng tĩnh) [Ngăn xếp]

Cài đặt ngăn xếp (Stack)

Ví dụ: Cài đặt STACK sử dụng mảng tĩnh
- tạo stack ngẫu nhiên
- Lấy phần tử ra khỏi stack

[Code Tubor C/C++]

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX 100

int stack[2*MAX];
int top1, top2;

// khởi tạo stack
void initstack()
{
   top1 = -1;
   top2 = 2*MAX;
}

// đưa phần tử vào stack
void push(int value, int _stack)
{
  if (_stack == 0)
   {
    if (top1<top2)
      stack[++top1] = value;
   }
 else
{
  if (top1<top2)
   stack[--top2] = value;
  }
}

// kiểm tra stack rỗng
int isempty(int _stack)
{
  if (_stack == 0)
    return top1 == -1;
  else
    return top2 == 2*MAX;
}

// lấy phần tử ra khỏi stack
int pop(int _stack)
 {
    if (_stack == 0)
    if (!isempty(_stack))
       return(stack[top1--]);
    if (!isempty(_stack))
      return stack[top2++];
    else
    return -1;
}

// hàm chính
void main()
{
   int i, value, _stack;
   initstack();
   randomize();
   for (i = 0; i<20; i++)
    {
       _stack = random(2);
       value = random(10); // tạo giá trị ngẫu nhiên
       printf("\nPUSH %d vao stack %d", value, _stack);
       push(value, _stack);
     }
   printf("\nLay nhung gia tri tu stack 0 : ");
  while (!isempty(0))
   printf("%3d", pop(0));
   printf("\nLay nhung gia tri tu stack 1 : ");
   while (!isempty(1))
   printf("%3d", pop(1));
   getch();
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]