Code C\C++: Sử dụng struct trong hình không gian

Code C\C++: Sử dụng struct trong hình không gian 
/*

Viết chương trình:
-          Nhập vào tọa độ 3 điểm A,B,C trong không gian
-          Kiểm tra tính thẳng hàng của A,B,C
-          Nếu A,B,C không thẳng hàng thì tìm tọa độ trọng tâm G của
-          Ghi tọa độ A,B,C và tọa độ trọng tâm tam giác ABC vào file có tên là TamGiac.txt trong ổ đĩa E:\


*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
 // khai bao cau truc
 struct ToaDo{
float x,y,z;
 };
 ToaDo A,B,C; // khai bao 3 bien có kiem la ToaDo
 // nhap toa do
 void Nhap(){
  printf("\n Nhap toa do diem A: ");
printf("\n x : ");   scanf("%f",&A.x);
printf("\n y : ");   scanf("%f",&A.y);
printf("\n z : ");   scanf("%f",&A.z);
  printf("\n Nhap toa do diem B: ");
printf("\n x : ");   scanf("%f",&B.x);
printf("\n y : ");   scanf("%f",&B.y);
printf("\n z : ");   scanf("%f",&B.z);
  printf("\n Nhap toa do diem C: ");
printf("\n x : ");   scanf("%f",&C.x);
printf("\n y : ");   scanf("%f",&C.y);
printf("\n z : ");   scanf("%f",&C.z);
 }
 // kiem tra tinh thang hang
 int KiemTraThangHang(){
  float d1=sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y)+(A.z-B.z)*(A.z-B.z));//AB
  float d2=sqrt((A.x-C.x)*(A.x-C.x)+(A.y-C.y)*(A.y-C.y)+(A.z-C.z)*(A.z-C.z));//AC
  float d3=sqrt((C.x-B.x)*(C.x-B.x)+(C.y-B.y)*(C.y-B.y)+(C.z-B.z)*(C.z-B.z));//BC

  if (d1+d2==d3||d1+d3==d2||d2+d3==d1)
return 1; // thang hang
  return 0;// khong thang hang
 }
 // chu vi, dien tich tam giac
 void ChuVi_DienTich(){
if(KiemTraThangHang()==1) printf("\n 3 diem A,B,C thang hang");
else {
float d1=sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y)+(A.z-B.z)*(A.z-B.z));
float d2=sqrt((A.x-C.x)*(A.x-C.x)+(A.y-C.y)*(A.y-C.y)+(A.z-C.z)*(A.z-C.z));
float d3=sqrt((C.x-B.x)*(C.x-B.x)+(C.y-B.y)*(C.y-B.y)+(C.z-B.z)*(C.z-B.z));
// chu vi
float c=d1+d2+d3;
// dien tich
float p=c/2;
float s=sqrt(p*(p-d1)*(p-d2)*(p-d3));
printf("\n Chu vi = %f ; Dien tich = %f ",c,s);

}
 }
 // Tinh toa do trong tam G
 ToaDo TrongTam(){
ToaDo G;
  G.x=(A.x+B.x+C.x)/3;
  G.y=(A.y+B.y+C.y)/3;
  G.z=(A.z+B.z+C.z)/3;
  return G;
 }
 // GHI VAO FILE
 void GhiFile(){
  FILE *f;
  f=fopen("E:\\TamGiac.txt","w");
  fwrite(&A,sizeof(A),1,f);
  fwrite(&B,sizeof(B),1,f);
  fwrite(&C,sizeof(C),1,f);
  fclose(f);
 }
int main(){
Nhap();
ChuVi_DienTich();
printf("\n Toa do trong tam G:(%f,%f,%f)",TrongTam().x,TrongTam().y,TrongTam().z );
GhiFile();
 getch();
 return 0;
}

Code C\C++: Ví dụ sử dụng FILE trong C\C++


/* Ví dụ sử dùng FILE trong C\C++
Viết chương trình:
 - Nhập vào 2 số nguyên a, b
 - Ghi 2 số nguyên a,b vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, tính tổng, hiệu, tích, thương
 - Ghi kết quả vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, in kết quả ra màn hình.

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a,b, tong, hieu, tich, thuong;
FILE *f;
// Nhap 2 so nguyen a,b
void Nhap(){
 printf("\n Nhap 2 so a,b: ");
 printf("\n a= ");
 scanf("%d",&a);
 printf("\n b= ");
 scanf("%d",&b);
}
// ghi a,b vao file bai1.txt
void GhiDuLieu(){
  //  mo file de ghi
  f=fopen("E:\\bai1.txt","w");
  // ghi a, b vao file
  fwrite(&a,sizeof(a),1,f);
  fwrite(&b,sizeof(b),1,f);
  // dong file
  fclose(f);
}
// Doc du lieu tu file bai1.txt
void DocDuLieu(){
// mo file de doc
f=fopen("E:\\bai1.txt","r");
// Doc du lieu tu file bai1.txt
int x,y;// chua du lieu doc ra
fread(&x,sizeof(x),1,f);
fread(&y,sizeof(y),1,f);
// tinh tong, hieu, tich, thuong
tong=x+y;
hieu=x-y;
   tich=x*y;
thuong=x/y;
// dong file
fclose(f);
}
// ghi ket qua vao file
void GhiKQ(){
 // mo file de ghi them
 f=fopen("E:\\bai1.txt","a");
 // di chuyen ve cuoi file
 fseek(f,0,SEEK_END);
 // ghi them tong, hieu,tich,thuong vao file
 fwrite(&tong,sizeof(tong),1,f);
 fwrite(&hieu,sizeof(hieu),1,f);
 fwrite(&tich,sizeof(tich),1,f);
 fwrite(&thuong,sizeof(thuong),1,f);
 //
 fclose(f);
}
// Doc ket qua tu file baiq.txt
void DocKQ(){
// mo file de doc
f=fopen("E:\\bai1.txt","r");
// dua con tro ve dua file
rewind(f);
printf("\n KET QUA DOC TU FILE bai1.txt ");
int t;// chua ket qua
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n a= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n b= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n tong= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n hieu= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n tich= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n thuong= %d",t);
fclose(f);
}
// ham main
int main(){
  Nhap();
  GhiDuLieu();
  DocDuLieu(); // doc và tinh
  GhiKQ(); // ghi them vao file
  DocKQ();
 getch();
 return 0;
}

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

[C/C++] Hàm chuyển đổi chữ thành số và số thành chữ trong C\C++

Hàm chuyển  đổi số ra chữ, chữ ra số

Khai báo thư viện: #include <stdlib.h>+ Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)

Để chuyển đổi chuỗi ra số, ta sử dụng các hàm trên.
Cú pháp:
·         int atoi(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên
·         long atol(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên dài
·         float atof(const char *s): chuyển chuỗi thành số thực
Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

+ Đổi từ số ra chuỗi itoa(num, buf, 10);

Code C\C++: Đổi cơ số 10 ra cơ số 2, 8, 16


/* Doi co so
- Nhap vao tu ban phim so nguyen a (2<a<256)
- Doi a ra co so 2
- Doi a ra co so 8
- Doi a ra co so 16
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

int a;

// nhap a
void Nhap_a(){
 do{
cout<<"\n a= "; cin>>a;
if(a<2||a>256)
cout<<"\n Nhap lai a! ";

 } while(a<2||a>256);
}
// doi ra co so 2
void DoiCoSo2(int a){
int m[8];// chua so so nhi phan
// khoi tao mang
int i;
for(i=0;i<8;i++) m[i]=0;
// doi cho so
i=7;
while(a!=0){
 m[i]=a%2;
 i--;
 a=a/2;
}
// in ra so nhi phan
cout<<"\n* So nhi phan la: ";
for(i=0;i<8;i++) cout<<m[i];
}
// Doi ra so co so 8
void DoiCoSo8(int a){
int m[8];// chua so so bat phan
// khoi tao mang
int i;
for(i=0;i<8;i++) m[i]=0;
// doi cho so
i=7;
while(a!=0){
 m[i]=a%8;
 i--;
 a=a/8;
}
// in ra so bat phan
cout<<"\n* So bat phan la: ";
for(i=0;i<8;i++) cout<<m[i];
}
// Doi ra so co so 16
void DoiCoSo16(int a){
char m[8];// chua so so thap luc phan
// khoi tao mang
int i;
for(i=0;i<8;i++) m[i]='0';
// doi cho so
i=7;
int du;
while(a!=0){
 du=a%16;
 switch(du){
case 0: m[i]='0'; break;
case 1: m[i]='1'; break;
case 2: m[i]='2'; break;
case 3: m[i]='3'; break;
case 4: m[i]='4'; break;
case 5: m[i]='5'; break;
case 6: m[i]='6'; break;
case 7: m[i]='7'; break;
case 8: m[i]='8'; break;
case 9: m[i]='9'; break;
case 10: m[i]='A'; break;
case 11: m[i]='B'; break;
case 12: m[i]='C'; break;
case 13: m[i]='D'; break;
case 14: m[i]='E'; break;
case 15: m[i]='F'; break;
 }
 i--;
 a=a/16;
}
// in ra so bat phan
cout<<"\n* So thap luc phan la: ";
for(i=0;i<8;i++) cout<<m[i];
}
// ham chinh
int main(){

 Nhap_a();
 DoiCoSo2(a);
 DoiCoSo8(a);
 DoiCoSo16(a);

 getch();
 return 0;
}

// Tài liệu C\C++

Sử dụng Con trỏ trong C\C++


 CON TRỎ
-          Là một biến chứa địa chỉ của biến khác
-          Con trỏ kiểu nào chỉ trỏ đến biến kiểu đó
-          Khai báo:
<Kiểu dữ liệu> *<tên con trỏ>;
Vd:
int  *p; // p là con trỏ trỏ đến các biên số nguyên
float *p1;
-          Toán tử * và &
o   Toán tử *: dùng để lấy giá trị tại địa chỉ đứng sau nó
o   Toán tử &: dùng để lấy địa chỉ của biến
            Vd:
int x=4;
int *p;
// p trỏ vào x, nghĩa là p chứa địa chỉ của biến x
P=&x;
int y;
y=*p; //y=4
-          Con trỏ mảng
VD: int a[10]; // a: địa chỉ của mảng a (a chứa địa chỉ của phần tử a[0])
int *p;
P=a; // p trỏ vào phần tử a[0] => a[i] ó *(p+i)
-          Con trỏ cấu trúc
VD:
struct HS{
  char ht[30],lop[5],dc[50];
  float dT,dL,dH,dTong;
};

HS a[10],*p; // p: con trỏ cấu trúc
ð  Truy cập vào các trường trong cấu trúc ???
p=a; //
a[i].ht ó *(p+i).ht ó (p+i)->ht
p->lop
p->dT
Bài tập
   1. Viết chương trình:
a.      Nhập vào 1 dãy số nguyên có không quá 20 số
b.      In dãy vừa nhập
c.       Tìm max
d.      Tính tổng
e.       Sắp xếp
(dùng con trỏ mảng)

2  2.   Viết chương trình:
a.      Nhập thông tin của n học sinh (n<20) gồm các thông tin:
                                                          -    Họ tên
                                                          -     Địa chỉ
                                                          -    Tuổi
                                                          -     Lớp
                                                          -     Điểm toán, điểm lý, điểm hóa
b.      In thông tin của n học sinh
c.       Tính điểm tổng
d.      Đếm số học sinh đỗ đại hoc (điểm chuẩn=13)
e.       Tim học sinh có điểm cao nhât.
(dùng con trỏ cấu trúc)

Click để xem Tài liệu Lập trình C\C++

Code C\C++: Xử lý file văn bản


/* File
  Bai tap 1.
- Nhap vao 1 day so nguyen co n so (2<n<10)
- Ghi day so vua nhap vao file Mang1.txt trong o E:\
- Tim gia tri lon nhat, ghi vao cuoi file Mang1.txt
- Doc du lieu trong file Mang1.txt
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

// khai bao
int a[10],n;
FILE *f;

// Nhap mang
void NhapMang(){
 printf("\n Nhap so phan tu ");
 do{ printf("\n n= ");
scanf("%d",&n);
if (n<2||n>10)
printf("\n Nhap lai n!");
 }while (n<2||n>10);
 // Nhap day
 printf("\n Nhap day: ");
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
  printf("\n a[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);
 }
}
// Ghi vao file
void GhiFile(){
 f=fopen("E:\\Mang1.txt","w");
 for(int i=0;i<n;i++)
fwrite(&a[i],sizeof(int),1,f);

 fclose(f);
 printf("\n Da ghi xong!");

}
//Tim max
int Max(){
 int max=a[0];
 for(int i=1;i<n;i++)
if(max<a[i]) max=a[i];

 return max;
}

// Ghi gia tri max vao file
void GhiMax(){
 f=fopen("E:\\Mang1.txt","a");
 // dua con tro file ve cuoi file
 fseek(f,SEEK_END,0);
 int max=Max();
 fwrite(&max,sizeof(int),1,f);

 fclose(f);
 printf("\n Da ghi xong gia tri Max !");
}

// doc du lieu tu file
void DocFile(){
 printf("\n Doc du lieu tu file: \n ");
 f=fopen("E:\\Mang1.txt","r");
 int t;
 for(int i=0;i<n;i++){
fread(&t,sizeof(int),1,f);
printf("%d ;",t);
 }
 // doc gia tri max
 fread(&t,sizeof(int),1,f);
printf("\n Max: %d",t);
}

// Ham main
int main(){
NhapMang();
GhiFile();
GhiMax();
DocFile();
 getch();
 return 0;
}

//----CLICK HERE->>>Tài liêu hướng dẫn xử lý File trong C\C++

Code C#: Giải phương trình bậc 2 - Console


/*
Giải và biện luận phương trình bậc 2 (sử dụng ứng dụng Console)
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace GiaiPT_bac2_console
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            float a, b, c;

            string xau;
            // Nhap a,b,c
            Console.WriteLine("\n Nhap he so: ");
            Console.Write("\n a= ");
            xau = Console.ReadLine();
            a = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n b= ");
            xau = Console.ReadLine();
            b = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n c= ");
            xau = Console.ReadLine();
            c = float.Parse(xau);

            // Giai va bien luan
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    if (c == 0)
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo so nghiem");
                    else
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 1 nghiem x= {0}", c / b);
            else
            {
                
                float delta=b*b-4*a*c;
                if(delta<0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                if(delta==0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= {0}",-b/(2*a));
                if (delta > 0)
                {
                    float x1, x2;
                    x1 = (-b - (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    x2 = (-b + (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 2 nghiem x1= {0}; x2= {1}", x1, x2);
                }
            }
        }
    }
}
// Ấn CTRL + F5 để chạy.

 [Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

Code C\C++: Bai tập ôn tập 2 - Cấu trúc điều khiển; xâu ký tự


/* Bai tap on tap
Bai1. In ra man hinh tat ca nhung so nguyen to nho hon 2013
Bai2. Viet ham:
- Nhap vao mot xau ky tu co khong qua 100 ky tu
- In xau
- Dem so ky tu ch co trong xau (ch: nhap tu ban phim)

BTVN: - Chuyen cau truc for -> while -> do/while
- Chuyen if -> while
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
//
char xau[100];
// Kiem tra so nguye to
int TestNT(int a){
int i=2;
while(i<=(int)sqrt(a)){
 if (a%i==0) return 0;
 i++;
}
return 1;
}

// In so nguye to
void InSNT(){
 printf("\n In so nguyen to: \n");
 for (int i=1;i<2013;i++)
if (TestNT(i)==1) printf("%d; ",i);
}

//2.
// Nhap xau
void Nhap(){
  printf("\n Nhap xau: ");
  fflush(stdin);
  gets(xau);
}
// In xau
void InXau(){
 printf("\n In xau: %s",xau);

}
// Dem ki tu
void Dem(){
int dem=0;
char ch;
printf("\n Nhap ky tu can dem:");
scanf("%c",&ch);
for(int i=0;i<strlen(xau);i++)
if (xau[i]==ch) dem++;

printf("\n So lan xuat hien cua ky tu %c la: %d",ch,dem);
}

int main(){

 int k;
 printf("\n Chon 1: Bai 1 \n Chon 2: Bai 2");
 printf("\n An so: ");
 scanf("%d",&k);
 switch (k){
  case 1:
InSNT();
break;
  case 2:
Nhap();
InXau();
Dem();
break;
  }

  getch();
  return 0;
}

Code C\C++: Bài tập ôn tập 1 - mảng 2 chiều


/* Bai tap on tap 1:
Viet cac ham:
1. Nhap vao mot ma tran vuong so nguyen co kich thuoc n (4<n<7)
2. Dem so phan tu la so chia het cho 3 va 5
3. Tinh tong theo dong, in ket qua
4. Sap xep tang dan theo dong.
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

// mang
#define Max 7
#define Min 4

int m[Max][Max],n;

// Nhap
void Nhap(){
do{
 printf("\n Nhap n:");   scanf("%d",&n);
 if (n<Min||n>Max)
printf("\n Nhap lai n");
 }while (n<Min||n>Max);
 for(int i=0;i<n;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
printf("\n m[%d][%d]=",i,j);
scanf("%d",&m[i][j]);
  }

}

// In
void InMT(){
printf("\n In ma tran: \n");
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<n;j++)
printf("%d\t",m[i][j]);
printf("\n");
}

}
// dem so chia het cho 3 va 5

int Dem(){
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
if(m[i][j]%3==0&&m[i][j]%5==0) dem++;
return dem;
}
// Tong dong
void TongDong(){
for(int j=0;j<n;j++)
{
int tong=0;
 for(int i=0;i<n;i++)

tong=tong+m[j][i];
 printf("\n Tong dong %d: %d ",j,tong);

}
}
  // Sap xep dong tang dan
  void SapXepDong(){
for(int j=0;j<n;j++)
{
for (int i=0;i<n-1;i++)
 for(int k=i+1;k<n;k++)
if(m[j][i]>m[j][k]) {int t=m[j][i];m[j][i]=m[j][k];m[j][k]=t; }
}
  }

  // main
  int main(){
Nhap();
InMT();
printf("\n Dem so chia het cho 3 va 5: %d",Dem());
TongDong();
SapXepDong();
   InMT();
getch();
return 0;
  }

Code C\C++: Ví dụ về màng cấu trúc - struct array


/* BAI TAP MANG CAU TRUC
  Viet cac ham thuc hien:
  1. Nhap vao thong tin cua n sinh vien (5<n<100), thong tin gom:
- Ho ten
- Tuoi
- Dia chi
- Lop
- Diem ky1 (he so 2)
- Diem ky2 (he so 3)
- Diem ky3 (he so 4)
- Diem ky4 (he so 5)
  2. Tinh diem Trung binh toan khoa hoc cho  n sinh vien vua nhap
  3. Tim va in ra sinh vien co diem TB lon nhat
  4. Dem so sinh vien co diem TB >=5.0
  5. Xet danh hieu cho sinh vien

*/
#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#define MAX 100 
#define MIN 5 
// Dinh nghia 1 cau truc SV 
struct SV{  
char hoTen[30], diaChi[50],lop[5];  
int tuoi;  
float dk1,dk2,dk3,dk4,dtb;// dtb: diem trung binh 
}; 
// khai bao mang cau truc 
SV m[MAX];int n; // so sinh vien
//1. Ham nhap danh sach sinh vien 
void Nhap(){ // Nhap so sinh vien  
printf("\n + Nhap so sinh vien: ");

do{ printf("\n n= ");
scanf("%d",&n);
if (n<MIN||n>MAX)  
printf("\n => Moi ban nhap lai so sinh vien!");  
}while(n<MIN||n>MAX);

// Nhap danh sach sinh vien  
printf("\n + Nhap danh sach sinh vien:");  
for(int i=0;i<n;i++)  
{  
   printf("\n - Sinh vien %d",i+1);
  fflush(stdin);    
   printf("\n  Ho ten: "); 
   gets(m[i].hoTen);
fflush(stdin);  
printf("\n  Dia chi: "); 
gets(m[i].diaChi);
fflush(stdin);
printf("\n  Lop: ");
gets(m[i].lop); 
printf("\n  Tuoi: ");
scanf("%d",&m[i].tuoi); 
printf("\n  Diem hoc ky 1: ");
scanf("%f",&m[i].dk1); 
printf("\n  Diem hoc ky 2: ") 
scanf("%f",&m[i].dk2); 
printf("\n  Diem hoc ky 3: ");
scanf("%f",&m[i].dk3); 
printf("\n  Diem hoc ky 4: ");
scanf("%f",&m[i].dk4);
} 
}

//2. Tinh diem trung binh  
void TinhDiem(){ // tinh diem  
for(int i=0;i<n;i++)
m[i].dtb=(m[i].dk1*2+m[i].dk2*3+m[i].dk3*4+m[i].dk4*5)/14;  
// In diem
printf(" + In diem trung binh cua sinh vien: ");
for (i=0;i<n;i++)  
printf("\n - Sinh vien %s co diem TB: %f",m[i].hoTen,m[i].dtb);}

//3. Tim va in ra nhung sinh vien co diem lon nhat
void TimSV_DiemMax(){ // tim diem trung binh lon nhat  
float max=m[0].dtb;  
for(int i=1;i<n;i++)
if (m[i].dtb>max) max=m[i].dtb;

// In ra ho ten cua nhung sinh vien co diem trung binh lon nhat

printf("\n + Nhung sinh vien co diem trung binh cao nhat (%f):",max);
for (i=0;i<n;i++)
 if (m[i].dtb==max)
   printf("\n - %s",m[i].hoTen);
}

//4. Dem so sinh vien co diem >=5

inDemSV(){ 
int dem=0;  
for(int i=0;i<n;i++)  
  if (m[i].dtb>=5) dem++; 
  return dem;
}

//5. Xet danh hieu sinh vien

void XetDanhHieu(){ 
printf("\n + Xet danh hieu:"); 
for(int i=0;i<n;i++) 
{ 
float d=m[i].dtb; 
printf("\n Sinh vien %s dat danh hieu: ",m[i].hoTen); 
if (d.dtb<3.5) printf("Kem"); 
else if (d<5) printf("Yeu");
else if (d<7) printf("TB");  
else if(d<8) printf("Kha");
else printf("Gioi"); }}

// ham chinh

int main()
{
Nhap();
TinhDiem();
TimSV_DiemMax(); 
printf("\n + So sinh vien co diem trung binh >=5 la: %d",DemSV()) 
XetDanhHieu();
 getch(); 
return 0; 
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)