Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2013

Code C\C++: Sử dụng struct trong hình không gian

Code C\C++: Sử dụng struct trong hình không gian 
/*

Viết chương trình: -Nhập vào tọa độ 3 điểm A,B,C trong không gian -Kiểm tra tính thẳng hàng của A,B,C -Nếu A,B,C không thẳng hàng thì tìm tọa độ trọng tâm G của -Ghi tọa độ A,B,C và tọa độ trọng tâm tam giác ABC vào file có tên là TamGiac.txt trong ổ đĩa E:\

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
 // khai bao cau truc
 struct ToaDo{
float x,y,z;
 };
 ToaDo A,B,C; // khai bao 3 bien có kiem la ToaDo
 // nhap toa do
 void Nhap(){
  printf("\n Nhap toa do diem A: ");
printf("\n x : ");   scanf("%f",&A.x);
printf("\n y : ");   scanf("%f",&A.y);
printf("\n z : ");   scanf("%f",&A.z);
  printf("\n Nhap toa do diem B: ");
printf("\n x : ");   scanf("%f",&B.x);
printf("\n y : ");   scanf("%f",&B.y);
printf("\n z : ");   scanf("%f",&B.z);
  printf("\n Nhap toa…

Code C\C++: Ví dụ sử dụng FILE trong C\C++

/* Ví dụ sử dùng FILE trong C\C++
Viết chương trình:
 - Nhập vào 2 số nguyên a, b
 - Ghi 2 số nguyên a,b vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, tính tổng, hiệu, tích, thương
 - Ghi kết quả vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, in kết quả ra màn hình.

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a,b, tong, hieu, tich, thuong;
FILE *f;
// Nhap 2 so nguyen a,b
void Nhap(){
 printf("\n Nhap 2 so a,b: ");
 printf("\n a= ");
 scanf("%d",&a);
 printf("\n b= ");
 scanf("%d",&b);
}
// ghi a,b vao file bai1.txt
void GhiDuLieu(){
  //  mo file de ghi
  f=fopen("E:\\bai1.txt","w");
  // ghi a, b vao file
  fwrite(&a,sizeof(a),1,f);
  fwrite(&b,sizeof(b),1,f);
  // dong file
  fclose(f);
}
// Doc du lieu tu file bai1.txt
void DocDuLieu(){
// mo file de doc
f=fopen("E:\\bai1.txt","r");
// Doc du lieu tu file bai1.txt
int x,y;// chua du lieu doc ra
fread(&x,sizeof(x),1,f);
fread(&…

[C/C++] Hàm chuyển đổi chữ thành số và số thành chữ trong C\C++

Hàm chuyển  đổi số ra chữ, chữ ra số

Khai báo thư viện: #include <stdlib.h>+ Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)

Để chuyển đổi chuỗi ra số, ta sử dụng các hàm trên. Cú pháp: ·int atoi(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên ·long atol(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên dài ·float atof(const char *s): chuyển chuỗi thành số thực Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

+ Đổi từ số ra chuỗiitoa(num, buf, 10);

Code C\C++: Đổi cơ số 10 ra cơ số 2, 8, 16

/* Doi co so
- Nhap vao tu ban phim so nguyen a (2<a<256)
- Doi a ra co so 2
- Doi a ra co so 8
- Doi a ra co so 16
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

int a;

// nhap a
void Nhap_a(){
 do{
cout<<"\n a= "; cin>>a;
if(a<2||a>256)
cout<<"\n Nhap lai a! ";

 } while(a<2||a>256);
}
// doi ra co so 2
void DoiCoSo2(int a){
int m[8];// chua so so nhi phan
// khoi tao mang
int i;
for(i=0;i<8;i++) m[i]=0;
// doi cho so
i=7;
while(a!=0){
 m[i]=a%2;
 i--;
 a=a/2;
}
// in ra so nhi phan
cout<<"\n* So nhi phan la: ";
for(i=0;i<8;i++) cout<<m[i];
}
// Doi ra so co so 8
void DoiCoSo8(int a){
int m[8];// chua so so bat phan
// khoi tao mang
int i;
for(i=0;i<8;i++) m[i]=0;
// doi cho so
i=7;
while(a!=0){
 m[i]=a%8;
 i--;
 a=a/8;
}
// in ra so bat phan
cout<<"\n* So bat phan la: ";
for(i=0;i<8;i++) cout<<m[i];
}
// Doi ra so co so 16
void DoiCoSo16(int a){
char m[8];// chua so so thap luc phan
// kh…

Sử dụng Con trỏ trong C\C++

CON TRỎ -Là một biến chứa địa chỉ của biến khác -Con trỏ kiểu nào chỉ trỏ đến biến kiểu đó -Khai báo: <Kiểu dữ liệu> *<tên con trỏ>; Vd: int  *p; // p là con trỏ trỏ đến các biên số nguyên float *p1; -Toán tử * và & oToán tử *: dùng để lấy giá trị tại địa chỉ đứng sau nó oToán tử &: dùng để lấy địa chỉ của biến             Vd: int x=4; int *p; // p trỏ vào x, nghĩa là p chứa địa chỉ của biến x P=&x; int y; y=*p; //y=4 -Con trỏ mảng VD: int a[10]; // a: địa chỉ của mảng a (a chứa địa chỉ của phần tử a[0]) int *p; P=a; // p trỏ vào phần tử a[0] => a[i] ó *(p+i) -Con trỏ cấu trúc VD: struct HS{   char ht[30],lop[5],dc[50];   float dT,dL,dH,dTong; };
HS a[10],*p; // p: con trỏ cấu trúc ðTruy cập vào các trường trong cấu trúc ??? p=a; // a[i].ht ó *(p+i).ht ó (p+i)->ht p->lop p->dT Bài tập    1. Viết chương trình: a.Nhập vào 1 dãy số nguyên có không quá 20 số b.In dãy vừa nhập c.Tìm max d.Tính tổng e.Sắp xếp

Code C\C++: Xử lý file văn bản

/* File
  Bai tap 1.
- Nhap vao 1 day so nguyen co n so (2<n<10)
- Ghi day so vua nhap vao file Mang1.txt trong o E:\
- Tim gia tri lon nhat, ghi vao cuoi file Mang1.txt
- Doc du lieu trong file Mang1.txt
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

// khai bao
int a[10],n;
FILE *f;

// Nhap mang
void NhapMang(){
 printf("\n Nhap so phan tu ");
 do{ printf("\n n= ");
scanf("%d",&n);
if (n<2||n>10)
printf("\n Nhap lai n!");
 }while (n<2||n>10);
 // Nhap day
 printf("\n Nhap day: ");
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
  printf("\n a[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);
 }
}
// Ghi vao file
void GhiFile(){
 f=fopen("E:\\Mang1.txt","w");
 for(int i=0;i<n;i++)
fwrite(&a[i],sizeof(int),1,f);

 fclose(f);
 printf("\n Da ghi xong!");

}
//Tim max
int Max(){
 int max=a[0];
 for(int i=1;i<n;i++)
if(max<a[i]) max=a[i];

 return max;
}

// Ghi gia tri max vao file
void GhiMax(){
 f=fopen("E:\\Mang1.txt"…

Code C#: Giải phương trình bậc 2 - Console

/*
Giải và biện luận phương trình bậc 2 (sử dụng ứng dụng Console)
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace GiaiPT_bac2_console
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            float a, b, c;

            string xau;
            // Nhap a,b,c
            Console.WriteLine("\n Nhap he so: ");
            Console.Write("\n a= ");
            xau = Console.ReadLine();
            a = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n b= ");
            xau = Console.ReadLine();
            b = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n c= ");
            xau = Console.ReadLine();
            c = float.Parse(xau);

            // Giai va bien luan
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    if (c == 0)
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo so nghiem");
                    else
                        Console.WriteLine("…

Code C\C++: Bai tập ôn tập 2 - Cấu trúc điều khiển; xâu ký tự

/* Bai tap on tap
Bai1. In ra man hinh tat ca nhung so nguyen to nho hon 2013
Bai2. Viet ham:
- Nhap vao mot xau ky tu co khong qua 100 ky tu
- In xau
- Dem so ky tu ch co trong xau (ch: nhap tu ban phim)

BTVN: - Chuyen cau truc for -> while -> do/while
- Chuyen if -> while
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
//
char xau[100];
// Kiem tra so nguye to
int TestNT(int a){
int i=2;
while(i<=(int)sqrt(a)){
 if (a%i==0) return 0;
 i++;
}
return 1;
}

// In so nguye to
void InSNT(){
 printf("\n In so nguyen to: \n");
 for (int i=1;i<2013;i++)
if (TestNT(i)==1) printf("%d; ",i);
}

//2.
// Nhap xau
void Nhap(){
  printf("\n Nhap xau: ");
  fflush(stdin);
  gets(xau);
}
// In xau
void InXau(){
 printf("\n In xau: %s",xau);

}
// Dem ki tu
void Dem(){
int dem=0;
char ch;
printf("\n Nhap ky tu can dem:");
scanf("%c",&ch);
for(int i=0;i<strlen(xau);i++)
if (xau[i]==ch) dem++;

printf("\n S…

Code C\C++: Bài tập ôn tập 1 - mảng 2 chiều

/* Bai tap on tap 1:
Viet cac ham:
1. Nhap vao mot ma tran vuong so nguyen co kich thuoc n (4<n<7)
2. Dem so phan tu la so chia het cho 3 va 5
3. Tinh tong theo dong, in ket qua
4. Sap xep tang dan theo dong.
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

// mang
#define Max 7
#define Min 4

int m[Max][Max],n;

// Nhap
void Nhap(){
do{
 printf("\n Nhap n:");   scanf("%d",&n);
 if (n<Min||n>Max)
printf("\n Nhap lai n");
 }while (n<Min||n>Max);
 for(int i=0;i<n;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
printf("\n m[%d][%d]=",i,j);
scanf("%d",&m[i][j]);
  }

}

// In
void InMT(){
printf("\n In ma tran: \n");
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<n;j++)
printf("%d\t",m[i][j]);
printf("\n");
}

}
// dem so chia het cho 3 va 5

int Dem(){
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
 for(int j=0;j<n;j++)
if(m[i][j]%3==0&&m[i][j]%5==0) dem++;
return dem;
}
// Tong dong
void TongDong(){
for(int j=0;j<n;j++)
{
int tong=0;

Code C\C++: Ví dụ về màng cấu trúc - struct array

/* BAI TAP MANG CAU TRUC
  Viet cac ham thuc hien:
  1. Nhap vao thong tin cua n sinh vien (5<n<100), thong tin gom:
- Ho ten
- Tuoi
- Dia chi
- Lop
- Diem ky1 (he so 2)
- Diem ky2 (he so 3)
- Diem ky3 (he so 4)
- Diem ky4 (he so 5)
  2. Tinh diem Trung binh toan khoa hoc cho  n sinh vien vua nhap
  3. Tim va in ra sinh vien co diem TB lon nhat
  4. Dem so sinh vien co diem TB >=5.0
  5. Xet danh hieu cho sinh vien

*/
#include<conio.h>#include<stdio.h>#define MAX 100#define MIN 5// Dinh nghia 1 cau trucSVstruct SV{char hoTen[30], diaChi[50],lop[5];int tuoi;float dk1,dk2,dk3,dk4,dtb;// dtb: diem trung binh};// khai bao mang cau trucSV m[MAX];int n; // so sinh vien//1. Ham nhap danh sach sinh vienvoid Nhap(){// Nhap so sinh vienprintf("\n + Nhap so sinh vien: ");
do{printf("\n n= ");scanf("%d",&n);if (n<MIN||n>MAX)printf("\n => Moi ban nhap lai so sinh vien!");}while(n<MIN||n>MAX);

// Nhap danh sach sinh vienprintf("\n +…