Code C#: Giải phương trình bậc 2 - Console


/*
Giải và biện luận phương trình bậc 2 (sử dụng ứng dụng Console)
*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace GiaiPT_bac2_console
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            float a, b, c;

            string xau;
            // Nhap a,b,c
            Console.WriteLine("\n Nhap he so: ");
            Console.Write("\n a= ");
            xau = Console.ReadLine();
            a = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n b= ");
            xau = Console.ReadLine();
            b = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n c= ");
            xau = Console.ReadLine();
            c = float.Parse(xau);

            // Giai va bien luan
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    if (c == 0)
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo so nghiem");
                    else
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 1 nghiem x= {0}", c / b);
            else
            {
                
                float delta=b*b-4*a*c;
                if(delta<0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                if(delta==0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= {0}",-b/(2*a));
                if (delta > 0)
                {
                    float x1, x2;
                    x1 = (-b - (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    x2 = (-b + (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 2 nghiem x1= {0}; x2= {1}", x1, x2);
                }
            }
        }
    }
}
// Ấn CTRL + F5 để chạy.

 [Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

Tags

Android ASP Assembly Bài giảng lập trình C và Cpp Bài viết hay Biểu diễn thuật toán Bubble-Sort C C sharp C++ Cây (tree) Cây quyết định CDSL phân tán Công nghệ điện toán đám mây Công nghệ lập trình Cơ sở dữ liệu CSS Danh ngôn lập trình Danh sách liên kết (list) Datamining Đệ quy Đồ họa Độ phức tạp của thuật toán Giải hệ phương trình tuyến tính Góc học tập Góc suy ngẫm Google App Engine Heap-Sort Hệ quản trị CSDL Học lập trình Học lập trình C và CPP qua ví dụ học lập trình Java HTML Insert-sort iOS Java Java Căn bản java core Java GUI JavaScript Kiếm tiền online Kỹ thuật đồ họa máy tính Kỹ thuật lập trình Lập trình căn bản Lập trình Cơ sở dữ liệu Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng với Java Lập trình mạng Lập trình mobile lập trình viên Lập trình viên độc lập Luyện thi IC3 Lý thuyết Cơ sở dữ liệu Lý thuyết đồ thị Mạng máy tính Mẹo tìm kiếm trên Google Merge-Sort MS Access Ngôn ngữ lập trình Nhúng code Assembly trong C\C++ Oracle phần cứng máy tính PHP Queue (hàng đợi) Quick-Sort Seclection-sort SQL Stack (ngăn xếp) Thiết kế Web Thủ thuật máy tính Thuật toán Thuật toán di truyền Thuật toán Đệ quy Thuật toán K-Mean Thuật toán khác Thuật toán leo đồi Thuật toán ma trận Thuật toán Sắp Xếp -Sort Thuật toán Tìm kiếm - Search Tiện ích máy tính Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm tuần tự (Line search) Tin học văn phòng Tin tức công nghệ Tính định thức của ma trận Toán rời rạc Trí tuệ nhân tạo Tự học lập trình Android Tự học lập trình C và CPP Tự học lập trình java qua các ví dụ Ứng dụng cơ sở dữ liệu VB XML Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) Xử lý mảng 1 chiều Xử lý ngoại lệ