Chuyển đến nội dung chính

Code C\C++: Bai tập ôn tập 2 - Cấu trúc điều khiển; xâu ký tự


/* Bai tap on tap
Bai1. In ra man hinh tat ca nhung so nguyen to nho hon 2013
Bai2. Viet ham:
- Nhap vao mot xau ky tu co khong qua 100 ky tu
- In xau
- Dem so ky tu ch co trong xau (ch: nhap tu ban phim)

BTVN: - Chuyen cau truc for -> while -> do/while
- Chuyen if -> while
*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
//
char xau[100];
// Kiem tra so nguye to
int TestNT(int a){
int i=2;
while(i<=(int)sqrt(a)){
 if (a%i==0) return 0;
 i++;
}
return 1;
}

// In so nguye to
void InSNT(){
 printf("\n In so nguyen to: \n");
 for (int i=1;i<2013;i++)
if (TestNT(i)==1) printf("%d; ",i);
}

//2.
// Nhap xau
void Nhap(){
  printf("\n Nhap xau: ");
  fflush(stdin);
  gets(xau);
}
// In xau
void InXau(){
 printf("\n In xau: %s",xau);

}
// Dem ki tu
void Dem(){
int dem=0;
char ch;
printf("\n Nhap ky tu can dem:");
scanf("%c",&ch);
for(int i=0;i<strlen(xau);i++)
if (xau[i]==ch) dem++;

printf("\n So lan xuat hien cua ky tu %c la: %d",ch,dem);
}

int main(){

 int k;
 printf("\n Chon 1: Bai 1 \n Chon 2: Bai 2");
 printf("\n An so: ");
 scanf("%d",&k);
 switch (k){
  case 1:
InSNT();
break;
  case 2:
Nhap();
InXau();
Dem();
break;
  }

  getch();
  return 0;
}

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]