[ C\C++ ] Mảng 2 chiều - Ví dụ 1 + Bài tập [ Kỹ thuật lập trình ]

Dứ liệu kiểm mảng: Xử lý mảng 2 chiều trong C\C++Bài tập ví dụ: xử lý mảng 2 chiều
- Nhập vào ma trận số nguyên kích thức n (với 7>n>4, nhập vào từ bàn phím)
- In ma trận
- Tính tổng các phần tử
- Ðếm số chẵn trong ma trận
- Tìm max.

[Code Turbo C++]
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#define Max 7
#define Min 4
int a[Max][Max];int n;
// ham nhap
void Nhap(){
 // nhap n 
cout<<"\n Nhap kich thuoc ma tran:\n"; 
do{
    cout<<"\n n= ";
    cin>>n;
    if(n<Min||n>Max)
    cout<<"\n Nhap lai n";
 }while(n<Min||n>Max);
 // nhap ma tran 
cout<<"\n Nhap ma tran:\n"; 
int i,j; 
for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<n;j++)  {
       cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]=";  
       cin>>a[i][j];
      }
}
// In ma tran
void InMT(){ 
   cout<<"\n In ma tran: \n"; 
  for(int i=0;i<n;i++) { 
     for(int j=0;j<n;j++)
        cout<<a[i][j]<<"\t";  cout<<"\n"; 
       }
   }
// Tinh tong
int Tong(){ 
    int s=0; 
for(int i=0;i<n;i++) 
   for(int j=0;j<n;j++)
       s=s+a[i][j];
  return s;
}
// Dem so chan
int DemSoChan(){ 
    int dem=0; 
   for(int i=0;i<n;i++)
     for(int j=0;j<n;j++)
         if (a[i][j]%2==0) dem++;
  return dem;
}
// Tim max
int _Max(){
   int max=a[0][0]; 
   for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
             if(max<a[i][j])
                 max=a[i][j];
     return max;
  }

// ham main
        int main(){
Nhap();
    InMT();
    cout<<"\n Tong= "<<Tong();
    cout<<"\n Dem so chan = "<<DemSoChan();
    cout<<"\n Max= "<<_Max();
    getch();
    return 0;
}
/********************/
>> Tải Code Chương trình tại đây 
Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)

/**************************/
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Viết các hàm thực hiện:

- Nhập vào 2 ma trận vuông chứa số nguyên A,B có kích thước n (7>n>3)

- Tính ma trận tổng C=A+B, In ma trận C

- Tính tổng đường chéo chính của ma trận C

- In ra vị trí các số nguyên tố có trong ma trận C

- Sắp xếp hàng của ma trận C theo thứ tự tăng dần

- Tính tổng các cột của ma trận C

- Kiểm tra tính đối xứng của ma trận C.

>> Tham khảo code tại đây.
* Download công cụ lập trình C\C++ tại đây [http://taiphanmemlaptrinh.blogspot.com]
* Download tài liệu học C\C++ tại đây [http://ebooks-ict.blogspot.com]* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật