Code C\C++: Ví dụ 2, xử lý cấu trúc (struct) - 14-01-13


/* vi du 2 - struct
Viet cac ham:
1. Nhap vao thong tin 1 nhan vien IT, gom:
- Ho ten
- Tuoi
- Vi tri lam viec
- He so luong
- So nam cong tac
2. In thong tin nhan vien vua nhap
3. Tinh luong cho nhan vien
luong=he so luong * luong co ban + phu cap
trong do:   phu cap = 1,2 luong co ban neu so nam cong tac > 3
nguoc lai phu cap = 1 luong co ban.
4. Tinh thue thu nhap ma nhan vien phai tra.
neu luong>5.000.000 thi thue 10% luong
nguoc lai thue =0.
*/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

#define LCB 1050000 // khai bao hang LCB

// Dinh nghia struc NV
struct NV{
  char hoTen[30], viTriLV[30];
  int tuoi, soNamCT;
  float heSoLuong;
};

// khai bao bien
NV t;

// Nhap thong tin nhan vien
void NhapTT(){
printf("\n NHAP THONG TIN NHAN VIEN: \n");

printf("\n Ho ten: ");
fflush(stdin);
gets(t.hoTen);

printf("\n Vi tri lam viec: ");
fflush(stdin);
gets(t.viTriLV);

  do{
printf("\n Tuoi nhan vien: ");
scanf("%d",&t.tuoi);
if (t.tuoi<18||t.tuoi>65)
printf("\n Tuoi khong hop le, nhap lai tuoi");
  } while(t.tuoi<18||t.tuoi>65);

  do{
printf("\n So nam cong tac: ");
scanf("%d",&t.soNamCT);
if (t.soNamCT<0|| t.soNamCT>t.tuoi-18)
printf("\n So nam cong tac khong hop le, nhap lai nam cong tac");
  } while (t.soNamCT<0|| t.soNamCT>t.tuoi-18);
        
  do{
printf("\n He so luong: ");
scanf("%f",&t.heSoLuong);
if (t.heSoLuong<=0||t.heSoLuong>15)
printf("\n He so luong khong hop le, nhap lai he so luong.");
  } while (t.heSoLuong<=0||t.heSoLuong>15);

}
// In thong tin nhan vien
void InTT(){
printf("\n IN THONG TIN NHAN VIEN: \n");
printf("\n - Ho ten: %s",t.hoTen);
printf("\n - Vi tri lam viec: %s",t.viTriLV);
printf("\n - Tuoi: %d",t.tuoi);
printf("\n - So nam cong tac: %d",t.soNamCT);
printf("\n - He so luong: %f",t.heSoLuong);


}
// Tinh luong
float TinhLuong(){
 float phuCap;
 if(t.soNamCT>=3) phuCap=1.2*LCB;
 else phuCap=LCB;

 return (t.heSoLuong*LCB+phuCap);
}
// Tinh thue thu nhap
float ThueTN(){
 float thue=0;
 if (TinhLuong()>=5000000) thue=0.1*TinhLuong();
 return thue;
}
// ham main
int main(){
NhapTT();
InTT();
printf("\n LUONG THANG CUA NHAN VIEN: %f",TinhLuong() );
printf("\n THUE THU NHAP CUA NHAN VIEN: %f",ThueTN() );

getch();
return 0;
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)