Chuyển đến nội dung chính

Code C\C++: Ví dụ sử dụng FILE trong C\C++


/* Ví dụ sử dùng FILE trong C\C++
Viết chương trình:
 - Nhập vào 2 số nguyên a, b
 - Ghi 2 số nguyên a,b vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, tính tổng, hiệu, tích, thương
 - Ghi kết quả vào file bai1.txt
 - Đọc dữ liệu từ file bai1.txt, in kết quả ra màn hình.

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a,b, tong, hieu, tich, thuong;
FILE *f;
// Nhap 2 so nguyen a,b
void Nhap(){
 printf("\n Nhap 2 so a,b: ");
 printf("\n a= ");
 scanf("%d",&a);
 printf("\n b= ");
 scanf("%d",&b);
}
// ghi a,b vao file bai1.txt
void GhiDuLieu(){
  //  mo file de ghi
  f=fopen("E:\\bai1.txt","w");
  // ghi a, b vao file
  fwrite(&a,sizeof(a),1,f);
  fwrite(&b,sizeof(b),1,f);
  // dong file
  fclose(f);
}
// Doc du lieu tu file bai1.txt
void DocDuLieu(){
// mo file de doc
f=fopen("E:\\bai1.txt","r");
// Doc du lieu tu file bai1.txt
int x,y;// chua du lieu doc ra
fread(&x,sizeof(x),1,f);
fread(&y,sizeof(y),1,f);
// tinh tong, hieu, tich, thuong
tong=x+y;
hieu=x-y;
   tich=x*y;
thuong=x/y;
// dong file
fclose(f);
}
// ghi ket qua vao file
void GhiKQ(){
 // mo file de ghi them
 f=fopen("E:\\bai1.txt","a");
 // di chuyen ve cuoi file
 fseek(f,0,SEEK_END);
 // ghi them tong, hieu,tich,thuong vao file
 fwrite(&tong,sizeof(tong),1,f);
 fwrite(&hieu,sizeof(hieu),1,f);
 fwrite(&tich,sizeof(tich),1,f);
 fwrite(&thuong,sizeof(thuong),1,f);
 //
 fclose(f);
}
// Doc ket qua tu file baiq.txt
void DocKQ(){
// mo file de doc
f=fopen("E:\\bai1.txt","r");
// dua con tro ve dua file
rewind(f);
printf("\n KET QUA DOC TU FILE bai1.txt ");
int t;// chua ket qua
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n a= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n b= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n tong= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n hieu= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n tich= %d",t);
fread(&t,sizeof(t),1,f); printf("\n thuong= %d",t);
fclose(f);
}
// ham main
int main(){
  Nhap();
  GhiDuLieu();
  DocDuLieu(); // doc và tinh
  GhiKQ(); // ghi them vao file
  DocKQ();
 getch();
 return 0;
}

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]