Code C\C++: Ví dụ về màng cấu trúc - struct array


/* BAI TAP MANG CAU TRUC
  Viet cac ham thuc hien:
  1. Nhap vao thong tin cua n sinh vien (5<n<100), thong tin gom:
- Ho ten
- Tuoi
- Dia chi
- Lop
- Diem ky1 (he so 2)
- Diem ky2 (he so 3)
- Diem ky3 (he so 4)
- Diem ky4 (he so 5)
  2. Tinh diem Trung binh toan khoa hoc cho  n sinh vien vua nhap
  3. Tim va in ra sinh vien co diem TB lon nhat
  4. Dem so sinh vien co diem TB >=5.0
  5. Xet danh hieu cho sinh vien

*/
#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#define MAX 100 
#define MIN 5 
// Dinh nghia 1 cau truc SV 
struct SV{  
char hoTen[30], diaChi[50],lop[5];  
int tuoi;  
float dk1,dk2,dk3,dk4,dtb;// dtb: diem trung binh 
}; 
// khai bao mang cau truc 
SV m[MAX];int n; // so sinh vien
//1. Ham nhap danh sach sinh vien 
void Nhap(){ // Nhap so sinh vien  
printf("\n + Nhap so sinh vien: ");

do{ printf("\n n= ");
scanf("%d",&n);
if (n<MIN||n>MAX)  
printf("\n => Moi ban nhap lai so sinh vien!");  
}while(n<MIN||n>MAX);

// Nhap danh sach sinh vien  
printf("\n + Nhap danh sach sinh vien:");  
for(int i=0;i<n;i++)  
{  
   printf("\n - Sinh vien %d",i+1);
  fflush(stdin);    
   printf("\n  Ho ten: "); 
   gets(m[i].hoTen);
fflush(stdin);  
printf("\n  Dia chi: "); 
gets(m[i].diaChi);
fflush(stdin);
printf("\n  Lop: ");
gets(m[i].lop); 
printf("\n  Tuoi: ");
scanf("%d",&m[i].tuoi); 
printf("\n  Diem hoc ky 1: ");
scanf("%f",&m[i].dk1); 
printf("\n  Diem hoc ky 2: ") 
scanf("%f",&m[i].dk2); 
printf("\n  Diem hoc ky 3: ");
scanf("%f",&m[i].dk3); 
printf("\n  Diem hoc ky 4: ");
scanf("%f",&m[i].dk4);
} 
}

//2. Tinh diem trung binh  
void TinhDiem(){ // tinh diem  
for(int i=0;i<n;i++)
m[i].dtb=(m[i].dk1*2+m[i].dk2*3+m[i].dk3*4+m[i].dk4*5)/14;  
// In diem
printf(" + In diem trung binh cua sinh vien: ");
for (i=0;i<n;i++)  
printf("\n - Sinh vien %s co diem TB: %f",m[i].hoTen,m[i].dtb);}

//3. Tim va in ra nhung sinh vien co diem lon nhat
void TimSV_DiemMax(){ // tim diem trung binh lon nhat  
float max=m[0].dtb;  
for(int i=1;i<n;i++)
if (m[i].dtb>max) max=m[i].dtb;

// In ra ho ten cua nhung sinh vien co diem trung binh lon nhat

printf("\n + Nhung sinh vien co diem trung binh cao nhat (%f):",max);
for (i=0;i<n;i++)
 if (m[i].dtb==max)
   printf("\n - %s",m[i].hoTen);
}

//4. Dem so sinh vien co diem >=5

inDemSV(){ 
int dem=0;  
for(int i=0;i<n;i++)  
  if (m[i].dtb>=5) dem++; 
  return dem;
}

//5. Xet danh hieu sinh vien

void XetDanhHieu(){ 
printf("\n + Xet danh hieu:"); 
for(int i=0;i<n;i++) 
{ 
float d=m[i].dtb; 
printf("\n Sinh vien %s dat danh hieu: ",m[i].hoTen); 
if (d.dtb<3.5) printf("Kem"); 
else if (d<5) printf("Yeu");
else if (d<7) printf("TB");  
else if(d<8) printf("Kha");
else printf("Gioi"); }}

// ham chinh

int main()
{
Nhap();
TinhDiem();
TimSV_DiemMax(); 
printf("\n + So sinh vien co diem trung binh >=5 la: %d",DemSV()) 
XetDanhHieu();
 getch(); 
return 0; 
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)