Code Java: Đổi cơ số 10 ra 2


/*
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên a (0<a<255)
- Đổi a ra số nhị phân, in kết quả ra màn hình
*/

package doicoso;
import java.util.Scanner;
// Doi co so
 class DoiCoSo{
        int a;
        int m[]=new int[8];
        void DoiCoSo(){
            // Nhap a
            Scanner in=new Scanner(System.in);
            do{
                System.out.printf("\n a= ");
                a=in.nextInt();
                if (a<0||a>255)
                    System.out.printf("\n a= ");
            }while (a<0||a>255);
            // khoi tao mang
            int i;
            for(i=0;i<8;i++)
                m[i]=0;
            // Doi co so
            i=7;            
            while (a!=0)
            {
                m[i--]=a%2;
                a=a/2;                
            }
            // In so co so 2
            System.out.printf("\n In ket qua: ");
            for(i=0;i<8;i++)
                System.out.printf(m[i]+"");            
        }
        
     }

class DoiCoSo10ra2 {

    public static void main(String[] args) {
        DoiCoSo t=new DoiCoSo();
        t.DoiCoSo();
    }
}

Quảng cáo

Загрузка...

Bài viết nổi bật