[C/C++] Hàm chuyển đổi chữ thành số và số thành chữ trong C\C++

Hàm chuyển  đổi số ra chữ, chữ ra số

Khai báo thư viện: #include <stdlib.h>+ Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)

Để chuyển đổi chuỗi ra số, ta sử dụng các hàm trên.
Cú pháp:
·         int atoi(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên
·         long atol(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên dài
·         float atof(const char *s): chuyển chuỗi thành số thực
Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

+ Đổi từ số ra chuỗi itoa(num, buf, 10);

Bài viết nổi bật