[ Java ] Lập trình truyền thông - Sử dụng Pipe - Ví dụ1

/*  Pipe - java
Ví dụ1: Viết chương trình mô phỏng Client-Server
- Client gửi cho Server 1 xâu ký tự (nhập từ bàn phím), chờ nhận xâu kết quả từ Server rồi in ra màn hình.
- Server nhận xâu ký tự từ Client, đổi xâu đó ra chữ hoa, gửi kết quả lại cho Client.
*/

// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Class Sever

package pipedecho;
import java.io.*; 

public class PipedEchoServer extends Thread 
{
    PipedInputStream readPipe; 
    PipedOutputStream writePipe; 
    int ch;

    // khoi tao
public PipedEchoServer(PipedInputStream readPipe, PipedOutputStream writePipe)

    this.readPipe = readPipe; 
    this.writePipe = writePipe; 
    System.out.println("Server is starting . . .");  


// nhan du lieu tu client
public void Nhan_DuLieu_Tu_Client(){
        try {
            ch = readPipe.read();
        } catch (IOException ex) {
           System.out.print(" Co loi xay ra: "+ex.toString());
        }
}

//gui ket qua da xu ly cho client
public void Gui_QK_Cho_Client(){
        try {
            writePipe.write(ch);
        } catch (IOException ex) {
              System.out.print(" Co loi xay ra: "+ex.toString());
        }
}

// Doi chu thuong thanh chu hoa
public void DoiChu(){
    ch = Character.toUpperCase((char)ch);     
}
public void run()

    while(true) { 
        Nhan_DuLieu_Tu_Client();
        DoiChu();
        Gui_QK_Cho_Client();
    }
}
}
// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Class Client

package pipedecho;
import java.io.*; 


public class PipedEchoClient extends Thread { 
    PipedInputStream readPipe; 
    PipedOutputStream writePipe; 
    int ch;
    
    public PipedEchoClient(PipedInputStream readPipe, PipedOutputStream writePipe){ 
        this.readPipe = readPipe; 
        this.writePipe = writePipe; 
        System.out.println("Client creation");         
    } 
  
    // doc 1 ky tu tu ban phim, gui ky tu do cho server
    public void Gui_Server(){   
        try {           
           ch=System.in.read(); 
           writePipe.write(ch);
        } catch (IOException ex) {
            System.out.print(" Co loi xay ra: "+ex.toString());
        }
        
    }
    
    // nhan 1 ky tu tu server
    public void Nhan_KQ_Tu_Server() {
        
        try {            
            ch = readPipe.read();
        } catch (IOException ex) {
           System.out.print(" Co loi xay ra: "+ex.toString());
        }
        
    }
    
    // In ket qua nhan duoc
    public void InKetQua(){
        System.out.print((char)ch); 
    }
    
    // thuc thi
    public void run()
    { 
        while(true) {          
                Gui_Server();
                Nhan_KQ_Tu_Server();
                InKetQua();               
        }
    }
}

// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Class Main
package pipedecho;

import java.io.*; 

public class PipedEcho { 
    public static void main(String argv[]){ 
        try{   
            PipedOutputStream cwPipe = new PipedOutputStream(); 
            PipedInputStream crPipe = new PipedInputStream(); 
            
            PipedOutputStream swPipe = new PipedOutputStream(crPipe); 
            PipedInputStream srPipe = new PipedInputStream(cwPipe); 
            
            PipedEchoServer server = new PipedEchoServer(srPipe,swPipe); 
            PipedEchoClient client = new PipedEchoClient(crPipe,cwPipe); 
       
            server.start();
            client.start();
            
        } catch(IOException ie) { 
            System.out.println("Pipe Echo Error:"+ie); 
        }
    }

}

// Chú ý: Tạo 3 class trong cùng 1 project (PipedEcho)


Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)