Chuyển đến nội dung chính

[ Java ] Sử dụng InputStream / OutputStreamSử dụng luồng vào ra InputStream và OutputStream trong Java

/* ----------------------------------------------------------------------------------------
Ví dụ 1: InputStream - System.in;
- Nhập vào từng ký tự từ bàn phím,  In ký tự vừa nhập, kết thúc khi nhập phím 'q'
*/
package inputstream1;
import java.io.*; 
public class InputStream1 { 
    public static void main(String args[]) 
    {
        InputStream is = System.in;       
        while (true) 
        { 
            try 
            {
                int ch = is.read(); // doc 1 ky tu tu ban phim
                if (ch ==-1 || ch =='q')
                    break; 
                System.out.print((char)ch);
              
            } catch (IOException ie) 
            {
                System.out.print("Error: "+ie); 
            }
        }
        
        
    }
}

/*----------------------------------------------------------------------------------------------
Ví dụ 2: InputStream - System.in
    Nhập vào từ bàn phú dãy ký tự lưu vào mảng b, in mảng b ra màn hình

*/


package inputstream2;
import java.io.*; 
public class InputStream2 
{
    public static void main(String args[])
    {
        InputStream is = System.in; // KeyBoard = System.in 
       
        while (true)
        {
            try
            {
                int num = 10;//is.available(); 
                if (num > 0)
                {
                    byte[] b = new byte[num]; 
                    int result = is.read(b); 
                    if (result == -1) break; 
                    String s = new String(b); 
                    System.out.print(s); 
                } else
                {
                    System.out.print('.');
                }
            } catch (IOException ie)
            {
                System.out.print("Error: "+ie); 
            }
        } 
}
}

/* -----------------------------------------------------------------------------------------
Ví dụ 3:  OutputStream - System.out
   In ra màn hình xâu: "Day la vi du OutputStream voi System.out (man hinh) " 

*/

ackage outputstream1;

import java.io.*; 
public class OutputStream1 
{
    public static void main(String args[]) 
    {
        OutputStream os = System.out;
    
// Monitor = System.out 
        try
        {
            String str = "Day la vi du OutputStream voi System.out (man hinh) \n";
            byte b[] = str.getBytes(); // Đổi chuỗi thành mảng các bytes 
            os.write(b);
        } catch (IOException ie)
        { 
            System.out.print("Error: "+ie); 
        }
    }
}


/*----------------------------------------------------------------------------------------------
Ví dụ 4: - InputStream - InputStreammReader - BufferedReader - readLine()
- Nhập vào 2 số nguyên a, b
- Tính tổng 2 số, in kết quả ra màn hình
*/

package inputstreamreadline;
import java.io.*;
public class InputStreamReadLine{ 
    public static void main(String args[]) 
    { 
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
        
        try{
            System.out.print("\n Nhap a:");
            String xau1=br.readLine();
            int a=Integer.valueOf(xau1);// ép kiểu string -> int
            
            System.out.print("\n Nhap b:");
            String xau2=br.readLine();
            int b=Integer.valueOf(xau2);
            
            int s=a+b;
            String str=String.valueOf(s);// ép kiểu int -> string
            
            // in ra nam hinh
            OutputStream os = System.out;
            PrintWriter xuat = new PrintWriter(os);
            
            xuat.write("Ket qua= ");
            xuat.print(str);
            xuat.flush();
            
           // System.out.print("\n Tong= "+str);
        
        }catch(IOException e){
            System.out.print("Loi "+e.toString());
        }
        
    }
}


>>> GAME CỰC ĐỈNH CHO MOBILE <<<

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]