Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2013

[ C++ ] Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

* Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

+ Lớp trong C++ gồm 2 thành phần
- Các thuộc tính - attribute (tương tự như các biến trong hàm)
- Các phương thức - method (tương tự như các hàm)

Khai báo lớp:

class  myClass   // tên lớp
   {
        public:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức]  có đặc tính công cộng)
        private:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính riêng tư)
        protected:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính bảo tồn)
   };  // dấu chấm phẩy chấm dứt câu lệnh
+ Việc sử dụng lớp trong một chương trình C++ có hai phần chính là phần định nghĩa lớp và phần khai báo và truy cập các thành viên của một đối tượng có kiểu là một lớp cho trước.

Ví dụ: Xây dựng lớp A để tính tổng hai số.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
// class tinh tong
class A{
 public:
  int x,y;
 public:
 // phuong thuc khoi tao
 A(int a, int b){
  x=a; y…

[ C# ] Ví dụ về Kế thừa và Đa hình trong C#

/*
Ví dụ về kế thừa và đa hình trong C#
- Xây dựng lớp SV
  + thuộc tính: họ tên, năm sinh
  + phương thức: Khởi tạo, nhập thông tin
- Xây dựng lớp SVCD kế thừa lớp SV
  Bổ sung:
  + thuộc tính: điểm năm 1, điểm năm 2, điểm năm 3
  + phương thức: tính điểm tổng kết, in thông tin
- Xây dựng lớp SVDH kế thừa lớp SVCD
  Bổ sung:
  + thuộc tính: điểm năm 4

Yêu cầu:
- Khởi tạo mỗi lớp 1 đối tượng, thực hiện nhập thông tin, in thông tin (bao gồm cả điểm tổng kết và điểm chữ - điểm chữ tính theo quy chế đào tạo tín chỉ).

*/

// CODE C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Kethu_SV210313
{
    // class SV
    public class SV
    {
        public string ht;
        public int ns;
        // khoi tao
        public SV(string ht, int ns)
        {
            this.ht = ht;
            this.ns = ns;
        }
        // nhap
        public void Nhap()
        {
            // nhap ho ten
            Console.Write("\n Ho ten: ");
            ht = Console.ReadLine().To…

[C\C++] Ví dụ cấu trúc lặp trong C\C++

/* 
Ví dụ1: 
 In ra man hinh tat ca so nguyen co 3 chu so sao cho tong cua chung bang 10 
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In ket qua: \n ";
 for (int i=100;i<=999;i++)
  if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10==10)
cout<<i<<"; ";

getch();
}

//--------------------------------
/*  Ví dụ 2:  Tính tổng s=x+2x^2 +3x^3 +... + nx^n (x, n nhap vao tu ban phim, thoa man 1<=x<=3; 1<=n<=10) */
#include<iostream.h> #include<math.h> #include<conio.h>
void main(){  int n;  float x;  // nhap n  do{ cout<<"\n n="; cin>>n; if(n<1||n>10) cout<<"\n Nhap lai n!";  }while(n<1||n>10);
 // nhap x  do{ cout<<"\n x="; cin>>x; if(x<1||x>3) cout<<"\n Nhap lai x!";  }while(x<1||x>3);  // tinh s  float s=0;  int i=1;  while(i<=n)  {   s=s+i*(float)pow(x,i); // x^i
  i++;  }
 cout<<"\n S= "<<s; getch(); }

[ C# ] Một số ví dụ khai báo class và object trong C#

Một số ví dụ khai báo class và object trong C#

/*
Bài 1:  Xây dựng lớp
- nhập vào thông tin sinh viên
 + Họ tên
 + Năm sinh
 + Địa chỉ
 + Điểm kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3
- Tính điểm tổng kết 
- In thông tin sinh viên

*/
// Code C#
using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text;
namespace classSV {     // clas SV     class SV     {         // thuoc tinh         string ht,dc;         int namSinh;         float dk1, dk2, dk3;         const float soTinChiKy1 = 26, soTinChiKy2 = 27, soTinChiKy3 = 30; // khai bao hang         // Phuong thuc khoi tao         public SV(string ht, string dc, int namSinh, float dk1, float dk2, float dk3)         {             this.ht = ht;             this.dc = dc;             this.namSinh = namSinh;             this.dk1 = dk1;             this.dk2 = dk2;             this.dk3 = dk3;         }         // Nhap thong tin sv         public void NhapTT()         {             Console.Write("\n Ho ten: ");             ht = Console.ReadLine()…

[ C# ] Làm việc với lớp String trong lập trình C#

Lớp String là 2 lớp cơ bản trong .NET giúp người dùng thao tác với chuỗi 1 cách nhanh hơn, hầu như trong .NET, bạn sẽ không phải “gồng mình” với những thao tác xử lý chuỗi phức tạp vì C# đã cung cấp cho bạn những phương thức để xử lý chúng. 
Hiểu sơ qua về lớp String: - Một thể hiện của lớp String thì không thay đổi, nghĩa là mỗi khi một thể hiện được tạo, nó không bị chỉnh sửa được. Nó có những phương thức mà trả về 1 chuỗi mới, 1 chuỗi con từ 1 chuỗi cha. - Chỉ mục trong String được tính từ số 0 (zero based). Nghĩa là ký tự đầu tiên trong chuỗi bất kỳ sẽ có chỉ mục là 0. - Mặc định, String sẽ trả về 1 chuỗi rỗng (“”), bởi thế bạn không cần phải khởi tạo nó như bạn đã từng làm trong C++ hoặc các ngôn ngữ khác. Lưu ý: một chuỗi rỗng thì lớn hơn một chuỗi null.
Những thành viên trong lớp String: Lớp String cung cấp 2 thuộc tính – Chars và Length. Thuộc tính Chars trả về 1 ký tự tại 1 vị trí xác định trong chuỗi. Còn thuộc tính Length trả về số lượng ký tự có trong chuỗi. Lớp String cung cấp 2…

[ C\C++ ]: Cấu trúc lựa chọn (switch)

Cấu trúc lựa chọn trong C\C++

Cú pháp: 
  switch (biểu thức) {
case <giá trị1> : 
             câu lệnh-1; [ break;]
case <giá trị2> : 
             câu lệnh-2; [break;]
case <giá trị3> : 
            câu lệnh-3; [break;]


case <giá trịn> : 
             câu lệnh-n; [break;]
[default: 
     câu lệnh – n+1; ]
 }

Hoạt động: Biểu thức cho giá trị nào thì câu lệnh tương ứng với giá trị đó được thực hiện; nếu giá trị của biểu thức không trùng với bất cứ giá trị nào thì câu lệnh default được thực hiện. 
Chú ý: những câu lệnh trong cặp ngoặc [ ] có thể có hoặc không.

Mốt số ví dụ

Ví dụ1: Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ x, in ra dòng chữ thông báo số đó bằng tiếng Anh.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int x;
cout<<”\n x=”; cin>>x;
// cau truc switch
switch (x) {
case 1:
  cout << "x is 1";
  break;
case 2:
  cout << "x is 2";
  break;
case 3:
  cout << "x is 3";
  break;
default:
  cout << "value of x unkn…

[ C\C++ ] Cấu trúc lặp

Cấu trúc lặp trong C\C++

Dang1: for
for (biểu thức1; biểu thức 2; biểu thức 3)
{
Câu lệnh;
}
Trong đó:
  Biểu thức 1: khởi tạo giá trị ban đầu
  Biểu thức 2: điều kiện lặp
  Biểu thức 3: thay đổi giá trị

Dạng 2: while
while (biểu thức điều kiện){
Câu lệnh;
}

  Trong khi (biểu thức điều kiện) còn đúng câu lệnh còn thực hiện

Dạng 3: do\while
do{
Câu lệnh;
} while(biểu thức điều kiên);

   Tương tự như while chỉ khác câu lệnh thực hiện trước điều kiện kiểm tra sau => câu lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần.

Một số Ví dụ

Ví dụ1. In ra màn hình tất cả số nguyên có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 10.

// In ra man hinh tat ca cac so gom 3 chu so, sao cho tong cua cac chu so bang 10

// Cách1: dùng for ------------------------------------------------------------------

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In day so can tim: ";
 for(int a=100;a<=999;a++)
{
if(a%10+(a/10)%10+(a/100)%10==10)
 cout<<a<<" ; ";
}
 getch();

}

// Cách2: dùng while …

[ C\C++ ] Cấu trúc rẽ nhánh - if

Cấu trúc rẽ nhánh
* Dạng1: 
if (điều kiện) {  câu lệnh;}* Dạng 2:  
if (điều kiện)  {     câu lệnh1 ; }else{   Câu lệnh 2;}
* Dạng3: if lồng nhau


if (điều kiện)  { câu lệnh1; // có thể là if
            }
         else
           {
           Câu lệnh 2; // có thể là if
           }

Một số ví dụ

Ví dụ1. Viết chương trình nhập vào 3 sô, in ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.
#include<iostream.h>#include<conio.h>
void main(){float a,b,c; // nhap a,b,c
 cout<<"\n Nhap a,b,c:";cin>>a>>b>>c;// tim maxint max=a;if(max<b) max=b;if(max<c) max=c;// tim minint min=a;if(min>b) min=b;if(min>c) min=c;
 cout<<"\n Max: "<<max<<"\n Min: "<<min;getch();
}
Ví dụ2. Viết chương trình giải ax+b=0


#include<iostream.h>#include<conio.h>
void main(){ float a,b; // nhap a,b
 cout<<"\n Nhap a,b:";cin>>a>>b;// bien luanif (a==0)if(b==0)      cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";…