[ C# ] Một số ví dụ khai báo class và object trong C#


Một số ví dụ khai báo class và object trong C#

/*
Bài 1:  Xây dựng lớp
- nhập vào thông tin sinh viên
 + Họ tên
 + Năm sinh
 + Địa chỉ
 + Điểm kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3
- Tính điểm tổng kết 
- In thông tin sinh viên

*/
// Code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace classSV
{
    // clas SV
    class SV
    {
        // thuoc tinh
        string ht,dc;
        int namSinh;
        float dk1, dk2, dk3;
        const float soTinChiKy1 = 26, soTinChiKy2 = 27, soTinChiKy3 = 30; // khai bao hang
        // Phuong thuc khoi tao
        public SV(string ht, string dc, int namSinh, float dk1, float dk2, float dk3)
        {
            this.ht = ht;
            this.dc = dc;
            this.namSinh = namSinh;
            this.dk1 = dk1;
            this.dk2 = dk2;
            this.dk3 = dk3;
        }
        // Nhap thong tin sv
        public void NhapTT()
        {
            Console.Write("\n Ho ten: ");
            ht = Console.ReadLine();
            Console.Write("\n Dia chi: ");
            dc = Console.ReadLine();
            Console.Write("\n Nam sinh: ");
            namSinh = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            do
            {
                Console.Write("\n Diem hoc ky 1: ");
                dk1 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (dk1 < 0 || dk1 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem hoc ky 1: ");
            } while (dk1 < 0 || dk1 > 10);
            do
            {
                Console.Write("\n Diem hoc ky 2: ");
                dk2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (dk2 < 0 || dk2 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem hoc ky 2: ");
            } while (dk2 < 0 || dk2 > 10);
            do
            {
                Console.Write("\n Diem hoc ky 3: ");
                dk3 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (dk3 < 0 || dk3 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem hoc ky 3: ");
            } while (dk3 < 0 || dk3 > 10);
        }
        // Tinh diem
        public float TinhDiem()
        {
            return (dk1*soTinChiKy1+dk2*soTinChiKy2+dk3*soTinChiKy3)/(soTinChiKy1+soTinChiKy2+soTinChiKy3);
        }
        // In thong tin sinh vien
        public void InTT()
        {
            // tim diem chu
            char diemChu;
            float dtk=TinhDiem();
            if (dtk < 4) diemChu = 'F';
            else if (dtk < 5.5) diemChu = 'D';
            else if (dtk < 6.5) diemChu = 'C';
            else if (dtk < 8.5) diemChu = 'B';
            else diemChu = 'A';
            // in thong tin
            Console.Write("\n THONG TIN CUA SINH VIEN:");
            Console.Write("\n - Ho ten:{0}\n - Nam sinh: {1}\n - Dia chi: {2}\n - Diem tong ket: {3}\n - Diem chu: {4}",ht,namSinh,dc,dtk,diemChu);
        }
    }

// class program
 class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            SV t = new SV("", "",0, 0, 0, 0);
            t.NhapTT();
            t.InTT();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}//------------------------------------------------------------------------------------------------

/*
Bài 2:  Xây dựng lớp giải phương trình bậc 2 một ẩn (ax^2 + bx + c = 0)

*/
// code C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace PTB2
{
    // clas PhuongTrinh
    class PhuongTrinh
    {
        // thuoc tinh a,b,c
        float a, b, c;
        //phuong thuc khoi tao
        public PhuongTrinh(float a,float b,float c)
        {
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.c = c;
        }
        // phuong thuc nhap
        public void Nhap()
        {
            Console.Write(" a= ");
            a = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write(" b= ");
            b = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write(" c= ");
            c = float.Parse(Console.ReadLine());
        }
        // Phuong thuc bien luan
        public void BienLuan()
        {
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    if (c == 0)
                        Console.Write("\n Phuong trinh vo so nghiem");
                    else
                        Console.Write("\n Phuong trinh vo nghiem");
                else
                    Console.Write("\n Phuong trinh co nghiem x={0}", -c / b);
            else
            {
                float d = b * b - 4 * a * c;
                if(d<0)
                    Console.Write("\n Phuong trinh vo nghiem");
                if (d==0)
                    Console.Write("\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= {0}",-b/(2*a));
                if(d>0)
                    Console.Write("\n Phuong trinh co 2 nghiem x1= {0}; x2= {1}", (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a), (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a));
            }
        }
    }

// class program
class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // khai bao va khoi tao doi tuong t
            PhuongTrinh t = new PhuongTrinh(0, 0, 0);
            t.Nhap();
            t.BienLuan();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

//---------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: Để chạy chương trình, bạn tạo Project C# (console Application), đặt tên là trùng với tên namespace sau đó copy code paste vào program.cs.

Chúc thành công!

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)