[ C# ] Ví dụ về Kế thừa và Đa hình trong C#


/*
Ví dụ về kế thừa và đa hình trong C#
- Xây dựng lớp SV
  + thuộc tính: họ tên, năm sinh
  + phương thức: Khởi tạo, nhập thông tin
- Xây dựng lớp SVCD kế thừa lớp SV
  Bổ sung:
  + thuộc tính: điểm năm 1, điểm năm 2, điểm năm 3
  + phương thức: tính điểm tổng kết, in thông tin
- Xây dựng lớp SVDH kế thừa lớp SVCD
  Bổ sung:
  + thuộc tính: điểm năm 4

Yêu cầu:
- Khởi tạo mỗi lớp 1 đối tượng, thực hiện nhập thông tin, in thông tin (bao gồm cả điểm tổng kết và điểm chữ - điểm chữ tính theo quy chế đào tạo tín chỉ).

*/

// CODE C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Kethu_SV210313
{
    // class SV
    public class SV
    {
        public string ht;
        public int ns;
        // khoi tao
        public SV(string ht, int ns)
        {
            this.ht = ht;
            this.ns = ns;
        }
        // nhap
        public void Nhap()
        {
            // nhap ho ten
            Console.Write("\n Ho ten: ");
            ht = Console.ReadLine().ToString();
            Console.Write("\n Nam sinh: ");
            ns =Int32.Parse( Console.ReadLine());

        }
    }
    // class SVCD
    public class SVCD : SV
    {
        public float d1, d2, d3;
        //khoi tao
        public SVCD(string ht,int ns,float d1,float d2,float d3):base(ht,ns)
        {
            this.d1 = d1;
            this.d2 = d2;
            this.d3 = d3;
        }
        // Nhap 
        public void Nhap()
        {
            base.Nhap();
            // nhap diem
            do
            {
                Console.Write("\n Diem nam thu 1: ");
                d1 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (d1 < 0 || d1 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem !");
            } while (d1 < 0 || d1 > 10);

            do
            {
                Console.Write("\n Diem nam thu 2: ");
                d2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (d2 < 0 || d2 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem !");
            } while (d2 < 0 || d2 > 10);

            do
            {
                Console.Write("\n Diem nam thu 3: ");
                d3 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (d3 < 0 || d3 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem !");
            } while (d3 < 0 || d3 > 10);
        }
        // Tinh diem
        public float TinhDiem()
        {
            return (d1 + d2 + d3) / 3;
        }
        // In thong tin
        public void InTT()
        {
            char diemChu;
            float dtk = TinhDiem();
            if (dtk < 4.0) diemChu = 'F';
            else if (dtk < 5.5) diemChu = 'D';
            else if (dtk < 7.0) diemChu = 'C';
            else if (dtk < 8.5) diemChu = 'B';
            else diemChu = 'A';
            Console.Write("\n - Ho ten : {0} \n - Tuoi: {1} \n - Diem tong ket: {2} \n - Diem chu: {3}",ht,ns,dtk,diemChu);
        }

    }
    // clas SVDH

    public class SVDH: SVCD
    {
        public float d4;
        //khoi tao
        public SVDH(string ht, int ns, float d1, float d2, float d3, float d4)
            : base(ht, ns,d1,d2,d3)
        {           
            this.d4 = d4;
        }
        // Nhap 
        public void Nhap()
        {
            base.Nhap();
            // nhap diem
            do
            {
                Console.Write("\n Diem nam thu 4: ");
                d4 = float.Parse(Console.ReadLine());
                if (d4 < 0 || d4 > 10)
                    Console.Write("\n Nhap lai diem !");
            } while (d4 < 0 || d4 > 10);

        }
        // Tinh diem
        public float TinhDiem()
        {
            return (d1 + d2 + d3+d4) / 4;
        }
        // In thong tin
        public void InTT()
        {
            base.InTT();
        }

    }

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // khai bao doi tuong sinh vien CD
            Console.Write("\n SINH VIEN CAO DANG \n");
            SVCD t = new SVCD("", 0, 0.0f, 0.0f,0.0f);
            t.Nhap();
            t.InTT();

            // khai bao doi tuong sinh vien DH
            Console.Write("\n \n SINH VIEN DAI HOC \n");
            SVDH t1 = new SVDH("", 0, 0.0f, 0.0f, 0.0f,0.0f);
            t1.Nhap();
            t1.InTT();

            // 
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

// ---------------------------------

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)