Chuyển đến nội dung chính

[ C++ ] Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

* Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

+ Lớp trong C++ gồm 2 thành phần
- Các thuộc tính - attribute (tương tự như các biến trong hàm)
- Các phương thức - method (tương tự như các hàm)

Khai báo lớp:

class  myClass   // tên lớp
   {
        public:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức]  có đặc tính công cộng)
        private:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính riêng tư)
        protected:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính bảo tồn)
   };  // dấu chấm phẩy chấm dứt câu lệnh

+ Việc sử dụng lớp trong một chương trình C++ có hai phần chính là phần định nghĩa lớp và phần khai báo và truy cập các thành viên của một đối tượng có kiểu là một lớp cho trước.

Ví dụ: Xây dựng lớp A để tính tổng hai số.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// class tinh tong
class A{
 public:
  int x,y;
 public:
 // phuong thuc khoi tao
 A(int a, int b){
  x=a; y=b;
 }
 // phuong thuc Nhap()
  void Nhap(){
cout<<"\n a="; cin>>x;
cout<<"\n b=";cin>>y;
  }
 // phuong thuc tinh Tong()
  int Tong(int x, int y);
}; 
int A::Tong(int x, int y){
 return (x+y);
}

// ham chinh (không thể thiếu trong mỗi chương trình)
void main(){
clrscr();
cout<<"\n Vi du ve xay dung class";
A t=A(3,4);
//t.Nhap();
cout<<"\n Ket qua: "<<t.Tong(t.x,t.y);
getch();
}
// Code được viết trên môi trường TC3.0 hoặc TC4.5

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]