[ C++ ] Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

* Lớp (class) và đối tượng (object) trong C++

+ Lớp trong C++ gồm 2 thành phần
- Các thuộc tính - attribute (tương tự như các biến trong hàm)
- Các phương thức - method (tương tự như các hàm)

Khai báo lớp:

class  myClass   // tên lớp
   {
        public:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức]  có đặc tính công cộng)
        private:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính riêng tư)
        protected:
                (danh sách các thành viên [bao gồm cả thuộc tính và phương thức] có đặc tính bảo tồn)
   };  // dấu chấm phẩy chấm dứt câu lệnh

+ Việc sử dụng lớp trong một chương trình C++ có hai phần chính là phần định nghĩa lớp và phần khai báo và truy cập các thành viên của một đối tượng có kiểu là một lớp cho trước.

Ví dụ: Xây dựng lớp A để tính tổng hai số.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// class tinh tong
class A{
 public:
  int x,y;
 public:
 // phuong thuc khoi tao
 A(int a, int b){
  x=a; y=b;
 }
 // phuong thuc Nhap()
  void Nhap(){
cout<<"\n a="; cin>>x;
cout<<"\n b=";cin>>y;
  }
 // phuong thuc tinh Tong()
  int Tong(int x, int y);
}; 
int A::Tong(int x, int y){
 return (x+y);
}

// ham chinh (không thể thiếu trong mỗi chương trình)
void main(){
clrscr();
cout<<"\n Vi du ve xay dung class";
A t=A(3,4);
//t.Nhap();
cout<<"\n Ket qua: "<<t.Tong(t.x,t.y);
getch();
}
// Code được viết trên môi trường TC3.0 hoặc TC4.5

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

Bài viết nổi bật