Chuyển đến nội dung chính

[ C\C++ ]: Cấu trúc lựa chọn (switch)

Cấu trúc lựa chọn trong C\C++

Cú pháp: 
  switch (biểu thức) {
case <giá trị1> : 
             câu lệnh-1; [ break;]
case <giá trị2> : 
             câu lệnh-2; [break;]
case <giá trị3> : 
            câu lệnh-3; [break;]


case <giá trịn> : 
             câu lệnh-n; [break;]
        [default: 
     câu lệnh – n+1; ]
 }

Hoạt động: Biểu thức cho giá trị nào thì câu lệnh tương ứng với giá trị đó được thực hiện; nếu giá trị của biểu thức không trùng với bất cứ giá trị nào thì câu lệnh default được thực hiện. 
Chú ý: những câu lệnh trong cặp ngoặc [ ] có thể có hoặc không.

Mốt số ví dụ

Ví dụ1: Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ x, in ra dòng chữ thông báo số đó bằng tiếng Anh.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int x;
cout<<”\n x=”; cin>>x;
// cau truc switch
switch (x) {
case 1:
  cout << "x is 1";
  break;
case 2:
  cout << "x is 2";
  break;
case 3:
  cout << "x is 3";
  break;
default:
  cout << "value of x unknown";
 }

getch();
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------- Ví dụ2: Nhập vào tháng, năm in ra màn hình số ngày trong tháng đó

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int thang ,nam;
cout<<”\n Thang=”; cin>>thang;
cout<<”\n Nam=”; cin>>nam;

switch (thang) {
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
  cout << "\n Thang co 31 ngay";
  break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:
  cout << "\n Thang co 30 ngay";
  break;
case 2:
 if(nam%4==0) // nam nhuan
  cout << "\n Thang co 29 ngay";
else
  cout << "\n Thang co 28 ngay";
  break;
default:
  cout << "\n Ban nhap thang khong hop le";
}
getch();
}

// Các bạn tự chuyển cấu trúc switch sang if nhé.

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]