[C\C++] Ví dụ cấu trúc lặp trong C\C++/* 
Ví dụ1: 
 In ra man hinh tat ca so nguyen co 3 chu so sao cho tong cua chung bang 10 
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 cout<<"\n In ket qua: \n ";
 for (int i=100;i<=999;i++)
  if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10==10)
cout<<i<<"; ";

getch();
}

//--------------------------------

/* 
Ví dụ 2: 
Tính tổng
s=x+2x^2 +3x^3 +... + nx^n
(x, n nhap vao tu ban phim, thoa man
1<=x<=3; 1<=n<=10)
*/

#include<iostream.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>

void main(){
 int n;
 float x;
 // nhap n
 do{
cout<<"\n n=";
cin>>n;
if(n<1||n>10)
cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(n<1||n>10);

 // nhap x
 do{
cout<<"\n x=";
cin>>x;
if(x<1||x>3)
cout<<"\n Nhap lai x!";
 }while(x<1||x>3);
 // tinh s
 float s=0;
 int i=1;
 while(i<=n)
 {
  s=s+i*(float)pow(x,i); // x^i
  i++;
 }

 cout<<"\n S= "<<s;
getch();
}

Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...