[ C\C++ ] Ví dụ mảng 2 chiều trong C\C++


/*
Vi du 1 [ mang 2 chieu ]
 - Nhap vao tu ban phim ma tran vuong chua cac so nguyen co kich thuoc n (3<=n<=8)
 - In ma tran vua nhap
 - Dem so chan trong ma tran
 - Tinh tong theo dong cua ma tran
 - Tim so lon nhat, nho nhat tron ma tran
 - In ra vi tri xuat hien cac so nguyen to trong ma tran

*/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
// khai bao ma tran
int a[8][8],n;
// nhap ma tran
 void Nhap(){ 
 // nhap n 
  do{  
   cout<<"\n n= "; 
   cin>>n;  
   if(n<3||n>8) 
      cout<<"\n Nhap lai n!"; 
 }while(n<3||n>8); 

// Nhap ma tran 

cout<<"\n Nhap ma tran: "; 

for(int i=0;i<n;i++)  
   for(int j=0;j<n;j++) 
    {  
      cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]= ";  
      cin>>a[i][j]; 
    }
   }

// In ma tran
void InMaTran(){ 
  cout<<"\n IN MA TRAN VUA NHAP: \n"; 
  for(int i=0;i<n;i++) {  
    for(int j=0;j<n;j++) 
      cout<<a[i][j]<<"\t";  cout<<"\n"; 
    }
   }

// Dem so phan tu chan trong ma tran
int DemSoChan(){ 
  int d=0; for(int i=0;i<n;i++)  
     for(int j=0;j<n;j++) 
       if(a[i][j]%2==0) 
         d++;  
    return d;
 }

// Tinh tong dong
void TongDong(){ 
 cout<<"\n Tong theo dong cua ma tran: \n"; 
  int s; 
  for(int i=0;i<n;i++) {  
   s=0;  
   for(int j=0;j<n;j++)  
      s=s+a[i][j];  
      cout<<"\n Tong dong "<<i<<" : "<<s;  
  }
 }

// Ham kiem tra so nguyen to
int TestSoNT(int a){ 
  for(int i=2;i<a;i++)  
     if(a%i==0) return 0;
 return 1; 
} 

// In ra vi tri so nguyen to
void ViTriSoNT(){  
 cout<<"\n VI TRI CAC SO NGUYEN TO TRONG MA TRAN: \n";  
 for (int i=0;i<n;i++)  
   for(int j=0;j<n;j++)
     if(TestSoNT(a[i][j])==1)
       cout<<"["<<i<<"]["<<j<<"] ;";
}

// ham chinh

void main(){  
clrscr();  
Nhap(); 
InMaTran();  
cout<<"\n So so chan trong ma tran: "<<DemSoChan();  
TongDong();  
ViTriSoNT();  
getch();

}

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

Bài viết nổi bật