[ C\C++ ] Câu lệnh vào \ ra (cin>> \ cout<<)

Câu lệnh vào \ ra trong C++

* Nhập dữ liệu từ bàn phím: cin>>biến1<<biến2<<...;
* In dữ liệu ra màn hình: cout<<"xâu hằng"<<hoặc biến<<...Ví dụ1 : 
Nhập vào 2 cạnh a,b của hình chữ nhật. Tính chu vi diện tích của HCN.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
// khai bao bien
float a,b;
// nhap a, b
cout<<"\n a= "; cin>>a;
cout<<"\n b= "; cin>>b;
// tinh chu vi
float c=(a+b)*2;
// tinh dien tich
float s=a*b;

// in ket qua
cout<<"\n Chu vi: "<<c<<"\n Dien tich: "<<s;

getch();

}

//-------------------------------------------------------

Ví dụ 2:
Nhập vào Điểm toán, Điểm lý, Điểm hóa. Tính điểm tổng


#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
// khai bao bien
float dToan,dLy,dHoa;

// nhap diem
cout<<"\n Diem toan = "; cin>>dToan;
cout<<"\n Diem ly = "; cin>>dLy;

       // Tinh diem
float dTong=dToan+dLy+dHoa;

// in ket qua
cout<<"\n Diem tong : "<<dTong;

getch();

}

//----------------------------------------------------------------------
Vi dụ 3:
     Nhập vào bán kính đường tròn, tính chu vi, diện tích đường tròn. In kết quả#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#define PI 3.14 // khai bao hang PI

void main(){
// khai bao bien
float r; 
// nhap r
cout<<"\n Nhap vao ban kinh: "; cin>>r;

      // tinh chu vi, dien tich
     float c=2*PI*r;
     float s=PI*r*r;

// in ket qua
cout<<"\n Chu vi hinh tron: "<<c<<"\n Dien tich hinh tron: "<<s;

getch();

}
//--------------------------------------------------------

Vi dụ 4:
Nhập vào 1 số nguyên gồm 4 chữ số, tách số đó thành 4 số (đơn vị, chục, trăm, nghìn) ; in ra màn hình.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 // khai bao bien
 int a; // so nguyen 4 chu so
 // nhap a
 cout<<"\n Nhap vao so 4 chu so: "; cin>>a;

      // tach so
      int dv, ch,tr,ng;
      dv=a%10;
      ch=(a/10)%10;
      tr=(a/100)%10;
      ng=(a/100)%10;
   
 // in ket qua
 cout<<"\n Phan don vi: "<<dv<<"\n Phan chuc: "<<ch<<"\n Phan tram: "<<tr<<"\n Phan ngan: "<<ng;

 getch();

 }
IBet88 - Thế giới giải trí Online IBet88 - Thế giới giải trí Online Game mobile hoàn toàn mới đối với cộng đồng game thủ hiện nay
Tải về máy hoặc soạn tin: TAI 183G3428 gửi 6022

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật