[ C# căn bản ] Boxing và Unboxing trong C#


Trong C# mọi kiểu dữ liệu, xây dựng sẵn hay do người dùng định nghĩa, đều được lấy từ một lớp cơ bản là System.Object. Do đó việc đóng gói những kiểu căn bản hay nguyên thủy vào trong class Object được gọi là boxing, và thao tác ngược lại được gọi là unboxing.

1.Boxing 

Boxing là quá trình chuyển dữ liệu từ kiểu tham trị sang kiểu tham chiếu. Quá trình boxing một biến kiểu tham trị sẽ khởi tạo một đối tượng trong vùng nhớ Heap và copy gía trị của biến tham trị vào đối tượng mới này. Và quá trình boxing được thực hiện nhờ quá trình chuyển đổi ngầm định (mặc định trong C#).

Ví dụ:
int i = 123;
Câu lệnh dưới đây sẽ áp dụng hoạt động của Boxing vào biến i:
// Boxing sao chép giá trị của biến I sang o.
object o = i;  

Kết quả của câu lệnh trên là tạo ra một đối tượng tham chiếu o  trên stack, và tham chiếu đến một giá trị kiểu int trên heap. Giá trị này là một bản sao của kiểu giá trị được gán cho biến i. Sự khác biệt của 2 biến i, o được minh họa trong hình sau:
Cách khác: 


int i = 123;
object o = (object)i;  // khai báo boxing tường minh.

Ví dụ trên chuyển đổi một biến nguyên i sang một đối tượng o sử dụng boxing. Sau đó, giá trị được lưu trữ trong biến i được thay đổi từ 123 thành 456. Ví dụ cho thấy các loại đối tượng ban đầu và đối tượng đóng gói sử dụng vị trí bộ nhớ riêng biệt, và do đó có thể lưu trữ các giá trị khác nhau.

// code
class TestBoxing
{
 static void Main()
  {
   int i = 123;

  // Boxing sao chép giá trị của biến i sang đối tượng o.
   object o = i;

  // Thay đổi giá trị của i
   i = 456;

  // The change in i does not effect the value stored in o.
  System.Console.WriteLine("The value-type value = {0}", i);
  System.Console.WriteLine("The object-type value = {0}", o);
 }
}

/* Output:
    The value-type value = 456
    The object-type value = 123
*/


2. Unboxing:

Unboxing là quá trình ngược lại với Boxing, tức là đưa từ kiểu tham chiếu ra kiểu tham trị. Quá trình này sẽ được thực hiện một cách tường minh. Gồm có 2 bước :

-  Bước 1 : Kiểm tra chắc chắn rằng đối tượng đã được boxing đúng kiểu giá trị đưa ra.

-  Bước 2 : Copy giá trị sang biến dữ liệu kiểu tham trị.

Các khai báo sau đây thể hiện sự hoạt động của cả boxing và unboxing:

Ví dụ:


int i = 123;      // a value type
object o = i;     // boxing
int j = (int)o;   // unboxing

// Code:
class TestUnboxing
{
 static void Main()
  {
   int i = 123;
   object o = i;  // implicit boxing

   try
   {
     int j = (short)o;  // attempt to unbox

     System.Console.WriteLine("Unboxing OK.");
   }
  catch (System.InvalidCastException e)
  {
    System.Console.WriteLine("{0} Error: Incorrect            unboxing.", e.Message);
  }
 }
}
=>> outputs của chương trình:  Specified cast is not valid. Error: Incorrect unboxing.

Nhưng nếu bạn thay đổi khai báo:


int j = (short) o;
thành
int j = (int) o;

=>> chuyển đổi sẽ được thực thi và output sẽ là:  Unboxing OK.Đối với Unboxing các kiểu giá trị thành công trong thời gian chạy. Các item đang được mở gói (unboxed) phải là một tham chiếu đến một đối tượng mà trước đây được tạo ra bởi boxing (một phiên bản của kiểu tham trị). Cố gắng unbox null là nguyên nhân của một NullReferenceException. Cố gắng unbox một tham chiếu đến một giá trị không tương thích gây ra một InvalidCastException


[Nguồn: hoclaptrinhweb]

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)