[ Pascal ] Ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng 1 chiều


{
Vi du 1: 
  In ra man hinh tat ca so nguyen duong gom 4 chu so, sao cho tong cac chu so >=10.
}

uses crt;
var a,dv,ch,tr,ng:integer; {dv: don vi, ch: chuc, tr: tram, ng: nghin}

Begin
 clrscr;

 writeln(' * IN DAY SO: ');

 for a:=1000 to 9999 do
  begin
   dv:=a mod 10;
   ch:=(a div 10) mod 10;
   tr:=(a div 100) mod 10;
   ng:=a div 1000;

   if (dv+ch+tr+ng >=10) then
    write(a,'; ');
  end;

 readln;
End.

{----------------------------------------------------------------}


{
Vi du 2: 
  Nhap vao day so nguyen gom n so (1<n<100). Dem so nguyen to co trong day so vua nhap
}

uses crt;
var
 a:array[1..100] of integer;
 n,d,i,j,kt : integer; {d: chua ket qua dem, kt: kiem tra}


Begin
 clrscr;

 {Nhap n}

 writeln(' * Nhap so phan tu: ');
 repeat
  begin
   write(' n= '); readln(n);
   if ((n<=1) or (n >=100)) then
     writeln(' Nhap lai n!');
  end
 until ((n>1) and (n<100));

 {Nhap day so}

 for i:=1 to n do
  begin
   write(' a[',i,']= ');
   readln(a[i]);
  end;

 {In day vua nhap}

 writeln(' Day vua nhap: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i],'; ');

 {Dem so nguyen to}

 d:=0;

 for i:=0 to n do
  begin
   {kiem tra xem a[i] co phai so nguye to khong}
    if (a[i]>0 ) then  
     begin
      kt:=0;
      for j:=2 to a[i]-1 do
        if (a[i] mod j=0) then
          kt:=1;
      if (kt=0) then
        d:=d+1;
      end;
 
  end;

 writeln(' => Co ',d,' so nguyen to trong day');

 readln;

End.* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật