[ Pascal ] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển trong Pascal { IF-THEN ; FOR-TO-DO ; WHILE-DO ; REPEAT-UNTIL ; SELECT-CASE}


{
------------------------------------------------- 
Ví dụ 1:  Giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0
[Sử dụng cấu trúc IF-THEN và REPEAT-UNTIL]
-------------------------------------------------
}


uses crt;
        var x,x1,x2,x3,delta,a,b,c:real;
            tl:char;
        begin
            repeat
                a:=0;
                b:=0;
                c:=0;
                clrscr;
                write('Nhap a (voi a khac 0) :');  
                readln(a);
                write('Nhap b:');
                readln(b);
                write('Nhap c:');
                readln(c);
                delta:=sqr(b)-4*a*c;
                if (delta>0)and(a<>0) then
                    begin
                    x1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
                    x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
                    writeln('x1=',x1:5:2);
                    writeln('x2=',x2:5:2);
                    write('co lam tiep khong c/k?:');
                    read(tl);
                    end;
                readln;
                if (delta=0)and(a<>0) then
                    begin
                        x:=-b/(2*a);
                        write('Phuong trinh co nghiem kep x=:',x:5:2);
                        write('co lam tiep khong c/k?:');
                        read(tl);
                     end;
                if delta<0 then
                    begin
                        Writeln('Phuong trinh vo nghiem':7);
                        write('co lam tiep khong c/k?:':9);
                        read(tl);
                    end;
                if a=0 then
                    begin
                        writeln('Phuong Trinh Khong thoa man voi de bai');
                        write('co lam tiep khong c/k?:');
                        readln(tl);
                    end
            until upcase(tl)='K'  {upcase đổi chữ thường thành chữ hoa}
        end.

{
------------------------------------------------- 
Ví dụ 2:  Nhập vào 1 số từ 0 đến 9; in ra màn hình màu tương ứng
[Sử dung cấu trúc SELECT-CASE. Các bạn thử chuyển sang IF-THEN xem sao!!???]
-------------------------------------------------
}


 uses crt;
        var chon:integer;
        tl:char;
        begin
            clrscr;
            repeat
                Write('chon mot so tu 0 -> 9:');
                read(chon);
                clrscr;
                case chon of
                    1:writeln('Mau Do');
                    2:writeln('Mau vang');
                    3:writeln('Mau xanh');
                    4:writeln('Mau luc');
                    5:writeln('Mau lam');
                    6:writeln('Mau tram');
                    7:writeln('Mau Tim');
                else
                    clrscr;
                    readln;
                    write('co lam tiep khong c/k?:');
                    readln(tl);
                end
            until upcase(tl)='K'
        end.


{
------------------------------------------------- 
Ví dụ 3:  Tính t=1+2+3+...+n (với n nhập vào từ bàn phím)
[Sử dung cấu trúc FOR-TO-DO và REPEAT-UNTIL. Các bạn thử chuyển sang FOR sang WHILE xem sao!!???]
-------------------------------------------------
}


 uses crt;
        var t,s,n,i:integer;
        tl:char;
        begin
            repeat
                clrscr;
                s:=0;
                t:=0;
                write('Nhap n:');
                read(n);
                for i:=1 to n do
                    begin
                        s:=s+i;
                        t:=t+1;
                        writeln('s[',t,']=',s:7);
                     end;
                readln;
                writeln('Tong s=',s:5);
                write('Co lam tiep khong c/k?:');
                readln(tl)
            until upcase(tl)='K'
        end.

{
------------------------------------------------- 
Ví dụ 4:  Tính s=2+4+6+...+2n (với n nhập vào từ bàn phím)
[Sử dung cấu trúc WHILE . Các bạn thử chuyển sang WHILE sang FOR xem sao!!???]
-------------------------------------------------
}


   program chuongtrinhtinh;
        uses crt;
        var s1,s,n,i,t:integer;
        begin
            clrscr;
            write('Nhap n:');
            read(n);
            s:=0; i:=1;
            while i<=2*n do
                begin
                    s:=s+i;
                    i:=i+2;
                end;
                    writeln('s=',s:5);
                    readln;
            readln;
        end.

(*
----------------------------------
Chúc các bạn học tốt

*)


Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)