Chuyển đến nội dung chính

[ Android ] Xây dựng ứng dụng nhập vào số nguyên n; tính giai thừa của n, in kết quả.


Vi dụ: Xây dựng ứng dụng nhập vào số nguyên n; tính n!; in kết quả.

>> Thực hiện: 

- Create Android Project: TinhGiaiThua
- Thiết lập và code:

+ Res\layout\main.xml:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello" />

    
       

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/n" />

        <EditText
            android:id="@+id/txtn"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.12" 
            android:hint="Input"
            android:inputType="text|textAutoCorrect|textCapWords|number"
            />

           <Button
            android:id="@+id/button1"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.12"
            android:text="Tinh" />
        
    <TextView
        android:id="@+id/kq"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/kq" />
    
    

</LinearLayout>

+ Res\value\string.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <string name="hello">Nhap so can tinh</string>
    <string name="app_name">Tính giai thừa</string>
    <string name="kq">Kết quả:</string><string name="n">N:</string>
    

</resources>

+ rsc\...

package txt.Begin.TinhGiaiThua;


import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.View;import android.widget.Button;import android.widget.EditText;import android.widget.TextView;
public class TinhGiaiThuaActivity extends Activity {     // Phuong thuc tinh giai thua public int GiaiThua(int a){ int gt=1; for(int i=1;i<=a;i++) gt=gt*i; return gt; } // onCreate     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {            super.onCreate(savedInstanceState);        setContentView(R.layout.main);               final Button tinh=(Button) findViewById(R.id.button1);        final TextView ketqua=(TextView) findViewById(R.id.kq);                     // xu ly nut button        tinh.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){        public void onClick(View v) {        String so=((EditText) findViewById(R.id.txtn)).getText().toString();        int n=Integer.parseInt(so);        try
{        int s=GiaiThua(n);        ketqua.setText("");        ketqua.setText(ketqua.getText()+""+(s));         } catch (Exception ex)
{
ketqua.setText(ex.toString());
}        }                });                   }}


>> Kết quả:-----------------------------------------

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]