[ C\C++ ] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng 1 chiều trong C\C++ [ lập trình căn bản ]

Bài 1: Viết chương trình
- In ra màn hình những số có 5 chữ số có tổng các chữ số nhỏ hơn 10 (ví dụ: 10000, 10001,10002,..)
- Đếm các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
//======================================

// Code TC++3.0 or TC++4.5
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main(){
 // In ra man hinh nhung so co 5 chu so co tong cac chu so <10
 cout<<"\n * IN DAY SO: \n";
 long a=10000;
 while(a<100000){
 // tach a
 int dv, ch, tr, ng, tn;
 dv=a%10; ch=(a/10)%10; tr=(a/100)%10; ng=(a/1000)%10; tn=a/10000;
 int tong=dv+ch+tr+ng+tn;
 if (tong<10) cout<<a<<"; ";
     a++;
 }
 // In ra man hinh nhung so nguyen to nho hon 100---------------
 cout<<"\n * DEM SO NGUYEN TO: \n";
 int i=1, test=0,dem=0;
 while(i<=100){
int j=2;
while(j<i){
 if(i%j==0) {test=1; break;}
j++;
}
if(test==0) dem++;
test=0;
  i++;
 }
 cout<<" => ket qua: "<<dem;
 getch();
 return 1;
}
[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]
//========================================
Bài 2: Viết các hàm
 - Nhâp vào dãy số nguyên có n số (3<=n<=30, n nhập từ bàn phím)
 - In dãy vừa nhập
 - Tính tổng các số lớn hơn 0
 - In ra những số lớn hơn giá trị trung bình cộng của dãy
 - Sắp xếp dãy tăng dần

//=========================================

// Code TC++3.0 or TC++4.5
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
// khai bao bien toan cuc
int a[30],n;
// ham nhap---------------------------------------
void Nhap(){
// nhap n
do{
 cout<<"\n + Nhap so phan tu (n): "; cin>>n;
 if (n<3||n>30) cout<<"\n => nhap lai n!";
}while(n<3||n>30);
// nhap day so
cout<<"\n + Nhap day so:";
for(int i=0;i<n;i++) {
cout<<"\n a["<<i<<"]= "; cin>>a[i];
}
}
// ham In day-------------------------------------
void InDay(){
cout<<"\n + In day vua nhap: ";
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<"; ";
}
// ham Tinh tong----------------------------------
void TinhTong(){
 long tong=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]>0) tong+=a[i];
 cout<<"\n + Tong cac so lon hon 0: "<<tong;
}
// in day so lon hon gia tri trung binh cua day----
void InDayL(){
// tinh gia tri trung binh cua day
long s=0;// chua tong day
for(int i=0;i<n;i++)
s+=a[i];
float tb;// chua gia tri trung binh
tb=(float)s/n;
// In ra nhung so lon hon gia tri trung binh
cout<<"\n + Nhung so lon hon gia tri trung binh ("<<tb<<"): ";
for(i =0;i<n;i++)
       if (a[i]>(int)tb) cout<<a[i]<<"; ";
}
// Sap xep day--------------------------------------
void SapXep(){
 // sap xep day (select sort)
 cout<<"\n + DAY DA SAP XEP:\n";
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
if(a[i]>a[j]) {
 // doi cho a[i] <-> a[j]
 int tg=a[i];
 a[i]=a[j];
 a[j]=tg;
}
 // in day
     InDay();
}
// ham main------------------------------------------
int main(){
// goi ham
Nhap();
InDay();
TinhTong();
InDayL();
SapXep();
getch();
return 1;
}
[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]
//============================================


* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật