[ Database ] Hướng dẫn chuyển Database SQL Server đã được tạo từ máy mình sang một máy khác

Hướng dẫn cách cơ bản hay sử dụng khi chuyển Database SQL Server đã được tạo từ máy mình sang một máy khác.

Lưu ý: các cách đều sử dụng SQL Server Management Studio

Cách 1: đơn giản nhất là Backup từ máy mình rồi Restore lại khi sang máy khác.

Click chuột phải vào Database rồi chọn Tasks >> Backup
Ở máy kia, tạo một Database mới sau đó click chuột phải vào Database mới đó chọn Tasks >> Restore >> Database..Nhấn vào From device và Add đường dẫn đến file backupClick chọn tên file vừa Add và nhấn OKCách 2: Generate Script Database

Click chuột phải vào Database chọn Tasks >> Generate Scripts..Nhấn Next cho đến bước Set Scripting Options, Nếu bạn chỉ muốn sao chép cấu trúc Database (gồm các Table, SP, Function, ..) mà không gồm dữ liệu trong các Table thì tiếp tục nhấn Next, nếu muốn sao chép cả dữ liệu thì Click vào AdvancedTrong Option Types of data  to script chọn Schema and dataSau đó bạn sẽ được 1 file dạng .sql, mang file này sang máy khác chỉ cần kéo file vào SSMS và nhấn Execute để tạo Database.Cách 3: Copy file Database .mdf rồi Attach lại ở máy khác

Trong 3 cách trên, tôi thường dùng cách 2 nhất, do nếu bạn dùng các phiên bản SQL Server không đồng nhất ở các máy thì cũng không bị lỗi, cách 1 và 3 nếu SQL Server ở máy tạo Database có phiên bản cao hơn máy khác thì khi add vào sẽ không được. Cách 1 thường được dùng nếu bạn lập trình Web do trên Hosting bạn chỉ có thể chọn Restore.

(tham khảo toi88)

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật