Chuyển đến nội dung chính

[ Sort ] Thuật toán Merge-Sort [Code C++]

 Thuật toán Merge-Sort 

+ Tư tưởng của thuật toán Merge-Sort

Mô tả bài toán: cho 2 danh sách A và B lần lượt có m và n phần tử đã sắp xếp theo thứ tự. Bài toán đặt ra trộn 2 danh sách A và B với nhau thành danh sách C cũng là một danh sách có thứ tự.

+ Thuật toán:

Bước 1: khởi tạo ba chỉ số chạy trong vòng lặp i = 0, j = 0, k = 0 tương ứng cho ba mảng A, B và C.
Bước 2: tại mỗi bước nếu cả hai chỉ số (i<m và j<n) ta chọn min(A[i],B[j]) và lưu nó vào trong C[k]. Chuyển sang Bước 4.
Bước 3: tăng giá trị k lên 1 và quay về Bước 2.
Bước 4: sao chép tất cả các giá trị còn lại từ các danh sách mà chỉ số còn vi phạm (tức i<m hoặc j<m) vào trong mảng C.

Hình minh họa:

+ Cài đặt thuật toán [Code C++]

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define max 100
// nhap day
void NhapMang(int A[],int n) {
for(int i=0; i<n; i++) {
cout<<"Phan tu "<<i<<" = ";
cin>>A[i];
}
}
// in day
void XuatMang(int A[],int n) {
cout<<endl;
for(int i=0; i<n; i++)
cout<<A[i]<<"\t";
}
// merge sort
void MergeSort(int m, int n, int &k, int A[], int B[], int C[]) {
int i = 0, j = 0;
k = 0;
while (i < m && j < n) {
if (A[i] <= B[j]) {
C[k] = A[i];
i++;
}
else
{
C[k] = B[j];
j++;
}
k++;
}
if (i < m) {
for (int p = i; p < m; p++) {
C[k] = A[p];
k++;
}
}
else
{
for (int p = j; p < n; p++) {
C[k] = B[p];
k++;
}
}
}
// ham main
void main() {
int A[max],B[max],C[max],n,m,k;
clrscr();
cout<<"\n Nhap so phan tu cua day A: n = ";
cin>>n;
cout<<"\n Nhap so phan tu cua day B: m = ";
cin>>m;
cout<<"Nhap day A:\n";
NhapMang(A,m);
cout<<"Nhap day B:\n";
NhapMang(B,n);
cout<<"\n => Sap xep tron 2 mang A, B \n";
MergeSort(m,n,k,A,B,C);
XuatMang(C,k);
getch();
}
//==============================


--------------------------------------------
Xem thêm các thuật toán khác: 


------------------------
Tự học lập trình C++:

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]