[C\C++] Nhập xuất ma trân [Xử lý ma trận - mảng 2 chiều]

Bài toán: Viết chương trình nhập vào ma trận chứa các số thực có kích thức không quá 100. In ma trận (theo dạng bảng số) ra màn hình.
Ví dụ: 

[Code Turbo C++]


#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#define max 100
float A[max][max];  // khai bao ma tran A
/*Nhap ma tran he so*/
void NhapMaTran(int m, int n) {
 for(int i = 0; i<m; i++)
  for(int j = 0; j<n; j++) {
    cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
    cin>>A[i][j];
  }
}
/*Xuat ma tran*/
void XuatMaTran(int m, int n) {
  for(int i=0 ; i<m; i++){
    cout<<endl;
    for(int j=0 ; j<n; j++)
     cout<<A[i][j]<<"\t";
  }
}
/*Chuong trinh chinh*/
void main() {
  int m, n;
  clrscr();
// nhap kich thuoc ma tran
  do{
  cout<<"Nhap so dong m = ";
  cin>>m;
  if (m<1||m>max) cout<<"\n nhap lai m";
 }while(m<1||m>max);
do{
  cout<<"Nhap so dong n = ";
  cin>>n;
  if (n<1||n>max) cout<<"\n nhap lai n";
 }while(n<1||n>max);
  cout<<"\nNhap ma tran A cap "<<m<<"x"<<n<<endl;
  NhapMaTran(m,n);
  cout<<"\nXuat ma tran A";
  XuatMaTran(m,n);
getch();
}


[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

1 comment:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Загрузка...

Danh mục bài viết

Загрузка...