[C\C++] Tính Định thức của ma trận [Xử lý ma trận - mảng 2 chiều]

Ý tưởng thuật toán: ta tiến hành phân rã ma trận A = L.U .

Ta có: Det(A)=Det(L)*Det(U) Det(L) = 1 nên Det(A) = Det(U).

Ví dụ ma trận:[Code Turbo C++]

#include "conio.h"
#include "iostream.h"
#define max 100

/*Nhap ma tran*/
void Nhap(float A[max][max],int n) {
  for(int i = 0; i<n; i++)
    for(int j = 0; j<n; j++) {
      cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
      cin>>A[i][j];
   }
}

/*Xuat ma tran*/
void XuatMaTran(float A[max][max], int n) {
  cout<<"\n";
  for(int i=0 ; i<n; i++){
    cout<<endl;
    for(int j=0 ; j<n; j++)
      cout<<A[i][j]<<"\t";
 }
}

/*Phan ra A = LU*/
void PhanRaLU(float A[max][max], float L[max][max], float U[max][max], int n) {
  for(int k = 0; k<n; k++) {
  U[k][k] = A[k][k];
  L[k][k] = 1;
  for(int i=k+1; i<n; i++) {
    L[i][k] = A[i][k]/U[k][k];
    U[k][i] = A[k][i];
    U[i][k] = 0;
    L[k][i] = 0;
  }
  for(i = k+1; i<n; i++)
   for(int j = k+1; j<n; j++)
     A[i][j] = A[i][j]-L[i][k]*U[k][j];
  }
}

//dinh thuc ma tran tam giac
double DinhThucMaTranTamGiac(float A[max][max], int n) {
  double temp = 1;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    temp*=A[i][i];
    return temp;
}

/*chuong trinh chinh*/
void main() {
  int n;
  float A[max][max],L[max][max],U[max][max];
  clrscr();
  cout<<"Nhap n = ";
  cin>>n;
  cout<<"Nhap ma tran A\n";
  Nhap(A,n);
  cout<<"Ma tran A vua nhap";
  XuatMaTran(A,n);
  PhanRaLU(A,L,U,n);
  cout<<"\nMa tran L";
  XuatMaTran(L,n);
  cout<<"\nMa tran U";
  XuatMaTran(U,n);
  cout<<"\nDet(A) = Det(L)*Det(U) = "<<DinhThucMaTranTamGiac(U,n);
  getch();
}


[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

Bài viết nổi bật