Chuyển đến nội dung chính

[C\C++] Ví dụ sử dụng cấu trúc trong lập trình C\C++ [struct SV]

Ví dụ: Viết các hàm thực hiện
 - Nhập thông tin SV gồm: họ tên, địa chỉ, tuổi, điểm toán, lý, hóa
 - Tính điểm tổng kết
 - In thông tin sinh viên
  Ví dụ nhập thông tin cho 1 sinh viên

[Code Turbo C++]

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

// Dinh nghia cau truc SV
struct SV{
 char ht[30],dc[50];
 int tuoi;
 float dT,dL, dH;
};

// Khai bao bien cau truc
SV a;

// Ham nhap thong tin
void NhapTT(){
  fflush(stdin); // xu ly bo dem cho viec nhap mot xau
  cout<<"\n NHAP THONG TIN CHO SINH VIEN ";
  cout<<"\n - Ho ten: "; gets(a.ht);
  cout<<"\n - Dia chi: "; gets(a.dc);
  cout<<"\n - Tuoi: "; cin>>a.tuoi;
  cout<<"\n - Diem toan: "; cin>>a.dT;
  cout<<"\n - Diem ly: "; cin>>a.dL;
  cout<<"\n - Diem hoa: "; cin>>a.dH;
 }

// Ham Tinh diem
float TinhDiem(){
 return (a.dT+a.dL+a.dH)/3;
}

// Ham In thong tin
void InTT(){
 // tim xep loai
 char xepLoai[10];
 float dtk=TinhDiem();
 if (dtk<5) strcpy(xepLoai,"Truot");
  else if (dtk<6) strcpy(xepLoai,"TB");
   else if (dtk<7) strcpy(xepLoai,"TBK");
    else if (dtk<8) strcpy(xepLoai,"Kha");
      else if (dtk<9) strcpy(xepLoai,"Gioi");
       else if (dtk<=10) strcpy(xepLoai,"XS");
         else strcpy(xepLoai,"");
 cout<<"\n IN THONG TIN SINH VIEN ";
 cout<<"\n - Ho ten: "<<a.ht;
 cout<<"\n - Dia chi: "<<a.dc;
 cout<<"\n - Tuoi: "<<a.tuoi;
 cout<<"\n - Diem tong ket: "<<dtk;
 cout<<"\n - Xep loai: "<<xepLoai;
}

// Ham main
void main(){
  NhapTT();
  InTT(); // ham InTT() da goi den ham TinhDiem
  getch();
}

>> [Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]