[ Sort ] Thuật toán Bubble-Sort [Code C++]

Thuật toán Bubble-Sort [Xem clip hướng dẫn và demo]

Ý tưởng thuật toán: 
 - Xuất phát từ phần tử cuối danh sách ta tiến hành so sánh với phần tử bên trái của nó.
 - Nếu phần tử đang xét có khóa nhỏ hơn phần tử bên trái của nó ta tiến đưa nó về bên trái của dãy bằng cách hoán vị với phần tử bên trái của nó.
 - Tiếp tục thực hiện như thế đối với bài toán có n phần tử thì sau n – 1 bước ta thu được danh
sách tăng dần.

Ví dụ: sử dụng thuật toán Bubble Sort sắp xếp dãy số {3, 10, 4, 6, 2, 6, 15, 3, 9,7} theo thứ tự tăng dần.


Sau 9 bước lặp ta thu được dãy đã được sắp xếp: {2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 9, 10, 15}.

Cài đặt thuật toán:
[ Code Turbo C++]

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define max 100
//nhap day
void NhapDay(int a[],int n) {
  for(int i=0; i<n; i++) {
   cout<<"\n a["<<i<<"] =";
   cin>>a[i];
  }
}
//xuat day
void XuatDay(int a[],int n) {
  cout<<"\n IN DAY: ";
  for(int i=0; i<n; i++)
cout<<a[i]<<"\t";
}
//hoan vi 2 phan tu
void Swap(int &a,int &b) {
  int t = a;
  a = b;
  b = t;
}
//sap xep cac phan tu
void BubbleSort(int a[],int n) {
  for(int i = 0; i < n-1; i++)
    for(int j = n-1; j > i; j--)
      if(a[j]<a[j-1])
        Swap(a[j-1],a[j]);
}
//chuong trinh chinh
void main() {
 int a[max],n;
 clrscr();
 cout<<"\n Nhap so phan tu:";
 cin>>n;
 NhapDay(a,n);

  XuatDay(a,n);
  cout<<"\n Sap xep Bubble-Sort: \n";
  BubbleSort(a,n);
  cout<<"\n Day vua sap xep la:";
  XuatDay(a,n);
  getch();
}
// Đề nghị độc giả chuyển code trên sang các ngôn ngữ lập trình khác

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]

>>> clip hướng dẫn và demo

---------------------------------------------
Xem thêm các thuật toán khác: 
1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự
2. Thuật toán tìm kiếm nhị phân
3. Thuật toán sắp xếp đổi trực tiếp - Select sort
4. Thuật toán sắp xếp nổi bọt - Bubble sort
5. Thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp - Insert sort
6. Thuật toán sắp xếp nhanh - Quick sort
7. Thuật toán sắp xếp hòa trộn - Merge sort
8. Thuật toán sắp xếp vun đống - Heap sort
9. Thuật toán sắp xếp shell - shell sort

0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này!

Ads Links

Danh mục bài viết