Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2013

[ Kỹ thuật đồ họa máy tính ] Ví dụ vẽ tam giác, sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường [ C\C++ ]

Bài tập kỹ thuật đồ họa: Viết chương trình sử dụng thuật toán vẽ đoạn thẳng thông thường để vẽ tam giác ABC. Trong đó:  A(10,20); B(40;30); C(50;70).


[Code Turbo C++ 3.0]

//*****************************************

// http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

//******************************************

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>

// ham lam tron Round
int Round(float a){
  return (int)floor(a+0.5);
}

// ve duong thang (thuat toan thong thuong)
void dline(int x1,int y1, int x2,int y2, int color)
{
  float y;
  int x;
  for (x=x1; x<=x2; x++)
 {
    y = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) ;
    putpixel(x, Round(y), color );
  }
}

// ham main
void main(){
 clrscr();

// khai bao thiet bi do hoa
 int driver=DETECT, mode;
 initgraph(&driver,&mode,"C:\\TC\\BGI"); // duong dan thu muc BGI co the khac tren may tinh cua ban.

// ve tam giac
 dline(10,20,40,30,4);
 dline(40,30,50,70,4);
 d…

[ C\C++ ] Bài tập con trỏ cấu trúc [ Quản lý điểm sinh viên - 29/08/13 ]

Bài tập con trỏ cấu trúc: Viết các hàm thực hiện
- Nhập vào danh sách có n sinh viên (2<n<20), thông tin sinh viên gồm:
  + Họ tên
  + Địa chỉ
  + Năm sinh
  + Giới tính
  + Lớp
  + Điểm: TCC(hs 3), TA(hs 4), TDC(hs 5)
- Tính điểm trung bình
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình >= 8
- Đếm số sinh viên có điểm trung bình  < 5
- In tên sinh viên có điểm trung bình cao nhất
- Xếp loại cho sinh viên
- In danh sách sinh viên đã xếp loại
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm tb[Code Turbo C++]
/**********************************
  http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
**********************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

// khai bao
struct SV{
char ht[30], dc[50],gioitinh[3],lop[10],xepLoai[10];
int namSinh;
  float dTCC, dTA,dTDC,dTB;
};

SV a[20],*p;
int n;// so sinh vien

// Nhap thong tin sinh vien
void Nhap(){
p=a;
// nhap so s…

[C\C++] Bài tập Lập trình căn bản với C\C++ [Chữa bài tập - 27/08/13]

Một số bài tập môn Lập trình căn bản với C\C++
Bài 1: Viết chương trình in ra màn hình tất cả số nguyên tố có 5 chữ số.

[Code Tubor C++]
/***************************************
  http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com
****************************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// ham kiem tra so nguyen to
int TestNT(long a){
 for(long k=2;k<a;k++)
  if (a%k==0) return 0;
  return 1;
}
// Ham in ra cac so nguyen to co 5 chu so
void InSoNT(){
 cout<<"\ IN SO NGUYEN TO CO 5 CHU SO:\n";
 for(long i=10000;i<=99999;i++)
  if (TestNT(i)==1)
cout<<i<<"; ";

}

// Ham chinh
void main(){
 InSoNT();
 getch();
}

/***************************************************************/
[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]
Bài 2: Viết các hàm thực hiện:
 - Nhập vào từ bàn phím ma trân vuông kích thước n (2<= n <=6)
 - In ma trận vừa nhập
 - Tính tổng từng dòng của ma trận
 - Tìm và in ra cột chứa giá trị lớ…

[Java] Vẽ và tô màu cho đường tròn

Các thuật toán để đổ màu rất đơn giản:
- Bắt đầu với bất kỳ điểm ảnh trong hình dạng để được lấp đầy.
- Nhớ màu sắc của điểm ảnh này, đặt tên là initialColor.
- Thêm điểm ban đầu vào danh sách kiểm tra
- Cho tất cả các điểm P trong danh sách kiểm tra làm
  + Nếu P.color = initialColor sau đó
  + Điền vào điểm P với màu sắc mục tiêu
  + Thêm tất cả các điểm lân cận của điểm P vào danh sách kiểm tra


// Code Java
package animationfiller;

/******************************************************************************
* File : AnimationFiller.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Demonstrate a flood fill algorithm.
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/

import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.ImageIcon;
import java.awt.Point;

class AnimationFiller
{

  // fill the whole image with a color specified by its RGB component
  static void fillImage(Buffer…

[Java] Chương trình hiển thị bộ bài 52 quân bài [GUI]

Yêu cầu: Hiển thị bộ bài 52 quân bài.
Ý tưởng: Lấy một lớp từ JPanel và ghi đè lên phương thức paintComponent. Để hiển thị được 52 quân bài, trước tiên bạn phải vẻ và hiển thị được 1 quân bài.


/******************************************************************************
* File : CardPanel.java (version 3)

* Description :
* Display a shuffled deck of playing card.
* Tested with : JDK 1.6 under Windows XP and MAC osx 10.6.6
******************************************************************************/
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Font;
class CardPanel extends javax.swing.JPanel
{
String[] deck={
"SA","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9","ST","SJ","SQ","SK", // spade
"HA","H2","H3","H4","H5","H6","H7","H8","H9","HT","HJ",&q…

[Java] Hiển thị một thành phần giao diện tùy chỉnh? [ GUI ]

Hiển thị một hình ảnh trong một JLabel. Một JButton có thể được liên kết với một hình ảnh bằng cách sử dụng cách tiếp cận tương tự. Tuy nhiên, bài viết này không nói nút và nhãn. Chúng tôi sẽ làm cho một JPanel mà sơn bản thân theo một cách hoàn toàn tùy chỉnh. Thông thường, một JPanel là một thùng chứa giao diện có chứa các thành phần giao diện như nút và nhãn. Nó thường có hình chữ nhật và phương pháp sơn mặc định của nó chỉ điền vào một khu vực hình chữ nhật với màu nền. Chúng tôi sẽ ghi đè lên các phương thức paintComponent () như vậy mà chúng ta có thể rút ra bất cứ điều gì trên đó. Kỹ thuật này có thể được sử dụng trong các ứng dụng hiển thị hình ảnh động. Nó cũng rất hữu ích trong lập trình game.

Để bắt đầu, chúng tôi tạo ra một lớp tiểu của JPanel:

class GraphicsPanel extends javax.swing.JPanel
{
...
}

Tạo ra một phương thức getInstance () để có được một thể hiện của bảng này.
/ /
public static GraphicsPanel getInstance ()
{
GraphicsPanel panel = new GraphicsPanel ();
panel.se…

[Java] Chương trình đọc file hình ảnh [Code Java]

Ví dụ: Viết chương trình đọc file hình ảnh với định dạng jpg/*****************************************************************************
* File : JpegWriter.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Draw a simple image and write it to a jpeg file (image.jpg).
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/
import java.awt.image.BufferedImage;
class JpegWriter
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
// create a 200x200 image
int width=200, height=200;
BufferedImage image= new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
// draw something to the image
java.awt.Graphics graphics=image.getGraphics();
// create a Graphics2D object for drawing shape
java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) graphics;
gr.setStroke(new java.awt.BasicStroke(5)); // set pen width to 5 pixels
gr.setColor(new java.awt.Color(255,0,0)); // set Color to RED
gr.drawLine(0,0,width,height); …

[ Java ] Chương trình Copy file [code Java]

Ví dụ: Viết chương trình Copy file (lưu ý, bạn phải tạo file cần copy trước khi Run)
/******************************************************************************
* File : Copier.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Simple file copying
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/
import java.io.*;
public class Copier
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
String source_file="Copier.java"; // copy myself
String dest_file = "Copier.java.1"; // name of the copy
FileInputStream fis=new FileInputStream(source_file);
FileOutputStream fos=new FileOutputStream(dest_file);
int BUF_SIZE=1024;
byte[] buffer=new byte[BUF_SIZE]; // 1K copy buffer
while (true)
{
int n=fis.read(buffer); // read
if (n>0) fos.write(buffer,0,n); // copy
if (n<0) break; // EOF
}
}
}


>> [Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

[TxT ]

[ Java ] Sử dụng Console để đọc file

Ví dụ: Viết chương trình đọc file E:\\test.txt.
  - Tạo file test.txt có nội dung tùy ý
  - Viết chương trình in ra màn hình nội dung file vừa nhập

Code Java:

package code1;
/******************************************************************************
* File : Typer.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Display the contents of a text file.
******************************************************************************/

public class Code1
{
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    java.io.BufferedReader br=new java.io.BufferedReader(
      new java.io.FileReader("E:\\test.txt"));

    String line=null;
    while ((line=br.readLine())!=null)  
    {
      System.out.println(line);
    }
  }
}

[TxT]

[ HTML ] Thiết kế web với HTML 5

Giới thiệu với các bạn tổng quan về thiết kế web với HTML 5
HTML5 là lần sửa đổi tiếp theo của tiêu chuẩn HTML thay thế HTML 4.01, XHTML 1.0, và XHTML 1.1. HTML5 là một tiêu chuẩn cho cấu trúc và trình bày nội dung trên World Wide Web.

Với việc thiết kế web HTML 5 nhằm đáp ứng các phiên bản mới nhất của Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, và Opera tất cả các tính năng hỗ trợ nhiều HTML5 và Internet Explorer 9.0 cũng sẽ có hỗ trợ cho một số chức năng HTML5.Tính năng mới:

Thiết kế web HTML5 cung cấp một số phần tử mới và các thuộc tính giúp trong việc xây dựng một trang web hiện đại. Sau đây là các tính năng được giới thiệu trong HTML5.

• Các phần tử mới: của các thẻ <header>, <footer>, <section>.
• Form 2.0: Cải tiến cho các hình thức web HTML, nơi thuộc tính mới đã được giới thiệu cho <input> tag.
• Duy trì lưu trữ cục bộ: được thực hiện mà không cần phải dùng đến các plugin của bên thứ ba.
• WebSocket : Một A thế hệ tiếp theo của kỹ thuật truyền thô…