[C\C++] Bài tập Lập trình căn bản với C\C++ [Chữa bài tập - 27/08/13]

Một số bài tập môn Lập trình căn bản với C\C++

Bài 1: Viết chương trình in ra màn hình tất cả số nguyên tố có 5 chữ số.

[Code Tubor C++]
/***************************************
  http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com
****************************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// ham kiem tra so nguyen to
int TestNT(long a){
 for(long k=2;k<a;k++)
  if (a%k==0) return 0;
  return 1;
}
// Ham in ra cac so nguyen to co 5 chu so
void InSoNT(){
 cout<<"\ IN SO NGUYEN TO CO 5 CHU SO:\n";
 for(long i=10000;i<=99999;i++)
  if (TestNT(i)==1)
cout<<i<<"; ";

}

// Ham chinh
void main(){
 InSoNT();
 getch();
}

/***************************************************************/
[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

Bài 2: Viết các hàm thực hiện:
 - Nhập vào từ bàn phím ma trân vuông kích thước n (2<= n <=6)
 - In ma trận vừa nhập
 - Tính tổng từng dòng của ma trận
 - Tìm và in ra cột chứa giá trị lớn nhất
 - Đếm số nguyên tố trong ma trận

[Code Tubor C++]
/***************************************
  http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com
****************************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
// khai bao
int m[6][6], n;
// nhap ma tran
void NhapMT(){
  // nhap kich thuoc
  cout<<"\n Nhap kich thuoc cua ma tran:" ;
  do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if(n<2||n>6)
cout<<"\n Nhap lai n!";
  }while(n<2||n>6);
  // nhap ma tran
  cout<<"\n Nhap ma tran:";
  for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
 {
cout<<"\n m["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>>m[i][j];
 }
}

// In ma tran
void InMT(){
 cout<<"\n In ma tran vua nhap: \n";
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
for(int j=0;j<n;j++)
 cout<<m[i][j]<<"\t";
cout<<"\n";
 }
}
// Tinh tong tung dong
void TongDong(){
 int dong[6];
  for(int i=0;i<n;i++){
dong[i]=0;
for(int j=0;j<n;j++)
dong[i]+=m[i][j];
  }
  cout<<"\n Tong dong cua ma tran: ";
  for(i=0;i<n;i++)
cout<<"\n Dong "<<i<<" : "<<dong[i];
}
// Tim cot chua gia tri lon nhat
void TimCotChuaMax(){
 // tim max
 int max=m[0][0], i,j;
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
if(max<m[i][j]) max=m[i][j];
 // in cot chua max
 cout<<"\n Nhung cot chua gia tri lon nhat: ";
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
if(max==m[i][j]) cout<<j<<"; ";
}

 // Ham kiem tra so nguyen to
 int TestNT(int a){
  for (int i=2;i<a;i++)
if(a%i==0) return 0;
return 1;
 }

 // Dem so nguyen to trong ma tran
 void DemSNT(){
  int dem=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
if(TestNT(m[i][j])==1) dem++;
cout<<"\n So lan xuat hien cua so nguyen to trong ma tran: "<<dem;
 }
// Ham chinh
void main(){
 NhapMT();
 InMT();
 TongDong();
 TimCotChuaMax();
 DemSNT();
 getch();
}

/***************************************************************/
[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

Bài 3: Viết các hàm thực hiện:
 - Nhập vào tọa độ 3 điểm A,B,C trong không gian
 - Tính độ dài đoạn thẳng AB, BC, AC
 - Kiểm tra xem A,B,C có phải là tam giác không, nếu là tam giác thì tính chu vi, diện tích tam giác đó.

[Code Tubor C++]
/***************************************
  http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com
****************************************/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

// khai bao
struct ToaDo{
  float x,y,z;
};
// Khai 3 diem A,B,C
ToaDo A,B,C;

// Nhap toa do
void NhapToaDo(){
  cout<<"\n Nhap toa do 3 diem:\n";
  cout<<"  - Nhap toa do diem A: ";
  cout<<"\n XA= "; cin>>A.x;
  cout<<"\n YA= "; cin>>A.y;
  cout<<"\n ZA= "; cin>>A.z;

  cout<<"  - Nhap toa do diem B: ";
  cout<<"\n XB= "; cin>>B.x;
  cout<<"\n YB= "; cin>>B.y;
  cout<<"\n ZB= "; cin>>B.z;

  cout<<"  - Nhap toa do diem C: ";
  cout<<"\n XC= "; cin>>C.x;
  cout<<"\n YC= "; cin>>C.y;
  cout<<"\n ZC= "; cin>>C.z;

}
// Tinhd do dai doan thang
float d(ToaDo P, ToaDo Q){
  return (float)sqrt((P.x-Q.x)*(P.x-Q.x)+(P.y-Q.y)*(P.y-Q.y)+(P.z-Q.z)*(P.z-Q.z));
}
// Kiem tra tam giac
int TestTG(){
 float a=d(B,C), b=d(A,C), c=d(A,B);
 if(a+b==c||a+c==b||b+c==a) return 0;
 return 1;
}
// Tinh chu vi dien tich
void ChuVi_DienTich(){
 cout<<"\n ------------------------ ";
 if(TestTG()==0)
  cout<<"\n 3 diem A,B,C thang hang!";
 else{
  float a=d(B,C), b=d(A,C), c=d(A,B);
  float cv=a+b+c;
  float p=cv/2;
  float s=(float)sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  cout<<"\n - Chu vi tam giac: "<<cv<<"\n - Dien tich tam giac: "<<s;
 }
}
// Ham chinh
void main(){
 NhapToaDo();
 cout<<"\n Do dai doan thang AB: "<<d(A,B);
 cout<<"\n Do dai doan thang BC: "<<d(B,C);
 cout<<"\n Do dai doan thang AC: "<<d(A,C);
 ChuVi_DienTich();
 getch();
}

/***************************************************************/

[Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

TxT

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)