[Java] Chương trình hiển thị bộ bài 52 quân bài [GUI]

Yêu cầu: Hiển thị bộ bài 52 quân bài.
Ý tưởng: Lấy một lớp từ JPanel và ghi đè lên phương thức paintComponent. Để hiển thị được 52 quân bài, trước tiên bạn phải vẻ và hiển thị được 1 quân bài.


/******************************************************************************
* File : CardPanel.java (version 3)

* Description :
* Display a shuffled deck of playing card.
* Tested with : JDK 1.6 under Windows XP and MAC osx 10.6.6
******************************************************************************/
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Font;
class CardPanel extends javax.swing.JPanel
{
String[] deck={
"SA","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9","ST","SJ","SQ","SK", // spade
"HA","H2","H3","H4","H5","H6","H7","H8","H9","HT","HJ","HQ","HK", // heart
"CA","C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9","CT","CJ","CQ","CK", // club
"DA","D2","D3","D4","D5","D6","D7","D8","D9","DT","DJ","DQ","DK" // diamond
};

private BufferedImage[] cardImage=createAllImage();
public static CardPanel getInstance()
{
  CardPanel panel=new CardPanel();
  panel.setBackground(new java.awt.Color(255,255,128));
  panel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800,400));
  return panel;
}

public BufferedImage[] createAllImage()
{
  BufferedImage[] imageArray = new BufferedImage[52];
  for (int i=0;i<52;i++)
  {
     imageArray[i]=createImage(deck[i]);
   }
  return imageArray;
}
// sample : createImage("S3");
public BufferedImage createImage(String card)
{
 // create a card image.
  int cardWidth=60, cardHeight=80;
  BufferedImage image=new BufferedImage(cardWidth, cardHeight, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
 // get a graphics object of the image for drawing.
  java.awt.Graphics2D gr = (java.awt.Graphics2D) image.getGraphics();
 // draw a white playing card
  gr.setColor(java.awt.Color.WHITE);
  gr.fillRect(0,0,cardWidth,cardHeight);
 // with black border
  gr.setColor(java.awt.Color.BLACK);
  gr.drawRect(0,0,cardWidth-1,cardHeight-1);
 // draw the "three of Spade"
  Font font=new Font("Dialog",Font.PLAIN, 28);
  gr.setFont(font);
  String prefix=card.substring(0,1); // first character
  String postfix=card.substring(1,2); // second character
  String suit="";
  java.awt.Color color=java.awt.Color.BLACK;
  if (prefix.equals("S"))
  {
     suit="\u2660"; // unicode for the "spade" character
   }
  else if (prefix.equals("H"))
   {
      suit="\u2665"; // unicode for the "heart" character
      color=java.awt.Color.RED;
   }
  else if (prefix.equals("C"))
   {
     suit="\u2663";
   }
  else if (prefix.equals("D"))
   {
     suit="\u2666"; // unicode for the "diamond" character
     color=java.awt.Color.RED;
   }
   String point=postfix;
   int x=5;
   if (postfix.equals("T"))
    {
       x=1;
       point="10"; // special handling for "ten"
     }
  gr.setColor(color);
  gr.drawString(suit+point,x,45);
  return image;
 }
// override the paint method
public void paintComponent(java.awt.Graphics graphics)
{
  super.paintComponent(graphics); // paint background
// get panel dimemsion
  int w=getWidth();
  int h=getHeight();
// create a Graphics2D object for drawing shape
  java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) graphics;
  int y=0;
  int x=0;
for (int i=0;i<52;i++)
 {
   gr.drawImage(cardImage[i],x,y,this); // draw a card
   x+=61;
   if ((i+1)%13==0) {y+=81; x=0;}
  }
}
public static void main(String[] args) throws Exception
{
// create frame
  javax.swing.JFrame frame=new javax.swing.JFrame();
  frame.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setTitle("Macteki CardPanel");
// create graphics panel and add it to the frame
  CardPanel panel=CardPanel.getInstance();
  frame.add(panel); // panel size is 800x400, see getInstance()
  frame.pack(); // this will correctly set the size of frame
// so that it is big enough to hold the panel
  frame.setVisible(true);
 }
}

* Hướng dẫn tự học lập trình:  C/C++  |  Java  |  Android  | iOS (Swift) JavaScript   Assembly 

* Chương trình ví dụ:  Đồ họa máy tính  |  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  |  Toán rời rạc 

* Tìm hiểu:  Blockchain  |  Trí tuệ nhân tạo  |  Thuật toán di truyền  |  Học máy   |  Cơ sở dữ liệu

Bài viết nổi bật