[Java] Chương trình hiển thị bộ bài 52 quân bài [GUI]

Yêu cầu: Hiển thị bộ bài 52 quân bài.
Ý tưởng: Lấy một lớp từ JPanel và ghi đè lên phương thức paintComponent. Để hiển thị được 52 quân bài, trước tiên bạn phải vẻ và hiển thị được 1 quân bài.


/******************************************************************************
* File : CardPanel.java (version 3)

* Description :
* Display a shuffled deck of playing card.
* Tested with : JDK 1.6 under Windows XP and MAC osx 10.6.6
******************************************************************************/
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Font;
class CardPanel extends javax.swing.JPanel
{
String[] deck={
"SA","S2","S3","S4","S5","S6","S7","S8","S9","ST","SJ","SQ","SK", // spade
"HA","H2","H3","H4","H5","H6","H7","H8","H9","HT","HJ","HQ","HK", // heart
"CA","C2","C3","C4","C5","C6","C7","C8","C9","CT","CJ","CQ","CK", // club
"DA","D2","D3","D4","D5","D6","D7","D8","D9","DT","DJ","DQ","DK" // diamond
};

private BufferedImage[] cardImage=createAllImage();
public static CardPanel getInstance()
{
  CardPanel panel=new CardPanel();
  panel.setBackground(new java.awt.Color(255,255,128));
  panel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800,400));
  return panel;
}

public BufferedImage[] createAllImage()
{
  BufferedImage[] imageArray = new BufferedImage[52];
  for (int i=0;i<52;i++)
  {
     imageArray[i]=createImage(deck[i]);
   }
  return imageArray;
}
// sample : createImage("S3");
public BufferedImage createImage(String card)
{
 // create a card image.
  int cardWidth=60, cardHeight=80;
  BufferedImage image=new BufferedImage(cardWidth, cardHeight, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
 // get a graphics object of the image for drawing.
  java.awt.Graphics2D gr = (java.awt.Graphics2D) image.getGraphics();
 // draw a white playing card
  gr.setColor(java.awt.Color.WHITE);
  gr.fillRect(0,0,cardWidth,cardHeight);
 // with black border
  gr.setColor(java.awt.Color.BLACK);
  gr.drawRect(0,0,cardWidth-1,cardHeight-1);
 // draw the "three of Spade"
  Font font=new Font("Dialog",Font.PLAIN, 28);
  gr.setFont(font);
  String prefix=card.substring(0,1); // first character
  String postfix=card.substring(1,2); // second character
  String suit="";
  java.awt.Color color=java.awt.Color.BLACK;
  if (prefix.equals("S"))
  {
     suit="\u2660"; // unicode for the "spade" character
   }
  else if (prefix.equals("H"))
   {
      suit="\u2665"; // unicode for the "heart" character
      color=java.awt.Color.RED;
   }
  else if (prefix.equals("C"))
   {
     suit="\u2663";
   }
  else if (prefix.equals("D"))
   {
     suit="\u2666"; // unicode for the "diamond" character
     color=java.awt.Color.RED;
   }
   String point=postfix;
   int x=5;
   if (postfix.equals("T"))
    {
       x=1;
       point="10"; // special handling for "ten"
     }
  gr.setColor(color);
  gr.drawString(suit+point,x,45);
  return image;
 }
// override the paint method
public void paintComponent(java.awt.Graphics graphics)
{
  super.paintComponent(graphics); // paint background
// get panel dimemsion
  int w=getWidth();
  int h=getHeight();
// create a Graphics2D object for drawing shape
  java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) graphics;
  int y=0;
  int x=0;
for (int i=0;i<52;i++)
 {
   gr.drawImage(cardImage[i],x,y,this); // draw a card
   x+=61;
   if ((i+1)%13==0) {y+=81; x=0;}
  }
}
public static void main(String[] args) throws Exception
{
// create frame
  javax.swing.JFrame frame=new javax.swing.JFrame();
  frame.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.setTitle("Macteki CardPanel");
// create graphics panel and add it to the frame
  CardPanel panel=CardPanel.getInstance();
  frame.add(panel); // panel size is 800x400, see getInstance()
  frame.pack(); // this will correctly set the size of frame
// so that it is big enough to hold the panel
  frame.setVisible(true);
 }
}

Quảng cáo

Загрузка...

Categories

8051 (1) AI (1) AI programming (1) amazon (1) Android (27) ASP (1) Assembly (17) Bài giảng (2) Bài giảng lập trình C và Cpp (16) bài giảng quản lý dự án CNTT (1) bài tập java (1) bài tập lập trình (1) Bài viết hay (62) Bản đồ tư duy (1) Bidvertiser (1) Biểu diễn thuật toán (1) bitcoin (1) blockchain (1) Blockchain là gì (1) Bubble-Sort (1) C (77) C Plus Plus (103) C sharp (11) C++ (3) cấu trúc dữ liệu giải thuật (1) Cây (tree) (2) Cây quyết định (3) CDSL phân tán (1) Chữa bài tập Java (1) code assembly (1) Công nghệ điện toán đám mây (1) Công nghệ lập trình (1) Cơ sở dữ liệu (10) CSS (2) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (1) Danh ngôn lập trình (1) Danh sách liên kết (list) (1) Datamining (4) Đại số gia tử và ứng dụng (1) đăng ký Amazon (1) Đăng ký hosting (2) đặt hàng trên Amazon (1) Đệ quy (2) Đồ họa (4) Độ phức tạp của thuật toán (1) ebook-csdl (1) ebook-giaithuat (1) ebook-laptrinh (1) ebook-phancung-mang (1) ebook-tinhocungdung (1) ebook-web (1) Exceptions (1) Genetic Algorithm (1) Giải hệ phương trình tuyến tính (5) giải thuật (3) giải thuật Đệ quy (1) Giáo trình (2) Góc học tập (34) Góc suy ngẫm (1) Google App Engine (2) Heap-Sort (1) Hệ quản trị CSDL (1) Học lập trình (125) Học lập trình C và CPP qua ví dụ (15) học lập trình Java (7) HostGator (1) hợp ngữ (1) HPH (25) HTML (1) Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền và Host Trên Hostgator (1) hướng dẫn mua host (1) hướng dẫn nhận tiền (1) hướng dẫn payoneer (1) Hướng dẫn sử dụng Emu8086 (1) hướng dẫn viết báo (1) hướng đăng ký tên miền (1) Insert-sort (2) iOS (1) Java (50) Java Căn bản (5) java core (3) Java GUI (1) JavaScript (3) Kiếm tiền online (10) Kỹ thuật đồ họa máy tính (9) Kỹ thuật lập trình (16) kỹ thuật SEO (1) Lập trình 8051 với C/C++ (1) Lập trình căn bản (7) Lập trình Cơ sở dữ liệu (2) Lập trình điều khiển thiết bị (1) Lập trình hợp ngữ (1) Lập trình hướng đối tượng (38) Lập trình hướng đối tượng với Java (6) Lập trình mạng (6) Lập trình mobile (3) Lập trình nhúng (1) Lập trình trí tuệ nhân tạo (1) lập trình vi xử lý (1) lập trình viên (1) Lập trình viên độc lập (1) Luyện thi IC3 (4) Lý thuyết Cơ sở dữ liệu (2) Lý thuyết đồ thị (11) Mạng máy tính (1) Mẹo tìm kiếm trên Google (1) Merge-Sort (1) MS Access (1) Mua hàng trên Amazon (1) Nghiên cứu khoa học (1) ngon-ngu-khac (1) Ngôn ngữ lập trình (1) Nhúng code Assembly trong C\C++ (2) Những lỗi thường gặp khi lập trình (1) Oracle (1) Pascal (3) payoneer (1) people-group (1) phần cứng máy tính (1) PHP (1) Quản lý dự án CNTT (1) Queue (hàng đợi) (1) Quick-Sort (1) Seclection-sort (2) SEO (1) SQL (5) Stack (ngăn xếp) (1) Swift (8) tài liệu CNTT miễn phí (2) Tài liệu tham khảo (2) thanh toán quốc tế (1) Thiết kế Web (2) Thủ thuật máy tính (5) thuattoan-khac (1) Thuật toán (41) Thuật toán di truyền (2) Thuật toán Đệ quy (4) Thuật toán K-Mean (1) Thuật toán khác (9) Thuật toán leo đồi (1) Thuật toán ma trận (7) Thuật toán Sắp Xếp -Sort (9) Thuật toán Tìm kiếm - Search (5) Thương mại điện tử (4) Tiện ích máy tính (3) Tìm hiểu Blockchain (1) Tìm kiếm nhị phân (2) Tìm kiếm tuần tự (Line search) (2) Tin học văn phòng (5) Tin tức công nghệ (7) Tính định thức của ma trận (1) Toán rời rạc (12) Trí tuệ nhân tạo (8) Tự học lập trình Android (14) Tự học lập trình C và CPP (14) tự học lập trình iOS (8) Tự học lập trình java qua các ví dụ (7) Ứng dụng cơ sở dữ liệu (1) VB (2) vẽ ngôi nhà (1) ví dụ Assembly (1) xcode (8) XML (1) Xử lý ma trận (mảng 2 chiều) (7) Xử lý mảng 1 chiều (1) Xử lý ngoại lệ (1)