Chuyển đến nội dung chính

[ Java ] Chương trình Copy file [code Java]

Ví dụ: Viết chương trình Copy file (lưu ý, bạn phải tạo file cần copy trước khi Run)
/******************************************************************************
* File : Copier.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Simple file copying
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/
import java.io.*;
public class Copier
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
String source_file="Copier.java"; // copy myself
String dest_file = "Copier.java.1"; // name of the copy
FileInputStream fis=new FileInputStream(source_file);
FileOutputStream fos=new FileOutputStream(dest_file);
int BUF_SIZE=1024;
byte[] buffer=new byte[BUF_SIZE]; // 1K copy buffer
while (true)
{
int n=fis.read(buffer); // read
if (n>0) fos.write(buffer,0,n); // copy
if (n<0) break; // EOF
}
}
}


>> [Tải code chương trình tại đây - Lưu ý: Sau 5s, Click Bỏ qua quảng cáo (Skin Ad)]

[TxT ]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]