Chuyển đến nội dung chính

[Java] Chương trình đọc file hình ảnh [Code Java]

Ví dụ: Viết chương trình đọc file hình ảnh với định dạng jpg/*****************************************************************************
* File : JpegWriter.java
* Author : http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
* Description :
* Draw a simple image and write it to a jpeg file (image.jpg).
* Tested with : JDK 1.6
******************************************************************************/
import java.awt.image.BufferedImage;
class JpegWriter
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
// create a 200x200 image
int width=200, height=200;
BufferedImage image= new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
// draw something to the image
java.awt.Graphics graphics=image.getGraphics();
// create a Graphics2D object for drawing shape
java.awt.Graphics2D gr=(java.awt.Graphics2D) graphics;
gr.setStroke(new java.awt.BasicStroke(5)); // set pen width to 5 pixels
gr.setColor(new java.awt.Color(255,0,0)); // set Color to RED
gr.drawLine(0,0,width,height); // draw diagonal
gr.drawArc(0,0,width,height,0,360); // draw circle
// write the image to a Jpeg File
javax.imageio.ImageIO.write(image, "JPEG", new java.io.File("image.jpg"));
}
}[TXT]

BÀI ĐỌC NHIỀU

[Java] Hướng dẫn lập trình Java với NetBean [Clip hướng dẫn]

[Đồ họa trong C\C++] Sử dụng các hàm đồ họa thông dụng trong C\C++ [C\C++]

[ C++ ] Tính đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]

[ Sort ] Thuật toán Heap-Sort [Code C++]

[Algorithm] Thuật toán Đệ quy và một số bài toán Đệ quy cơ bản

[Assembly] Tính tổng 2 số nguyên nhỏ hơn 10 [Lập trình hợp ngữ]

[Assembly] Hướng dẫn sử dụng Emu8086 [Lập trình hợp ngữ]

Bài tập +đáp án Lý thuyết đồ họa máy tính

[Thuật toán đồ thị / code C++] Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị G

[ C++ ] Kế thừa trong C++ [Lập trình hướng đối tượng với C++]